Bygglov

Anledningen till att man behöver söka bygglov är att samhället i bygglagstiftningen ställt upp vissa krav som skall uppfyllas för allas bästa.Dessa krav handlar om att det man vill göra skall falla inom ramen för den planering som finns i till exempel översiktsplan och detaljplan. Kraven handlar också om att det man vill göra inte medför problem och olägenheter för andra. Sist och kanske viktigast är kraven på att det man vill göra blir prydligt och passar in i sitt sammanhang så att det bidrar till allas trivsel och positiva upplevelser.Bygglov behövs i stort sett vid alla förändringar som andra kan se och uppleva. Vissa undantag finns på landsbygden och vad gäller enbostadshus och komplementbyggnader.

         Lovprövningen avser prövning av:

  • lämplighet
  • lokaliseringen
  • placering på tomt
  • yttre utformning
  • användningen
  • tillgänglighet
  • säkerhetsfrågor
  • tekniska egenskapskrav

 • Vad ska du skicka med för handlingar i din ansökan?

  De ritningar du skickar in ska vara:

  • Skalenliga
  • Ritat på vitt papper. Ej ritade på rutigt, randigt eller färgat papper.
  • Alla åtgärder ska tydligt markeras och måttsättas.
  • Avstånd till tomtgränser ska måttsättas.

  Kompletteringar i ditt ärende skickas till: miljoochbyggkontoret@hedemora.se

  Olika typer av ansökan 

  • Anmälan - om du vill bygga en komplementbyggnad på max 25 kvm, installera eldstad, förändra VA eller bärande konstruktion i en byggnad eller underhålla en byggnad av kulturhistoriskt värde m.m. så ska du lämna in en anmälan.
  • Bygglov - om du vill bygga nytt, bygga till, ändra fasad- eller takmaterial, glasa in balkong m.m. så ska du ansöka om bygglov.
  • rivningslov
  • Förhandsbesked - om du vill bygga nytt utanför detaljplanerat område, på en fastighet som inte tidigare är bebyggd, ska du först ansöka om ett förhandsbesked.
  • Bygglovsbefriade åtgärden
  • Strandskyddsdispens - om fastigheten ligger inom strandskyddat område, kan du behöva ansöka om strandskyddsdispens.
  • Marklov - om du vill göra en större förändringar av marknivån inom detaljplanerat område, före beviljat bygglov, behöver du ansöka om marklov.

Vill du ansluta till kommunalt vatten och avlopp?

Söker du bygglov för att bygga nytt hus? Glöm då inte att göra en så kallad servisanmälan ifall du vill koppla ditt nybygge till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Om du redan är ansluten, men bygger till ditt hus eller utökar din tomt ska det också anmälas till Hedemora Energi

Enligt plan- och bygglagen ska byggnaden och tomtens tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga prövas redan i bygglovet. Det innebär att du redan från början får ett beslut om hur din byggnad följer de tillgänglighetskrav som finns.

Kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga gäller inte för fritidshus med högst två bostäder.

Även byggnadens lämplighet för sitt ändamål prövas, exempelvis ska en bostad inrymma vissa grundläggande bostadsfunktioner såsom hygienrum, kök och sovrum. Detta ställer krav på utförliga och tydliga ritningar.

Planritningar måste vara möblerade för att en prövning ska kunna göras.


  

Skärmklipp2.PNG
Laga kraft.PNG
Skärmklipp4.PNG
Skärmklipp6.PNG
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-04-12

Till kommunen växel: 0225-340 00