Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Standardförfarande

Förfarandet består av samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft.

Samråd

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Kommunen ska samråda med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs. Efter samrådet sammanställs synpunkterna i ett utlåtande. Nästan alla planförslag justeras utifrån de synpunkter som kommit in.

Underrättelse och granskning

När ett förslag har varit på samråd och justerats ska det färdiga förslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas.

Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen ny möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Om du senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen är detta sista chansen att lämna synpunkter.

Efter granskningen kan kommunen endast göra mindre ändringar av planförslaget, annars behöver en ny granskning genomföras.

Granskningsutlåtande

Synpunkterna från granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande. Där ska alla inkomna synpunkter från granskningen redovisas tillsammans med kommunens förslag med anledning av synpunkterna.

När granskningsutlåtandet är färdigt skickar kommunen meddelande om detta till de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Antagande

I Hedemora är det Miljö- och samhälsbyggnadsnämnden som fattar beslut om detaljplanen när det handlar om standardförfarande. De som har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda får ett meddelande om att detaljplanen är antagen. Även länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner och regionplanorgan som är berörda meddelas.

Laga kraft

En detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts. Det är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.


Läs mer på boverkets hemsida om Standardförfarande.

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2016-12-22