Kontakt

 

Ansvarig: Stadsarkitekt Jenni Wettemark 

Välkomna att skicka synpunkter märkta Strukturplan via e-post till:

miljoochbyggkontoret@hedemora.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post märkta Strukturplan sänds till:

Hedemora kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Box 201
776 28 Hedemora

Dela sidan på sociala medier

Strukturplan Hedemora

2018-05-31

Snart öppnar Vår paviljong. Välkommen på invigning!

Var_paviljong_gron.jpg

Den 6 juni invigs Vår paviljong, Hedemoras nya arena för medborgardialog. Det är en träpaviljong som har byggts av elever på Bygg- och anläggningsprogrammet, Martin Koch-gymnasiet på uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Paviljongen ska bli en ny temporär arena för medborgardialog. I paviljongen kommer Hedemorabor kunna framföra sina åsikter och ställa frågor, gällande kommunens planer, pågående projekt och framtida utveckling som rör samhällsplanering. 

Tillsammans skapar vi Hedemoras framtid.

Paviljongen är alltid öppen från kortsidorna, men vid vissa tillfällen kommer dörrarna på långsidorna att stå öppna. Då finns personal från Hedemora kommun och Miljö- och samhällsbyggnad på plats för att svara på frågor samt ta emot förslag och idéer från medborgare.

Dialogen pågår kl 10.00 – 17.00, invigningen sker kl 10.30 då
kommunalrådet Kristina Lundgren klipper bandet.

Datum: 6 juni 10.00-17.00
Plats: Henemoren längs Strandgatan, Gussarvsgatan 3 (vid Erikshjälpen)

Var med och invig Vår paviljong! Tillsammans skapar vi Hedemoras framtid.

Välkommen!2018-04-18


100x100.strukturplan.logga.png

 

Ett omfattande projekt pågår för att ta fram en grov struktur över Hedemora tätort, som utgör ett underlag för det fortsatta arbetet med kommunens samhällsplanering.

 

SYFTE

Syftet med Strukturplanen är att få ett samlat, pedagogiskt och lättläst styrdokument och verktyg.
Den skall ge en överskådlig och sammanfattande bild av vilka styrdokument och andra dokument som kommunen har att förhålla sig till, hur de förhåller sig till varandra samt påverkar vår fysiska miljö som vi bor och verkar i. Strukturplanen skall ta hänsyn till de strukturer och faktorer som påverkar funktionen av stad, tätort och landsbygd. Kommunen behöver få överblick över olika möjliga utvecklingsprojekt och när de kan genomföras i relation till varandra. Strukturplanen kommer på det sättet ge stöd i prioriteringar och åtgärder inom fysisk planering och infrastruktur och utgör grunden för kommande detaljplanering.

 

METOD

Metoden som tillämpas i arbetet med Strukturplanen har stort fokus på dialog. Arbetet styrs av en projektplan, den är uppdelad i en grundläggande (fas 1) och fördjupande fas (fas 2). Parallellt med fas 1 och 2 pågår en aktiv medborgardialog. Strukturplanen är ingen ”färdig” plan och inget juridiskt bindande dokument utan ett levande dokument som kan uppdateras över tid. 

Fas 1 

Innebär ett grundläggande internt arbete på Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret. Den består av inläsning av tidigare material samt kartläggning av nutida strukturer och förhållanden. 

Fas 2 

Innebär ett fördjupande externt arbete inom kommunen där Miljö- och Samhällsbyggnad har en sammankallande funktion och bjuder in övriga förvaltningar, kommunala bolag och politik till gemensam kartläggning av framtida strukturer och förhållanden.  

 

Aktiv medborgardialog 

Innebär att vi arbetar i linje med vår Översiktsplan: ”Kommunen ska arbeta för att öka möjligheterna för medborgardialog att aktivt delta i samhällsplaneringen.” Dialogen ges en fysisk arena, som uppförs i form av en träpaviljong i centrala Hedemora. Paviljongen är tillverkad av vår kommunala gymnasieskola med elever från Bygg/anläggningsprogrammet Martin Koch. I paviljongen kan medborgare och besökare få information om Strukturplanen samt ställa frågor och svara på frågor som rör Hedemoras dåtid, nutid och framtid. Paviljongen finns tillgänglig för alla under hela processen. Vid vissa tillfällen aktiveras paviljongen med personal på plats med varierande frågeställningar under processens gång. Förutom den fysiska arenan så kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter via andra kanaler.

paviljong.A5.illustration.png

 

MÅL

En Strukturplan för alla. En samlad plattform, ett verktyg för att se över hur, när och var. Ett verktyg så att vi tillsammans kan tala om utveckling av stad, tätort och landsbygd.

 

HÅLLBARHET OCH TILLGÄNGLIGHET

Hållbarhet och tillgänglighet är något som genomsyrar hela arbetet med Strukturplanen.

All planeringen som görs i dag ska verka för en långsiktig hållbar utveckling. Varje del av Strukturplanen belyser vikten av Hedemora som en hållbar kommun; socialt, ekonomiskt som ekologiskt.

Hedemora i dag är inte tillgängligt för alla, en viktig del av Strukturplanen blir att kartlägga och se över hur vi skapar ett mer tillgängligt Hedemora.


2019

Ett första utkast till Strukturplanen beräknas bli klart första kvartalet 2019.

 

Ansvarig: Stadsarkitekt Jenni Wettemark 

Välkomna att skicka synpunkter märkta Strukturplan via e-post till:

miljoochbyggkontoret@hedemora.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post märkta Strukturplan sänds till:

Hedemora kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Box 201
776 28 Hedemora


 

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-05-31