Översiktsplaneprocessen

Arbetet med en översiktsplan har tre skeden:

- Samråd, när kommunen samråder med invånare, företagare, förening, myndigheter m.fl. för att få synpunkter.

- Utställning, när det justerade förslaget ställt ut, och nya synpunkter samlas in.

- Antagande, då kommunfullmäktige slår fast översiktplanen.

Samråd

När en ny översiktsplan arbetas fram ska kommunen samråda med kommuninvånare, företag, föreningar, grannkommuner, regionplaneorgan och länsstyrelsen. Detta gör man för att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Den som under samråd vill lämna synpunkter på förslag till ny översiktsplan ska göra detta skriftligt.

Efter samrådsmötena sammanställs alla synpunkter i en samrådsredogörelse.

Utställning

Efter samrådstiden kan förslaget till översiktsplan justeras och jobbas om beroende på vilka synpunkter som kommit in. De omarbetade förslaget till översiktsplan ska sedan ställas ut under minst två månader. Även under denna tid har medborgarna möjlighet att komma med synpunkter. Alla synpunkter måste lämnas skriftligt.

Efter utställningstiden sammanställs synpunkterna i ett utlåtande.

Antagande

Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige och träder därefter i laga kraft, dvs kommunen kan börja arbeta efter de strategier och riktlinjer som finns i översiktsplanen.
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2016-11-28