Grundskola

All undervisning sker på plats i skolorna från terminsstart hösten 2021

Bildningsförvaltningen följer kontinuerligt upp hur smittspridningen ser ut i verksamheterna, i kommunen och regionen. Vi agerar och kommunicerar efter samråd med Region Dalarna smittskyddsenhet.

Distansundervisning för elever på låg- och mellanstadiet (i dagsläget inte aktuellt)

Vid behov, när risken för smitta bedöms vara hög i en klass, kan vi behöva ta till åtgärder som innebär att eleverna i den klassen får undervisning på distans. Undantag görs om vårdnadshavaren har en samhällsviktig tjänst. Då får eleverna vara i skolan.  

Fjärrundervisning för årskurs 7, 8 och 9 på Vasaskolan (i dagsläget inte aktuellt)

Regeringen informerade hösten 2020 om möjligheter för landets högstadieskolor att övergå till fjärr- eller distansundervisning vid behov för att undvika trängsel och minska smittspridningen. 

Kulturskolan

Verksamheten på Kulturskolan är inte begränsad med anledning av covid-19. Smittläget kan komma att påverka verksamheten under hösten.

Ungdomsgårdar/fritidsgårdar och aktiviteter för ungdomar

Fritidsgårdarna har öppet men med begränsning om hur många personer som kan delta. Om behovet av aktiviteter för ungdomar är stort kommer kommunen se till att ungdomarna delas in i mindre grupper för att minska smittspridning. Kommunen gör bedömningen att det är bättre att ungdomarna samlas i ordnade former, med vuxna, än att de själva ordnar samlingsplatser.