ሓድሽኣመለኻኽታምብጽጻሕናብቤ/ት (Tigrinja)

ቈልዓ ኣብ መሰረታዊ ቤ/ት(ካብ 1ይ ክሳብ 9ይ ክፍሊ) ዝኸይድ ንዘለኪ ወላዲት ምብጽጻን ናብ ቤት ትምህርቲ በቲ ሓድሽ        ኤ-ኣገልግሎት( ኢንተርነታዊ ኣገልግሎት) ተጠቂምኪ ከተመልክቲ ከነዘኻኽረኪ ንደሊ።እዚ ነቶም ኣብ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ዝኸዱ ቈልዑ ኣይምልከቶምን እዩ።እንተ ዘየመልኪትኪ፡ናይ ቤት ትምህርቲ ካርድ ኣይክለኣኸን እዩ ወይ ኣይክወርድን እዩ። 

ውሳነ ምብጽጻሕ ናብ ቤ/ት ኣብ ሰዓቱ ኽውሰነልኪ ንምርግጋጽ፡ እዚ ንዝመጽእ ዓመተ-ትምህርቲ 15 mars – 9 april ዝግበር ምምልካት ኣቐዲሙ ክግበር ኣለዎ።  

እቲ ኤ-ኣገልግሎት(ኢንተርነታዊ ኣገልግሎትኣብ’ቲ ናይ’ቲ ንኡስ-ዞባ መካነ-መርበብ(ዌብሳይትካብ ጀሚሩ ዝህሉ ኮይኑ ኣቲኺ ክትጥቀምሉ እንተ ኾይንኪ ኤ-መንነት(ኤ-ሌጊቲማሹንከድለየኪ እዩ።እንተ ዘይብልኪ ኣብ ባንክኺ ከይድኪ ኤ-መንነት(ኤ-ሌጊቲማሹንኣመልክቲ 

ኣብ’ዚ እዋን’ዚ እቶም ኣብ ኣላዪት-ስድራ(ፋሚልየ ሄም) ተወዚዖም ዝነብሩ ተምሃሮን እቶም ግዝያዊ ቊጽሪ መንነት ዘለዎምን ብቕጥዒ ወረቐት ገይሮም የመልክቱ።እቲ ቕጥዒ ወረቐት ኣብ’ዚ ኣሎ፦ 

ክፍሊ ኣገልግሎት ዓማዊል ንኡስ-ዞባ(Kommunens kundtjänst) 

ምምሕዳር ቤ/ት  

ገለ ካብ’ቶም ዕላማታት ናይ’ዞም ሓደስቲ ለውጥታት፡ ዝሓሸ መደባት ኣውቶቡስ ብምውጻእ ኣብ ልዕሊ ከባቢ ዝህሉ ሃሳዪ ጽልዋ ንምቕናስን ወጻኢታት ገንዘብ ንምቚጣብን’ዩ። 

ሕቶታት ምስ ዝህልወኪ ነታ ኣካያዲት ጒዳያት ምብጽጻሕ ቤ/ት ብኢሜል ገይርኪ ተወከስያ። 

skolskjuts@hedemora.se 

መሰጋግሮታት
Skolskjuts för grundskolan - e-tjänst
hedemora.se/skolskjuts 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-03-15