Vill du bli särskild vårdnadshavare?

Hedemora kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av asylsökande barn- och ungdomar som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Detta innebär att kommunen har åtagit sig vissa förpliktelser gentemot barnen. Det handlar exempelvis om boenden, skolundervisning, tillgång till insatser och personer som kan företräda barnen i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe.

När barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare beviljas uppehållstillstånd i Sverige ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Särskilt förordnad vårdnadshavare ska tillsättas om ett barns föräldrar är avlidna eller varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden om barnet. Enligt föräldrabalken ska socialnämnden i den kommun där barnet vistas ansvara för att väcka talan eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Vad gör en särskilt förordnad vårdnadshavare?

Särskilt förordnad vårdnadshavare har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren har ett ansvar för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter.
Uppdraget innebär att man bland annat hjälper barnet i kontakt med skola, sjukvård, myndigheter, omsorg och den långsiktiga planeringen för barnets framtid. Vidare ska vårdnadshavaren också se till att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. Vårdnadshavaren är förordnad förmyndare för barnet - om inget annat sägs i domslutet. Det innebär att det är vårdnadshavaren som ansvarar för och bestämmer över barnets ekonomiska angelägenheter.

Särskilt förordnad vårdnadshavare har inte någon försörjningsskyldighet. Flertalet av barnen är placerade på olika boenden av socialtjänsten. Det innebär att det är familjehemmet eller personalen på boendet där barnet bor som har det praktiska, dagliga ansvaret för barnet.

Särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar bland annat för att barnet registreras i folkbokföringen, för att ansöka om svenskt medborgarskap om barnet så önskar och för att teckna hyresavtal.

Det är dock viktigt att försäkra sig om att boendet är det rätta för barnet och att barnet får det stöd som behövs samt att det finns regelbundna kontakter med socialnämnden. Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare avslutas automatiskt när barnet fyllt 18 år eller om en ny ställföreträdare har utsetts eller om barnets föräldrar har anlänt till Sverige och efter rättens beslut återfått vårdnaden av barnet.

Vem kan bli en särskilt förordnad vårdnadshavare och hur går det till?

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska:

  • Aktivt kunna se till barnets bästa i förhållande till myndigheter och organisationer.
  • Ha kunskaper i svenska och veta hur det svenska samhället fungerar.
  • Ha kunskap om ungdomars behov.
  • Veta hur man hanterar ungdomar i stressade situationer.
  • Kunna anpassa sig efter ungdomens behov.
  • Förbereda och stötta barnet inför vuxenlivet som en självständig individ och att kunna ta eget ansvar. 
  • Ha förståelse för sin och andras aktörers olika roller samt kunna ha goda relationer till berörda myndigheter.

En handläggare från socialtjänsten träffar den blivande särskilt förordnade vårdnadshavaren för ett personligt samtal om dennes livssituation, till exempel familjeförhållanden, arbete och fritidsintressen. Detta för att se vilka möjligheter som vårdnadshavaren har att tillgodose barnet/ungdomens behov, bland annat i kontakter med viktiga personer och myndigheter. Kontroll av personen görs även i polis-, kronofogde- och socialregister. När utredningen av dig som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare är klar kommer du och barnet att presenteras för varandra. Förvaltningen skickar därefter över ansökan till tingsrätten som fattar det slutgiltiga beslutet om vem som blir särskilt förordnad vårdnadshavare.


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-10-15
Skriv ut

Ring oss 0225-340 56 alt. kommunens växel 0225-340 00                     

RECEPTIONENS ÖPPETTIDER måndag - fredag 10:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

Telefon är bemannad måndag - torsdag 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
                                                     fredag 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00


 

FAX 0225 - 340 57
Besök: Hökargatan 8
Postadress: Box 201, 776 28 Hedemora
E-post:
omsorgsforvaltningen-kontoret@hedemora.se