Betydelsefulla steg framåt för socialtjänsten i Hedemora

Marjo Savelius, chef omsorgsförvaltningen Hedemora kommun

Under år 2019 uppdagade sig brister inom socialtjänstens verksamhet för individ- och familjeomsorgen i Hedemora kommun. Sveriges Radio gjorde ett granskande reportage i programmet Kaliber den 17 oktober. Inspektionen för vård och omsorg, IVO gjorde en omfattande granskning av socialtjänsten och lämnade in ett vitesföreläggande till kommunen den 25 november.

Bristerna var uppenbara och de hade fått konsekvenser för enskilda drabbade.  IVO riktade också kritik mot att nämnden inte vidtagit åtgärder från tidigare inspektioner 2017 och 2018.

Vad har sedan hänt och hur fungerar verksamheten idag?
- Intervju med Marjo Savelius, chef omsorgsförvaltningen, Hedemora kommun

Arbetet med en egen granskning började direkt. Omsorgsförvaltningens chef Marjo Savelius, som hade arbetat en vecka när IVO:s vitesföreläggande lämnades in, bestämde sig för att gå till botten med problemen från internt håll och ville ha granskning av allt. Man startade med mottagningsfunktionen, hjärtat för verksamheten, där alla ärenden kommer in och tas omhand. Mottagningens arbete är avgörande för efterföljande hantering av ärenden. 

Nya resurser och organisatoriska förändringar

Marjo Savelius valde att ta in en konsult som fick ett tydligt uppdrag att genomlysa verksamheten. Syftet var att granska verksamhetens arbetssätt för att kunna börja åtgärda bristerna.

I januari gjorde omsorgsförvaltningen fyra Lex Sarah-anmälningar utifrån nya upptäckta brister, som IVO inte undersökt i sin granskning.

- Att upptäcka och anmäla brister och fel är ett mått på att kvalitetsfunktionen faktiskt fungerar som den ska, säger Marjo. Det väsentliga är att de upptäcks i tid.

En av bristerna i hanteringen av ärenden var att ärenden hade fastnat i arbetsprocessen och inte fördelats, på grund av att det fanns för få medarbetare att fördela till. Den akuta lösningen för Marjo Savelius blev att anställa ett antal konsulter som hanterade dessa ärenden snabbt. Förvaltningschefen fick själv jobba mycket i verksamheten Individ- och familjeomsorgen, enheten barn och ungdom inledningsvis. Under våren 2020 anställdes Ulrika Ekström Emnerud som ny enhetschef för Barn- och ungdomsenheten.

Som ett viktigt led i att förbättra arbetssätt och rutiner inrättades funktionen 1:e socialsekreterare. Ytterligare en 1:e socialsekreterare fick en särskild och tillfällig roll på Mottagningen, socialtjänstens första instans för ärenden. Därmed blev Mottagningen bemannad med två tjänster istället för tidigare en, vilket hade varit sårbart och för lite resursmässigt. 

I augusti inrättades en ny tjänst som kvalitetsutvecklare för Individ- och familjeomsorgen. Omsorgsnämnden erhöll då extra medel från kommunfullmäktige för att intensifiera arbetet, inte bara inom barn- och ungdomsenheten utan för all myndighetsutövning vilket innefattar vuxenenheten; beroende och våld i nära relation, samt bistånd för äldre och funktionshindrade.

Som en följd av att organisationen i hela förvaltningen genomlystes inrättades också en avdelningschefstjänst med uppgift att hålla ihop allt myndighetsutövande arbete. Till den tjänsten anställdes Anna Frisk Gustafsson, som tillträdde i november 2020.

Resurstillsättningen har inneburit mycket positivt då organisationen har fått en förtätning av chefer på fler nivåer som rapporterar och följer upp det löpande arbetet. Avdelningschefen har regelbunden dialog med enhetschefen och ingår även i omsorgsförvaltningens ledningsgrupp och kan därmed direkt informera uppåt.


Anna Frisk Gustafsson, avdelningschef Individ- och familjeomsorgen och Ulrika Ekström Emnerud, enhetschef Barn- och ungdomsenheten tillträdde sina tjänster under 2020. 

Förbättrade rutiner och arbetssätt

En stor del av bristerna som kom fram i granskningar handlade om avsaknad av egenkontroll, saknade riktlinjer, rutiner, mötesstrukturer och otydliga arbetssätt. Idag finns flera verktyg och strukturer av rutinmässiga egenkontroller som säkrar upp det löpande arbetet.

- Det ger också en betydelsefull trygghet för medarbetarna. Och ytterst för den som ärendet gäller, säger Marjo Savelius. Som exempel har enhetschefen avstämningar med 1:e socialsekreteraren varje vecka. Då redovisas inkomna ärenden och tid finns att följa upp pågående. Detta är utgångspunkt för de veckovisa rapporter som avdelningschefen tar del av.

Största skillnaderna och effekterna av kvalitetsutvecklingen

Stora förbättringar har gjorts sedan hösten 2019.

Inte minst för medarbetarna har det varit en stor resa. Från en osäker arbetsmiljö, där många inte trivdes, har enheten förstärkts kompetensmässigt och jobbar idag efter andra förutsättningar. På enheten finns idag en större kännedom om vad man kan bli granskad för och utifrån det en tydlighet över hur enheten ska arbeta.

- De ärenden vi arbetar med är barn och unga i utsatta situationer! Vi har ett otroligt stort ansvar i att få det arbetet att fungera. Att vi har rätt kompetenser, tillräckliga resurser och ett arbetssätt som hela tiden kvalitetskontrolleras är en förutsättning för att klara uppgiften och skapa trygghet för dem vi finns till för.

Medarbetarna har varit en viktig del i kvalitetsarbetet och är involverade i utvecklingen av verksamheterna på ett helt annat sätt idag. I den medarbetarundersökning som gjordes hösten 2020 framgår det tydligt att det finns engagemang och arbetsglädje i arbetsgruppen.

- Vi har fortfarande en del i gruppen som jobbar på konsultbasis eftersom det generellt över hela landet är svårt att rekrytera inom socialtjänsten. Alla är jätteviktiga i arbetsgruppen! Men målet är att vi ska blir konsultfria och skapa en ännu bättre arbetsmiljö och ökad kontinuitet gentemot barnen, säger Marjo Savelius.

”Inget självspelande piano” – kvalitetsarbetet måste alltid fortsätta

För att säkerställa genomförandet av åtgärder och att verksamheten fungerar, har IVO fortsatt att följa upp med kompletterande granskningar under 2020, utan att lämna några anmärkningar. Enligt svar från IVO är de nöjda av det arbete kommunen åstadkommit på relativt kort tid.

Myndigheten har även begärt att få ta del av resultaten av de egenkontroller som nu är en viktig rutin i arbetet och i slutet av februari meddelade myndigheten att de vill göra ytterligare en kontroll och begärde att få ta del av handlingar från 2020, efter att åtgärder vidtagits.

- På så sätt får vi visa att det nu finns ett system som fungerar som det ska, säger Marjo Savelius. Det är jätteviktigt att vi fortsätter att granska oss själva genom egenkontroller och det har vi tydliga checklista för. Hela syftet med det är att upptäcka avvikelser, åtgärda avvikelser och säkerställa att de inte inträffar igen.

Marjo Savelius är positiv till att kontrollerna görs. De ger återkoppling på om något inte fungerar, vilket bidrar till den rättssäkerhet som den här typen av verksamhet måste upprätthålla.

- IVO:s granskning 2019 var helt nödvändig, men det var synd att det dröjde så länge innan problemen upptäcktes, säger Marjo Savelius. Det var mycket som hade gått fel under alldeles för lång tid och det har drabbat många. Det är oförlåtligt. Förtroendet blev sargat och det jobbar vi för att återfå.

Förvaltningschefen är tacksam över att kommunpolitiken har varit lyhörd och involverad i satsningar som behövts och tillsatt de resurser som det funnits behov av för kvalitetsutvecklingen. Att omsorgsnämnden får kontinuerlig information och har insyn i kvalitetsarbetet är också en styrka som förvaltningschefen ser mycket positivt på.  

- Efter många intensiva månader av utvecklingsarbete ser vi fortsatt framåt. Vi ska hålla hårt i det vi har byggt upp tillsammans inom individ- och familjeomsorgen. Jag är så stolt över vad mina medarbetare har åstadkommit under den här tiden.

Den som vänder sig till oss nu får det stöd och omhändertagande hen behöver och vi agerar på det sätt som vi ska vid till exempel orosanmälningar. Socialtjänsten i Hedemora ska vara en väl fungerande verksamhet och arbetsplats som lever upp till ett gott rykte, avslutar Marjo.


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-03-01

Startsida