Strandskyddsdispens

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller strandskydd. Syftet med strandskyddet är dels att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till sjöar och vattendrag, och dels att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv. 

Normalt omfattar strandskyddet ett område inom 100 meter från strandlinjen, både upp på land och ut i vattnet. Ibland har länsstyrelsen upphävt eller utökat strandskyddsområdet och det kan därför variera mellan 25 och 300 meter. Funderar du på om ett område är strandskyddat kan du kontakta kommunen för att få hjälp.  

Exempel på förbjudna åtgärder inom strandskyddat område 

Strandskyddet är ett byggförbud och gäller längs stränderna av alla sjöar och vattendrag.

Det generella strandskyddet omfattar ett område av 100 meter från strandlinjen räknat. Det gäller både på land och i vatten. Vid några av Runns och Logärdens öar är strandskyddet utökat. Här kan det sträcka sig upp till 300 meter från strandlinjen.

Syftet med strandskyddet är att på lång sikt trygga allmänhetens tillgång till stränderna och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Exempel på åtgärder som kräver strandskyddsdispens

De här åtgärderna omfattas av strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken:

 • Bygga nytt eller ändra användningen av befintliga byggnader.
 • Gräva eller förbereda för byggnationer.
 • Utföra anläggningar eller anordningar som försvårar eller hindrar allmänheten att nyttja områden som är tillgängliga enligt allemansrätten.
 • Ingrepp som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter till exempel trädfällning, muddring, bryggor, båthamnar och pirar med mera.

Strandskyddsdispens kan krävas även om det inte krävs bygglov

Det kan krävas en dispens från strandskyddet även om det du har tänkt att göra inte kräver bygglov eller anmälan. Ett exempel är om du vill sätta upp en friggebod nära vattnet. Då måste du i de flesta fall söka strandskyddsdispens.

Hur får man dispens?

Du ansöker om dispens från strandskyddsbestämmelserna hos kommunen.I vissa fall kan åtgärden räknas som vattenverksamhet, och då är det Länsstyrelsen som tar beslut.

Särskilda skäl krävs

För att beviljas strandskyddsdispens krävs att ett av de nedanstående särskilda skälen uppfylls:

 1. Redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
 2. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen.
 3. Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
 4. Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
 5. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området (exempelvis infrastrukturanläggningar, anpassningsåtgärder för funktionshindrade, åtgärder för friluftslivet) eller
 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. (Kräver mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär).

 

Vad ska du skicka med för handlingar i din ansökan?

 • Situationsplan
 • Fotografier tagna på platsen för åtgärden
 • Fasadritningar (om åtgärden är en byggnad)
 • Ritning över annan åtgärd, tex brygga

För att främja utvecklingen på landsbygden finns det en möjlighet att i översiktsplanen peka ut områden som LIS-områden. (LIS = Landsbygdsutveckling i strandnära lägen).
Inom de utpekade LIS-områdena är det möjligt att ge dispens utöver de vanliga 6 dispensskälen. Det kan exempelvis handla om etablering av en turistanläggning för en verksamhet där tillgång till stränder och vattenområden är en avsevärd fördel. Det kan även handla om att bygga bostäder i anslutning till befintliga bostäder. Detta för att upprätthålla och förstärka ett ekonomiskt och personellt underlag för olika former av kommersiell och offentlig service.

Det sjunde skälet att ge dispens inom LIS-område är
7. Om ett strandnära läge för byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden.


Här hittar ni vår E-tjänst för att söka strandskydd m.m.

Mitt Bygge

Blankett för ansökan om strandskyddsdispens

Vid frågor är ni välkomna att kontakta byggavdelningen.
Ni hittar kontaktuppgifter under fliken Kontakt ovan.

Se en schematisk bild över bygglovsprocessen här

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-04-12

Till kommunen växel: 0225-340 00