Grundskola

Bildningsförvaltningen följer kontinuerligt upp hur smittspridningen ser ut i verksamheterna, i kommunen och regionen. Vi agerar och kommunicerar efter samråd med Region Dalarna smittskyddsenhet.

Distansundervisning för elever på låg- och mellanstadiet

Vid behov, när risken för smitta bedöms vara hög i en klass, kan vi behöva ta till åtgärder som innebär att eleverna i den klassen får undervisning på distans. Undantag görs om vårdnadshavaren har en samhällsviktig tjänst. Då får eleverna vara i skolan.  

Fjärrundervisning för årskurs 7, 8 och 9 på Vasaskolan 

Regeringen informerade hösten 2020 om möjligheter för landets högstadieskolor att övergå till fjärr- eller distansundervisning vid behov för att undvika trängsel och minska smittspridningen.

Vi jobbar för att ha undervisning på plats i skolan i så stor utsträckning som möjligt. På Vasaskolan har eleverna fjärrundervisning eller undervisning på distans för att minska trängsel när risken för smitta bedöms vara hög.

Elever som behöver stöd och hjälp i sina studier får ha undervisning i skolan för att säkerställa undervisningens kvalitet. Praktiska moment och prov som inte kan genomföras på distans genomförs också fysiskt i skolan.

Matlådor för elever med fjärr- och distansundervisning

Elever som inte har undervisning i skolan kan beställa matlådor från några av kommunens skolkök. Det gäller alla elever från samtliga berörda årskurser. Vasaköket har utlämning till grundskoleelever och gymnasieelever. Information om beställnings- och utlämningstider och var du kan hämta matlådorna finns i beställningsformuläret

Årskurs 6 språkval och hemkunskap

2020-11-16 beslutades att skolan inte bussar sexorna till språkval, hemkunskap (de åker annars till högstadiet) och bad fram till jul. Det kommer att lösas på annat sätt. Rektorerna meddelar vårdnadshavare om hur det kommer ske istället.

Grundsärskola

Elever i grundsärskolan omfattas inte av beslutet och elever som har behov av att få undervisningen på plats i skolan får komma in, detsamma gäller elever som ej har tekniska förutsättningar att delta i undervisningen online från hemmet. Vilka elever som har behov av undervisning på plats kommuniceras tillsammans med klassmentor och vårdnadshavare.

Kulturskolan

Kulturskolan har en Covid-säkrad undervisning. Alla fysiska uppvisningar/arrangemang ställs in, och ersätts med digitala i den mån det är möjligt.

Sporthallar, gym och simhall har begränsat öppet

Gäller Långshyttan, Vikmanshyttan, Smedby idrottshall, Stureskolans idrottshall, Västerby idrottshall, Fyrklöverns idrottshall, Garpenbergs idrottshall, Vasahallen A, B och C-hall, simhall, gym i Vasahallen samt ishallen.

Idrottslektioner med koppling till våra skolor genomförs i våra lokaler.

Läs mer om öppethållande och begränsningar: Fritid och kultur (hedemora.se)

Ungdomsgårdar/fritidsgårdar och aktiviteter för ungdomar

Fritidsgårdarna har öppet men med begränsning om hur många personer som kan delta. Om behovet av aktiviteter för ungdomar är stort kommer kommunen se till att ungdomarna delas in i mindre grupper för att minska smittspridning. Kommunen gör bedömningen att det är bättre att ungdomarna samlas i ordnade former, med vuxna, än att de själva ordnar samlingsplatser.

Hämtning och lämning vid förskola och fritidsverksamhet

Med anledning av den ökade smittspridningen måste vi alla hjälpas åt att ta ansvar för att få ned smittspridningen.

Läs mer om vad som gäller här på sidan under Förskola och fritidsverksamhet