Kulturmiljö


Kulturmiljöer i Hedemora

Hedemora är Dalarnas äldsta stad och fick stadsprivilegier år 1459. Hedemoras historia knyts främst till handel och de marknader som bedrevs i staden. Den mest omtalade var den s k Pålsmässomarknaden som pågick fram till 1900-talets början.

Två stora stadsbränder drabbade Hedemora år 1754 och 1849. Båda bränderna var omfattande och stora delar av stadskärnan brann ner. Av den medeltida staden återstår idag bara kyrkan. Det betyder att större delen av bebyggelsen i staden har uppförts efter år 1849 fram till idag.

De äldsta delarna av stadskärnan syns tydligast kring Stora torget, med Rådhuset, stadshotellet, och gamla apotekargården, numera café och byggnadsvårdsbutik.  I kvarteren söder ut mot kyrkan finns flera exempel på gamla kringbyggda handelsgårdar.

I kommunen ingår även de större orterna Vikmanshyttan, Långshyttan och Garpenberg. Hedemora kommun tillhör också östra Bergslagen. Här finns en lång tradition av gruvbrytning, järnframställning och skogsbruk, samtidigt som det bedrivits ett omfattande jordbruk. Flera större järnbruk har funnits inom kommunen, t ex Norn, Stjärnsund, Kloster och Långshyttan.

Många av kommunens byar har ålderdomliga anor och förekommer i skriftliga källor redan under u 1300-talet.

I staden finns kulturmiljöer från olika tidsepoker, förutom den medeltida stadskärnan, karaktäriseras   t ex  Åsgatan av 50-talets flerbostadshus med butiker i bottenvåningen. Hedemoras bebyggelse består av villor med enstaka flerbostadshus. Exempelvis kring sjöarna Hönsan och Munken ligger villakvarter som uppförts i huvudsak mellan 1900-talets början fram till 1950-talet. Solliden är ett annat exempel på villor och kvarter med uppvuxna trädgårdar och hus mestadels från sekelskfitet 1900. Längre ut från stadens centrum ligger moderna villaområden.  

En vanlig fråga är vilka hus och miljöer anses som kulturhistoriskt värdefulla? Kulturvärde är en benämning som sammanfattar vad som bedöms vara värdefullt ur ett kulturhistoriskt, estetiskt och socialt perspektiv, avseende både enskilda byggnader och helhetsmiljöer.

Byggnader av kulturhistoriskt intresse brukar klassas som:

Byggnadsminne

kulturhistoriskt värdefull byggnad

kulturhistoriskt intressant byggnad

kulturhistorisk intressant miljö.

 

Vilka lagar och regler skyddar kulturmiljöerna?

Så här inleds Kulturmiljölagen 1 Kap, § 1

Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön.

Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön.

Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas.

 Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. Lag (2013:548).”

De lagar som reglerar kulturmiljöer är PBL och Kulturmiljölagen. För att skydda kulturmiljöer eller enskilda byggnader kan de Byggnadsminnesförklaras, vilket är det starkaste skyddet en byggnad/miljö kan få och som tilldelas av svenska myndigheter och regleras i Kulturmiljölagen (SFS nr 1988:950), 3 kapitel om byggnadsminnen. Utöver det kan enskilda fastigheter eller områden skyddas i detaljplaner, områdesbestämmelser och i kulturreservat.

Hedemora kommun har 2020 nio byggnadsminnen. Dessa är Teaterladan, BosKalles gård, Gamla Apotekargården, Perssonska gården, Gamla varmbadhuset, Garpenbergs herrgård, Gruvkapellet i Garpenberg Norns bruk, Stjärnsunds herrgård och smedja. Under 2020 väcktes även frågan om byggnadsminnesförklaring av Sahlbergska gården och gruvlaven i Intrånget.

 

K-märkt – Q-märkt?

K-märkt är ett begrepp som används i dagligt tal men juridiskt finns inte begreppet utan istället är det Q eller litet q som gäller. Denna beteckning används i detaljplanerna för att skydda kulturmiljöer.

 

Vilka är de värdefulla kulturmiljöerna?

För att kort sammanfatta vad som kan vara värdefulla kulturmiljöer så handlar det inte bara om enskilda byggnader som t ex slott eller herrgårdar. Det kan också gälla enkla och vardagliga bebyggelsemiljöer som speglar den tid då de uppfördes. Det kan handla om ett traditionellt äldre byggnadsskick, arkitekturstilar, byggnader som är typiska för ett visst område eller levnadsvillkor och personhistoria. Vi får inte glömma bort att även modern bebyggelse kan ha ett kulturhistoriskt värde, t ex flerbostadshus från andra hälften av 1900-talet, t ex efterkrigstidens hyreshus till det som brukar kallas för miljonprogrammets byggnader under 1970-talet. Det kulturhistoriska värdet ligger i att de är typiska för sin tid och inte förvanskats i alltför hög grad.

Kom ihåg!

De viktiga är att alla hus, inte bara de som är skyddade, skall hanteras varsamt så att deras kulturhistoriska värden inte går förlorade.

 

Vad säger lagen om ändring av byggnad med kulturhistoriskt värde?

En fastighetsägare har skyldighet att vårda byggnaden/byggnaderna och se till att de inte förvanskas.  Det står i PBL, 8 Kap i plan- och bygglagen. Kapitlet handlar bland annat om förvanskning, varsamhet och underhåll av byggnader.

Ändring av byggnad är i plan- och bygglagen definierad som en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Vid alla ändringar ska byggnadens kulturvärden tas tillvara och utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.


Vill du veta mer om uthus i Hedemora kan du läsa här: Uthus i Hedemora

husbyringen.jpeg
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-05-12