Strandskyddsdispens

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller strandskydd. Syftet med strandskyddet är dels att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till sjöar och vattendrag, och dels att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv. 

Normalt omfattar strandskyddet ett område inom 100 meter från strandlinjen, både upp på land och ut i vattnet. Ibland har länsstyrelsen upphävt eller utökat strandskyddsområdet och det kan därför variera mellan 25 och 300 meter. Funderar du på om ett område är strandskyddat kan du kontakta kommunen för att få hjälp.  

Exempel på förbjudna åtgärder inom strandskyddat område 

  • Bygga nytt
  • Ändra befintliga byggnader eller deras användning så att de inskränker allmänhetens tillgång till strandskyddat område
  • Utöka sin så kallade privata zon/hemfridszon
  • Gräva eller förbereda för byggnationer 

Dispens från strandskyddet

Vill du göra någon av de åtgärder som är förbjudna inom strandskyddat område måste du ansöka om dispens. För att en dispens ska beviljas måste det finnas s k särskilda skäl för detta. De sex särskilda skäl som finns att välja mellan anges i miljöbalken. Kom ihåg att det i vissa fall krävs strandskyddsdispens även för bygglovsbefriade åtgärder.

Om du planerar någon åtgärd i närheten av en sjö, å eller vattendrag bör du alltid rådfråga kommunen om området är strandskyddat och om åtgärden kräver strandskyddsdispens.

Följande skäl finns som möjlighet för att få en ansökan om strandskyddsdispens beviljad varav minst ett av kraven måste uppfyllas

  1. redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
  2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
  3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
  4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
  5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller,
  6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Ytterligare en förutsättning för att få dispens är att biologiska värden inte påverkas på ett icke acceptabelt sätt.

För att främja utvecklingen på landsbygden finns det en möjlighet att i översiktsplanen peka ut områden som LIS-områden. (LIS = Landsbygdsutveckling i strandnära lägen).
Inom de utpekade LIS-områdena är det möjligt att ge dispens utöver de vanliga 6 dispensskälen. Det kan exempelvis handla om etablering av en turistanläggning för en verksamhet där tillgång till stränder och vattenområden är en avsevärd fördel. Det kan även handla om att bygga bostäder i anslutning till befintliga bostäder. Detta för att upprätthålla och förstärka ett ekonomiskt och personellt underlag för olika former av kommersiell och offentlig service.

Det sjunde skälet att ge dispens inom LIS-område är
7. Om ett strandnära läge för byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden.


Här hittar ni vår E-tjänst för att söka bygglov m.m.

Mitt Bygge

Blankett för ansökan om strandskyddsdispens

Vid frågor är ni välkomna att kontakta byggavdelningen.
Ni hittar kontaktuppgifter under fliken Kontakt ovan.

Se en schematisk bild över bygglovsprocessen här

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-02-22
Skriv ut

Till kommunen växel: 0225-340 00