Bildningsnämnden

Dataskyddsförordningen GDPR

Information om hur Hedemora kommuns bildningsförvaltning hanterar dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss och det är viktigt att du känner dig trygg i vår hantering av personuppgifter inom vår förvaltning. Läs vidare om du vill veta mer.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Det kan handla om personuppgifter du lämnar i blanketter, e-post, e-tjänster, vid personliga kontakter med oss eller de uppgifter om dig som vi fått på annat sätt. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna information samt besöka www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling. Du ska kunna känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss eller Hedemora kommuns kundtjänst!

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling?

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, adress, personnummer, telefonnummer eller e-postadresser som direkt eller indirekt visar vem du är. Med behandling av personuppgifter menas en åtgärd eller kombination av åtgärder med personuppgifter, oberoende av om de utförts automatiserat eller inte.

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden i Hedemora kommun, organisationsnummer 212000-2254, är ytterst personuppgiftsansvarig för behandling av samtliga personuppgifter som hanteras inom bildningsförvaltningen, eller personuppgifter andra företag hanterar på vårt uppdrag. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker på ett lagligt sätt.

Kontakt med bildningsnämnden: bildningsnamnden@hedemora.se

Hur behandlar bildningsförvaltningen personuppgifter?

Bildningsförvaltningens uppdrag är exempelvis att bedriva undervisning, att bedöma kunskaper, att säkerställa skolplikt och ibland erbjuda särskilt stöd och extra anpassningar. Vilket förutsätter att skolan behandlar personuppgifter i listor, register, databaser och andra förteckningar som ofta lagras i olika datasystem.

Informationen som behandlas kan ibland komma från andra databaser: förnamn, efternamn, personnummer och adress kommer oftast från Skatteverkets folkbokföringsregister. Till detta läggs skolresultat, omdömen, utvecklingsplaner och då skolans personal själva registrerar information i olika pedagogiska system.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Hedemora kommun och bildningsförvaltningen omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar (offentlighetsprincipen). Det innebär att vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva upprättar, brev och intyg. Eftersom vi lyder under offentlighetsprincipen sparas registrerade personuppgifter hos oss i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för kommunen och som finns i vår dokumenthanteringsplan. Gallringsbesluten innehåller information om när vi får gallra (ta bort) allmänna handlingar som bland annat innehåller dina personuppgifter. Dina personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt med anledning av våra åtaganden gentemot dig, gallringsbesluten och gällande lagstiftning.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Hedemora kommun värnar om din integritet. Vi arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder (t ex behörighetsbegränsningar) som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Dataskyddsombud

Du kan kontakta dataskyddsombudet, om du har synpunkter som du vill att dataskyddsombudet ska få kännedom om i frågor som gäller behandlingen av dina personuppgifter och dina rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige. Dataskyddsombudet ska bland annat övervaka och kontrollera efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen i Hedemora kommun och samarbeta med och vara kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Dataskyddsombudet Ann-Christine Östlund Bäckehag nås på
E-post:  dataskyddsombud@hedemora.se
Telefon: 0225-341 72
Postadress: Hedemora kommun, Box 201, 776 28  HEDEMORA

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-05-24

Dataskyddsombud

Ann-Christine Östlund Bäckehag
0225-341 72
dataskyddsombud@hedemora.se


Hedemora kommun
Box 201
776 28  HEDEMORA