Bildningsnämnden


Huvudlogotyp_centrerad_170x170px.jpg                                                             2018-05-24

Så här behandlar bildningsnämnden i Hedemora kommun dina personuppgifter

Bildningsnämnden i Hedemora kommun värnar om din personliga integritet. Därför sker all behandling av personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Det innebär att bildningsnämnden skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Det kan handla om personuppgifter du lämnar i blanketter, e-post, e-tjänster, vid personliga kontakter med oss eller de uppgifter om dig som kommunen fått på annat sätt. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna information samt besöka www.integritetsskyddsmyndigheten.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling. Du ska kunna känna dig trygg med hur kommunen behandlar dina personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta kommunens kundtjänst!

Denna information förklarar hur bildningsnämnden samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

 • Personuppgiftsansvarig
 • Hur och när får bildningsnämnden in personuppgifter om dig? Vilka personuppgifter behandlas?
 • Vad gör vi med informationen?
 • Vem har tillgång till dina personuppgifter?
 • Överföring till tredje land eller internationell organisation
 • Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
 • Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
 • Hur skyddas dina personuppgifter?
 • Uppdatering av denna information till registrerade
 • Dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden, org.nr. 212000-2254, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

 

Kontaktuppgifter:

Bildningsnämnden Hedemora kommun
Box 201
776 28  Hedemora

E-post: bildningsnamnden@hedemora.se

Tel. 0225-34 000 (växel)

Hemsida: www.hedemora.se

Hur och när får bildningsnämnden in personuppgifter om dig? Vilka personuppgifter behandlas?

När du använder våra tjänster eller är föremål för tillsyn och ingripanden, kan vi samla in följande information:

Nr

Tjänst

Personuppgifter

Uppgiften kommer från

1

Lärplattformen Unikum

Namn, personnummer, klass, telefonnummer, adress, e-post, lägenhetsnummer, foto, ljud- och bildupptagningar, diarienummer, omdömen, värderingar, användar-ID, information som omfattas av sekretess/tystnadsplikt

Procapita och undervisande pedagoger i förskola och skola, från förskoleklass till och med vuxenutbildning.

2

Barnlistor vid kommunens förskolor

Namn

Procapita och från den registrerade själv (vårdnadshavare).

3

Barn och elevlistor för utflykter och studieresor.

Namn, grupp/klass och telefonnummer

Uppgifter från Procapita.

4

Bibliotekets låntagarregister

Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, kundnummer och grupp/skolklass

Från den registrerade själv/vårdnadshavare då denne ansöker om tjänsten.

5

Ansökan om studiehandledning

Namn, personnummer, telefonnummer och modersmål

Uppgifter från Procapita.

6

Fortlöpande anteckningar gällande barn- och elever gjorda av pedagoger/personal inom förskola och skola.

 

Namn, personnummer och initialer

Uppgifter från Procapita

7

Kontaktuppgifter för barn och elever som ska användas vid krissituation och oförutsedda händelser.

Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, grupp/skolklass,
syskon och dess ev. grupp/klass och förskola/skola

 

Uppgifter lämnade av vårdnadshavare

8

Ansökan om tilläggsbelopp för elev med omfattande behov av särskilt stöd i kommunal och fristående förskola och skola.

Namn, personnummer, skolklass, diarienummer personuppgifter rörande behov av särskilt stöd

Uppgifter från Procapita , ansvarig pedagog och förskolechef/rektor

9

Ansökningar gällande föreningsbidrag från föreningar i Hedemora kommun.

 

Namn, adress, telefonnummer och e-postadress,

Uppgifter från den sökande föreningen, vars kontaktperson själv fyllt i sina uppgifter och undertecknat ansökan

10

Specialkost för barn, elever och personal.

Namn, skolklass och typ av specialkost

Uppgifter lämnade av vårdnadshavare eller av personal själv

11

Digitala läromedel som används inom förskola och skola

Namn, klass, e-post

Uppgifter från Procapita

 

Vad gör vi med informationen?

Den information om dig som vi samlar in är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt lag och/eller gentemot dig. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Bildningsnämnden har rätt att behandla dina personuppgifter om den är nödvändig och den har stöd i lag för detta. För att ha rättsligt stöd krävs att behandlingen måste göras för att fullgöra någon av nedanstående rättsliga grunder:

 • samtycke,
 • ett avtalsförhållande med dig,
 • en rättslig förpliktelse,
 • något av allmänt intresse,
 • myndighetsutövning,
 • skydd för intresse av grundläggande betydelse för den registrerade eller annan fysisk person,
 • ett berättigat intresse med intresseavvägning – Får inte användas som grund av offentliga myndigheter, men kan användas av kommunens bolag.

Samtycke kan användas om du inte är i beroendeställning till myndigheten/bolaget och du frivilligt har samtyckt till behandlingen. Du kan återkalla ditt samtycke när du vill genom att meddela myndigheten/bolaget detta.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av bildningsnämnden för följande ändamål:

Nr på Tjänst, se föregående tabell. Anger vilken tjänst som berörs

Ändamål/Syfte med behandlingen

Rättslig grund för behandlingen – varför är behandlingen nödvändig

Automatiserat beslutsfattande/ profilering (J/N)

Eventuell mottagare av uppgifter

1

Syftet med behandlingarna är att Unikum ska kunna

tillhandahålla de tjänster som kommunen har beställt i form av insamling, bearbetning, lagring samt överföring av information. Exempel på tjänster är e- tjänster, framtagning av statistik och

underlag. Unikum används för planering av undervisningen, dokumentation av omdömen och individuell

utvecklingsplan,dokumentation av stödinsatser och till samtalsunderlag. Unikum är ett

informations- och kommunikationsverktyg inom bildningsförvaltningens

förskolor/skolor, innefattande personal, barn/elever och vårdnadshavare.

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Nej

Skriftliga omdömen och personliga utvecklingsplaner (IUP) är allmän handling och dessa kan begäras ut av person som ej har nära koppling till eleven.

2

Säkerställa god och säker tillsyn under den tid som barnet befinner sig på förskolan.

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Nej

 

3

Säkerställa god tillsyn och uppsikt vid utflykter till fots och med bil, buss och tåg. Listor upprättas också vid utomhusaktiviteter i närheten av förskola och skola, samt vid besök i exempelvis ishall och simhall.  

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Nej

 

4

Möjliggöra för användare att ta del av

tjänster som tillhandahålls av Hedemora stadsbibliotek och/eller skolbiblioteken

vid Martin Koch-gymnasiet, Vasaskolan, Jonsboskolan och Stureskolan.

Den registrerade har lämnat samtycke.

 

 

Nej

 

5

Fullfölja uppgiften att ge studiehandledning i syfte stödja undervisningen i olika kursplaneämnen och för

att ytterligare stimulera språkutvecklingen.

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.

Nej

 

6

Säkerställa att information gällande barn/elev dokumenteras på ett strukturerat och skyddat sätt.

 

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.

Nej

Socialtjänsten vid orosanmälan enligt 14 kap. 1§ Socialtjänstlagen

7

Säkerställa att vårdnadshavare och/eller andra av vårdnadshavaren valda kontaktpersoner kan nås av förskola/skola/fritidshem om en krissituation inträffar.

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.

Nej

 

8

Personuppgifter registreras för att ansökan om tilläggsbelopp från kommunal och fristående skola ska kunna behandlas och beslutas.

 

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.

Nej

Om beslut tas att tilläggsbelopp ska betalas ut underrättas elevhälsans ekonom om vilken skola det gäller, vilket belopp som ska betalas ut och namn på eleven som utbetalningen gäller.

 

9

Personuppgifter behandlas i samband med att föreningar lämnar ansökningar om olika föreningsbidrag som kommunen betalar ut till föreningar.

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.

Nej

 

 

10

Säkerställa att barn, elever och personal med behov av specialkost på grund av medicinska och religiösa/etiska skäl serveras en anpassad kost.

Den registrerade har lämnat samtycke.

 

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.

Nej

 

11

Barn/elever inom förskola/skola använder digitala läromedel som en del i sitt lärande. För att kunna ta ut resultat, se utveckling och få tillgång till anpassat material kan en personlig del i läromedlet användas.

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.

Nej

 

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av bildningsnämnden och bildningsnämndens eventuella personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra myndigheter eller bolag, om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning, myndighetsbeslut eller om du frivilligt godkänt att vi gör det.

Bildningsnämnden lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmänna handlingar, vilka vi är skyldiga att lämna ut på begäran. Detta framgår bland annat av grundlagen Tryckfrihetsförordningen. Om den allmänna handlingen kan omfattas av sekretess, genomförs före utlämnandet en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Överföring till tredje land eller internationell organisation

Bildningsnämnden överför normalt inte dina personuppgifter till internationell organisation eller länder utanför EU/EES. Om så skulle vara nödvändigt, vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå (EU-kommissionen har beslutat om vad adekvat skyddsnivå innebär) vid överföring eller delning av sådana utvalda tredje parter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Eftersom bildningsnämnden lyder under offentlighetsprincipen sparas registrerade personuppgifter hos bildningsnämnden i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för bildningsnämnden och som finns i bildningsnämndens dokumenthanteringsplan. Gallringsbesluten innehåller information om när bildningsnämnden får gallra (ta bort) allmänna handlingar som bland annat innehåller dina personuppgifter. Dina personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt med anledning av våra åtaganden gentemot dig, gallringsbesluten och gällande lagstiftning.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter (registerutdrag). Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig (rätten till registerutdrag). Kopian är gratis att begära. Undantag finns. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva art, får den personuppgiftsansvarige antingen
  • ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller
  • vägra att tillmötesgå begäran.

Din begäran ska innehålla sådana uppgifter om dig, t ex namn och personnummer, att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du kan därför behöva legitimera dig för att verifiera din identitet.

 • Rätt till rättelse. Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga, kan du begära att få dem rättade.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”) Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för, om du återkallar ett samtycke eller om personuppgifterna har behandlats olagligt. Vi kan inte radera dina uppgifter om de utgör eller inryms i allmänna handlingar, där det föreligger ett lagstadgat krav på lagring eller är nödvändiga för att vi ska kunna utföra arbetsuppgifter där vår behandling av dina personuppgifter genomförs med stöd av de rättsliga grunderna rättlig förpliktelse, myndighetsutövning eller allmänt intresse. Inte heller om de ska tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet. Om vi ej kan radera personuppgifterna på grund av lagstadgat krav på lagring, blockerar vi datan som vi är skyldiga att spara, för att de inte ska kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.
 • Rätt till begränsning av behandling. Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

 

Du har rätt att krav att behandlingen begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

 • du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta,
 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av deras användning,
 • vi behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk,
 • du har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i dataskyddsförordningen 2016/679 i väntan på kontroll av huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få dina personuppgifter flyttade till annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning är att personuppgifterna behandlas med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig och det gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat. Rätten till dataportabilitet gäller därför inte om behandlingarna av dina personuppgifter genomförs med stöd av de lagliga grunderna myndighetsutövning eller allmänintresse.
 • Rätt till invändning av behandling. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter intresseavvägning. Om du invänder mot behandlingen får vi endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring.
 • Rätt till att motsätta sig automatiserad behandling. Du har rätt att motsätta dig ett beslut som enbart grundas på automatiserat beslutsfattande inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Undantag finns.
 • Rätt att återkalla samtycke. Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.
 • Klagomål. Om du är missnöjd med hur vi behandlar personuppgifter om dig, har du möjlighet att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Integritetsskyddsmyndighetenär tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, www.integritetsskyddsmyndigheten.se.

Begäran om att använda dina rättigheter enligt ovan skickas till kommunens kundtjänst genom e-tjänsten ”Begäran om att använda mina rättigheter” på kommunens hemsida www.hedemora.se. För mer information, kontakta kommunens kundtjänst: kommun@hedemora.se eller telefonnummer 0225-34 000.

Du kommer att få information om de åtgärder som vidtagits med anledning av din begäran senast en månad efter att vi har mottagit din densamma.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Bildningsnämnden värnar om din integritet. Bildningsnämnden arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder (t ex behörighetsbegränsningar) som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Uppdatering av denna information till registrerade

Bildningsnämnden gör löpande ändringar i denna information. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på bildningsnämndens hemsida www.hedemora.se .

Dataskyddsombud

I frågor som gäller behandlingen av dina personuppgifter och utövandet av dina rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige, har du möjlighet att kontakta kommunens dataskyddsombud.

Dataskyddsombud för bildningsnämnden är Ann-Christine Östlund Bäckehag.

Kontaktuppgifter:

Ann-Christine Östlund Bäckehag
Hedemora kommun
Box 201
776 28  HEDEMORA

Tel. 0225-34 172

E-post: dataskyddsombud@hedemora.se

Hemsida: www.hedemora.se

 

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-02-02
Skriv ut