ንምክልኻል ምልባዕ ሕማም ኩሩና ኣብ መዋዕለ ህጻናት ከምኡ ውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሄደሞራ ኮሙን

klassrum.jpg

ንምክልኻል ምልባዕ ሕማም ኩሩና ተመሃሮን ሰራሕተኛታትን ኣብ ዝተሰምዖም ምልክታት ከም ረስኒ፣ ሰዓል፣ ከምኡ ውን ትንፋስ ሕጽረት ኣብ ገዝኦም ክጸንሑ ኣለዎም። ዋላ ከማን ቀለልቲ ምልክታት ከም በዓል ሕርኽርኽ ናይ ጎሮሮ ቃንዛ ናይ ጭዋዳታት ኣብ ዝስማዓና ኣብ ገዛና ክንጸንሕ ይመክር። ብዘይ የገድስ ኣብ መገሻ ንንበር ቅድሚ ምሕማምና ወይ ውን ድሕሪ ምሕማምና። ተመህሮ ይኩኑ ዋላ ውን ሰራሕተኛታት ከም ኩሉ ሕብረተሰብ ገዛ ክጸንሑ ኣለዎም ክሳብ ምልክታት ሕማም ዝገድፎም፤ ካብ ምክልታት ሕማም ነጻ ኣብ ዝኮንሉ ማለት ክልተ መዓልቲ ድሕሪ ምልክታት ናብ ትምርቲ ክምለሱ ይኽእሉ።
ሓደ ተመሃራይ ኣብ ናይ ትምርቲ ጊዜ ሕማም ምስ ዘጋጥሞ፥ ብዝተኻእለ ኣብ ሓጺር ጊዜ ገዛ ክኸይድ ይግባእ። መማህራን ወይ ውን ሰራሕተኛታት ናብ ወለዲ ተመሃራይ ብምድዋል ይውስኑ ተማሃራይ ባዕሉ ገዝኡ ክኸይድ ተዘይኪኢሉ ኣብ ሓደ ክፍሊ ክሳብ ወለዱ መጽዮም ዝወስድዎ ይጸንሕ።
ሓደ ህጻን ኣብ መዋእለ ህጻናት እንተድኣ ሓሚሙ መማህራን ናብ ወለዲ እቲ ህጻን ብምድዋል ኣብ ሓጺር ጊዜ ወለዲ መጽዮም ከም ዝወስድዎ ይመክር።
ከም ሓሳብ ዋሕዲ ሰራሕተኛታት ኣብ ዘጋጥመሉ ጊዜ እቶም 15 ሰዓታት ኣብ ሰሙን ዝኸዱ ህጻናት ኣብ ገዝኦም ክጸንሑ ነተሓሳስብ።
ምንጪ ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና፥

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/ 


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-03-20

Startsida