Kommunstyrelsen inklusive valnämnden


   Huvudlogotyp_centrerad_170x170px.jpg                                                     

Så här behandlar Kommunstyrelsen inklusive Valnämnden i Hedemora kommun dina personuppgifter

Kommunstyrelsen och Valnämnden i Hedemora kommun värnar om din personliga integritet. Därför sker all behandling av personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Det innebär att Kommunstyrelsen och Valnämnden skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Det kan handla om personuppgifter du lämnar i blanketter, e-post, e-tjänster, vid personliga kontakter med oss eller de uppgifter om dig som kommunen fått på annat sätt. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna information samt besöka www.integritetsskyddsmyndigheten.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling. Du ska kunna känna dig trygg med hur kommunen behandlar dina personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta kommunens kundtjänst!

Denna information förklarar hur Kommunstyrelsen och Valnämnden samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

 • Personuppgiftsansvarig
 • Hur och när får Kommunstyrelsen och Valnämnden in personuppgifter om dig? Vilka personuppgifter behandlas?
 • Vad gör vi med informationen?
 • Vem har tillgång till dina personuppgifter?
 • Överföring till tredje land eller internationell organisation
 • Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
 • Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
 • Hur skyddas dina personuppgifter?
 • Uppdatering av denna information till registrerade
 • Dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen samt Valnämnden, org.nr. 212000-2254, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Kontaktuppgifter:

Kommunstyrelsen
Hedemora kommun
Box 201
776 28  Hedemora

E-post: kommunstyrelsen@hedemora.se

Valnämnden
Hedemora kommun
Box 201
776 28 Hedemora

Tel. 0225-34 000 (växel)

Hemsida: www.hedemora.se

Hur och när får Kommunstyrelsen och Valnämnden in personuppgifter om dig? Vilka personuppgifter behandlas?

När du använder våra tjänster eller är föremål för tillsyn och ingripanden, kan vi samla in följande information:

Nr

Tjänst

Personuppgifter

Uppgiften kommer från

1

Hedemora-appen, KS

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress

Den registrerade.

2

Twitter, KS

Namn, e-postadress, foto, ljud- och bildupptagning. Politisk åsikt.

Den registrerade, allmänna källor.

3

Överförmyndarärenden, ÖF

Namn, adress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer, e-postadresser, kundnummer, diarienummer, ärendehanteringsnummer, initialer, användarID, kontonummer, dossienummer. Personnummer, information som omfattas av sekretess, ekonomisk information.

Den registrerade, anhöriga, kronofogdemyndigheten, sjukvården, socialtjänst, ursprung i allmänna källor, KIR.

4

Wärna-GO, ÖF

Namn, adress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer, e-postadresser, kundnummer, diarienummer, ärendehanteringsnummer, initialer, användarID, kontonummer, dossienummer. Personnummer, information som omfattas av sekretess, ekonomisk information, etniskt ursprung, hälsoinformation.

Den registrerade, allmänna källor, KIR, sjukvård, andra myndigheter, kommunen, kronofogdemyndigheten, psykiatrin.

5

Kontroll av ställföreträdare, ÖF

Namn, adress, fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer, personnummer, brottsmisstankar.

Den registrerade.

6

Kontroll av ställföreträdare – ej godkända, ÖF

Namn, adress, fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer, personnummer, brottsmisstankar.

Den registrerade.

7

Intresseanmälan av ställföreträdare, ÖF

Namn, adress, lägenhetsnummer, telefonnummer, e-postadress, foto, diarienummer, personnummer.

Den registrerade.

8

Dokumentation över kostnader, ÖF

Namn, adress, lägenhetsnummer, diarienummer, migrationsverkets ID-nummer, personnummer.

Den registrerade, Migrationsverket och Socialtjänsten.

9

Manuellt diarium, ÖF

Namn, adress, fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer, telefonnummer, e-postadress, kundnummer, diarienummer, kontonummer. Personnummer, information som omfattas av sekretess, ekonomisk information.

Den registrerade, allmänna källor, myndigheter.

10

Förtroendevaldas kontaktuppgifter, KS

Namn, adress, lägenhetsnummer, telefonnummer, e-postadress, löpnummer, personnummer, politisk åsikt.

Den registrerade.

11

Passersystem, KS

Namn, adress, telefonnummer, e-postadresser, foto, löpnummer, användarID, personnummer.

Den registrerade.

12

Webropol, KS

Namn, e-postadress, skolklass.

Den registrerade.

13

Linked In, KS

Namn, e-postadress, foto, ljud- och bildupptagning. Politisk åsikt.

Den registrerade, allmänna källor, protokoll, arkiv, föreningar, projekt.

14

Instagram, KS

Namn, e-postadress, foto, ljud- och bildupptagning. Politisk åsikt.

Den registrerade, allmänna källor, protokoll, arkiv, föreningar, projekt.

15

Ärenderegister, förfrågningar och ärenden av tillfällig betydelse, KS (Kommunarkivet)

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, diarienummer, initialer.

Den registrerade.

16

Visual Arkiv, KS (Kommunarkivet)

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, diarienummer, ärendehanteringsnummer.

Den registrerade,

17

SCCM, KS (IT)

Namn, e-postadress, IP-nummer, skolklass, användarID. Personnummer.

AD.

18

AD, KS (IT)

Namn, telefonnummer, e-postadress, skolklass, användarID, personnummer.

Skatteverket, Navet och KIR.

19

Prime Infrastructure, KS (IT)

Namn, användarID.

AD.

20

Raindance – leverantörsreskontra, KS

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, löpnummer, kontornummer. Personnummer.

Den registrerade.

21

Raindance – kundreskontra, KS

Namn, adress, lägenhetsnummer, telefonnummer, kundnummer, kontonummer. Personnummer.

Den registrerade.

22

Diariet, KS

Namn, adress, fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer, telefonnummer, e-postadress, foto, kundnummer, löpnummer, diarienummer, omdömen, värderingar, skolklass, initialer, användarID, kontonummer. Personnummer, omdömen och värderande information, ekonomisk information. Politisk åsikt, medlemskap i fack, hälsoinformation, brottsmisstankar.

Den registrerade, kommunens/bolagens verksamheter, andra kommuner, landstinget, medborgare, samarbetsaktörer mfl.

23

Facebook – alla kommunsidor, KS

Namn, e-postadress, foto, ljud- och bildupptagning. Politisk åsikt.

Den registrerade, allmänna källor.

24

Webbutbildning i inkluderande bemötande, KS

Namn, e-postadress, kön, arbetsgivare.

Den registrerade.


25

Leverantörsregistret

Namn, personnummer, företagsnamn, adress, organisationsnummer, telefonnummer, e-post.
 

Den registrerade.

 

Vad gör vi med informationen?

Den information om dig som vi samlar in är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt lag och/eller gentemot dig. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Kommunstyrelsen och Valnämnden har rätt att behandla dina personuppgifter om den är nödvändig och den har stöd i lag för detta. För att ha rättsligt stöd krävs att behandlingen måste göras för att fullgöra någon av nedanstående rättsliga grunder:

 • samtycke,
 • ett avtalsförhållande med dig,
 • en rättslig förpliktelse,
 • något av allmänt intresse,
 • myndighetsutövning,
 • skydd för intresse av grundläggande betydelse för den registrerade eller annan fysisk person,
 • ett berättigat intresse med intresseavvägning – Får inte användas som grund av offentliga myndigheter, men kan användas av kommunens bolag.

Samtycke kan användas om du inte är i beroendeställning till myndigheten/bolaget och du frivilligt har samtyckt till behandlingen. Du kan återkalla ditt samtycke när du vill genom att meddela myndigheten/bolaget detta.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Kommunstyrelsen och Valnämnden för följande ändamål:

Nr på Tjänst, se föregående tabell. Anger vilken tjänst som berörs

Ändamål/Syfte med behandlingen

Rättslig grund för behandlingen – varför är behandlingen nödvändig

Automatiserat beslutsfattande/ profilering (J/N)

Eventuell mottagare av uppgifter

1

Informera medborgare, medborgardialog

GDPR Artikel 6.1 punkt a.
En arbetsuppgift ska kunna genomföras.

 N

Anställda i Hedemora kommun som kan besvara eller hantera en fråga som måste skickas vidare.

2

Informera medborgare, medborgardialog, skolväsendet.

GDPR Artikel 6.1 punkt a, e.

 N

Allmänhet.

3

Bedriva överförmynderiverksamhet enligt lag.

GDPR Artikel 6.1 punkt a, b, c, d, e, f.

Sektorspecifika lagstiftningar.

 N

 

4

Hantera överförmyndarärenden.

GDPR Artikel 6.1 punkt a, b, c, d, e, f.

Sektorspecifika lagstiftningar.

 N

Den enskilde och den enskildes anhöriga. Rättsväsendet, ställföreträdare, medborgare, försäkringskassa, socialtjänst och andra myndigheter.

5

Garantera rättssäkerheten för våra huvudmän.

GDPR Artikel 6.1 punkt b, e.

 N

 

6

Garantera rättssäkerheten för våra huvudmän, kontrollera att en person är lämplig att bli ställföreträdare.

GDPR Artikel 6.1 punkt a, b, e.

 N

 

7

Finna ställföreträdare för uppdrag.

GDPR Artikel 6.1 punkt a, e.

 N

 

8

Återfinna kostnader från socialförvaltningen.

GDPR Artikel 6.1 punkt a, e, f.

 N

Socialtjänsten.

9

Handlingar blir registrerade och sökbara.

GDPR Artikel 6.2 punkt b, d, e.

Sektorspecifika lagstiftningar. 

 N

 

10

För kontakt med de som valts att politiskt styra kommunen.

GDPR Artikel 6.1 punkt a, e.

 N

 

11

Säkerställa att behörighet.

GDPR Artikel 6.1 punkt a, c.

 N

 

12

Enkätundersökningar

GDPR Artikel 6.1 punkt a, e.

 N

Används internt inom personalavdelningen.

13

Informera medborgare, medborgardialog, skolväsendet.

GDPR Artikel 6.1 punkt a, e.

 N

Allmänhet.

14

Informera medborgare, medborgardialog.

GDPR Artikel 6.1 punkt a, e.

 N

Allmänhet.

15

Register över inkomna ärenden och förfrågningar.

GDPR Artikel 6.1 punkt a, e.

 N

 

16

Förteckningsprogram, beskriver arkivets bestånd av handlingar.

GDPR Artikel 6.1 punkt a, e.

 N

Forskare, kommunanställda (sker endast vid kontaktbehov).

17

Managera användare och datorutrustning.

GDPR Artikel 6.1 punkt a.

 N

 

18

Styra behörigheter i vår IT-miljö.

GDPR Artikel 6.1 punkt c, f.

 N

 

19

Hantera nätutrustning.

GDPR Artikel 6.1 punkt f.

 N

 

20

Betala kommunens fakturor.

GDPR Artikel 6.1 punkt e.

 N

Revisorer, medborgare, media, företag.

21

Hantera fakturor till kunder.

GDPR Artikel 6.1 punkt a, e.

 N

Revisorer, medborgare.

22

Kommunens och bolagens dokument- och ärendehanteringssystem.

GDPR Artikel 6.1 punkt a

 N

Allmänhet, bedömning görs vid uttag (offentlighetsprincipen).

23

Informera medborgare, medborgardialog, skolväsendet.

GDPR Artikel 6.1 punkt a, e.

 N

Allmänhet.

24

Webbutbildning, finansieras av EU-medel.

GDPR Artikel 6.1 punkt d, e.

 N

AMIF, ESF.


25

Informationsspridning av leverantörer

GDPR Artikel 6.1 punkt e

N

Anställda inom Hedemora kommun som har tillgång till intranätet.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Kommunstyrelsen och Valnämnden och deras eventuella personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra myndigheter eller bolag, om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning, myndighetsbeslut eller om du frivilligt godkänt att vi gör det.

Kommunstyrelsen och Valnämnden lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmänna handlingar, vilka vi är skyldiga att lämna ut på begäran. Detta framgår bland annat av grundlagen Tryckfrihetsförordningen. Om den allmänna handlingen kan omfattas av sekretess, genomförs före utlämnandet en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Överföring till tredje land eller internationell organisation

Kommunstyrelsen och Valnämnden överför normalt inte dina personuppgifter till internationell organisation eller länder utanför EU/EES. Om så skulle vara nödvändigt, vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå (EU-kommissionen har beslutat om vad adekvat skyddsnivå innebär) vid överföring eller delning av sådana utvalda tredje parter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Eftersom Kommunstyrelsen och Valnämnden lyder under offentlighetsprincipen sparas registrerade personuppgifter hos Kommunstyrelsen och Valnämnden i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för respektive nämnd och som finns i deras respektive dokumenthanteringsplan. Gallringsbesluten innehåller information om när Kommunstyrelsen och Valnämnden får gallra (ta bort) allmänna handlingar som bland annat innehåller dina personuppgifter. Dina personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt med anledning av våra åtaganden gentemot dig, gallringsbesluten och gällande lagstiftning.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter (registerutdrag). Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig (rätten till registerutdrag). Kopian är gratis att begära. Undantag finns. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva art, får den personuppgiftsansvarige antingen
  • ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller
  • vägra att tillmötesgå begäran.

Din begäran ska innehålla sådana uppgifter om dig, t ex namn och personnummer, att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du kan därför behöva legitimera dig för att verifiera din identitet.

 • Rätt till rättelse. Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga, kan du begära att få dem rättade.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”) Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för, om du återkallar ett samtycke eller om personuppgifterna har behandlats olagligt. Vi kan inte radera dina uppgifter om de utgör eller inryms i allmänna handlingar, där det föreligger ett lagstadgat krav på lagring eller är nödvändiga för att vi ska kunna utföra arbetsuppgifter där vår behandling av dina personuppgifter genomförs med stöd av de rättsliga grunderna rättlig förpliktelse, myndighetsutövning eller allmänt intresse. Inte heller om de ska tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet. Om vi ej kan radera personuppgifterna på grund av lagstadgat krav på lagring, blockerar vi datan som vi är skyldiga att spara, för att de inte ska kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.
 • Rätt till begränsning av behandling. Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

 

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

 • du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta,
 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av deras användning,
 • vi behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk,
 • du har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i dataskyddsförordningen 2016/679 i väntan på kontroll av huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få dina personuppgifter flyttade till annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning är att personuppgifterna behandlas med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig och det gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat. Rätten till dataportabilitet gäller därför inte om behandlingarna av dina personuppgifter genomförs med stöd av de lagliga grunderna myndighetsutövning eller allmänintresse.
 • Rätt till invändning av behandling. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter intresseavvägning. Om du invänder mot behandlingen får vi endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring.
 • Rätt till att motsätta sig automatiserad behandling. Du har rätt att motsätta dig ett beslut som enbart grundas på automatiserat beslutsfattande inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Undantag finns.
 • Rätt att återkalla samtycke. Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.
 • Klagomål. Om du är missnöjd med hur vi behandlar personuppgifter om dig, har du möjlighet att lämna klagomål till www.integritetsskyddsmyndigheten.se. Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. 

Begäran om att använda dina rättigheter enligt ovan skickas till kommunens kundtjänst genom e-tjänsten ”Begäran om att använda mina rättigheter” på kommunens hemsida www.hedemora.se. För mer information, kontakta kommunens kundtjänst: kommun@hedemora.se eller telefonnummer 0225-34 000.

Du kommer att få information om de åtgärder som vidtagits med anledning av din begäran senast en månad efter att vi har mottagit din densamma.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Kommunstyrelsen och Valnämnden värnar om din integritet. Kommunstyrelsen och Valnämnden arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder (t ex behörighetsbegränsningar) som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Uppdatering av denna information till registrerade

Kommunstyrelsen och Valnämnden gör löpande ändringar i denna information. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på Kommunstyrelsens samt Valnämndens hemsida www.hedemora.se .

Dataskyddsombud

I frågor som gäller behandlingen av dina personuppgifter och utövandet av dina rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige, har du möjlighet att kontakta kommunens dataskyddsombud.

Dataskyddsombud för Kommunstyrelsen och Valnämnden är Ann-Christine Östlund Bäckehag.

Kontaktuppgifter:

Ann-Christine Östlund Bäckehag
Hedemora kommun
Box 201
776 28  HEDEMORA

Tel. 0225-34 172

E-post: dataskyddsombud@hedemora.se

Hemsida: www.hedemora.se

 

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-02-02