Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Version 1:5, 200323

Så här behandlar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Hedemora kommun dina personuppgifter 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Hedemora kommun värnar om din personliga integritet. Därför sker all behandling av personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Det innebär att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Det kan handla om personuppgifter du lämnar i blanketter, e-post, e-tjänster, vid personliga kontakter med oss eller de uppgifter om dig som kommunen fått på annat sätt. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna information samt besöka www.integritetsskyddsmyndigheten.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling. Du ska kunna känna dig trygg med hur kommunen behandlar dina personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta kommunens kundtjänst!

Denna information förklarar hur Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

 • Personuppgiftsansvarig
 • Hur och när får Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden in personuppgifter om dig? Vilka personuppgifter behandlas?
 • Vad gör vi med informationen?
 • Vem har tillgång till dina personuppgifter?
 • Överföring till tredje land eller internationell organisation
 • Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
 • Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
 • Hur skyddas dina personuppgifter?
 • Uppdatering av denna information till registrerade
 • Dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, org.nr. 212000-2254, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt

 

Kontaktuppgifter:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Hedemora kommun
Box 201
776 28  Hedemora

E-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se

Tel. 0225-340 00 (växel)

Hemsida: www.hedemora.se

Hur och när får Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden in personuppgifter om dig? Vilka personuppgifter behandlas?

När du använder våra tjänster eller är föremål för tillsyn och ingripanden, kan vi samla in följande information:

Nr

Tjänst

Personuppgifter

Uppgiften kommer från

1

Geosecma kartmodul

Namn, organisations- eller personnummer, adress, lägenhetsnummer, fastighetsbeteckning, taxeringsuppgifter

Lantmäteriet

2

Bygglovsansökan, Miljötillsyn, Diariet EDP Vision

Namn, organisations- eller personnummer, adress, lägenhetsnummer, fastighetsbeteckning

Från den registrerade samt från Geosecma

3

Diverse arbetsmaterial i samband med myndighetsutövning

Namn, organisations- eller personnummer, adress, lägenhetsnummer, fastighetsbeteckning

Lantmäteriet, KIR, EDP Vision

4

Innehav av hyresavtal med kommunen

Namn, organisations- eller personnummer, adress, lägenhetsnummer, fastighetsbeteckning

Från båda parter i avtalstecknandet, hyresvärd och hyresgäst.

5

Vägföreningar
- Ansökan om bidrag

Namn, adress, telefonnummer,
e-postadress, diarienummer, kontonummer

Från föreningen

6

Fakturahantering

Namn, organisations- eller personnummer, adress, lägenhetsnummer, fastighetsbeteckning, kundnummer, löpnummer

 

Från den registrerade

7

Ansökan om skolskjuts,- parkeringstillstånd,- tillståndsansökan från polismyndigheten, färdtjänst och riksfärdtjänst 

Namn, organisations- eller personnummer, adress, lägenhetsnummer, telefonnummer,
e-postadress, skolklass, hälsoinformation, foto   

Från den registrerade

8

Medborgardialog

Namn, adress, telefonnummer,
e-postadress, initialer

Från den registrerade

9

Kommunala utvecklings- och renoveringsprojekt

Namn, organisations- eller personnummer, adress, telefonnummer, lägenhetsnummer, fastighetsbeteckning, kundnummer, foto,
e-postadress

 

Från den registrerade samt allmänna källor

 

Vad gör vi med informationen?

Den information om dig som vi samlar in är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt lag och/eller gentemot dig. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har rätt att behandla dina personuppgifter om den är nödvändig och den har stöd i lag för detta. För att ha rättsligt stöd krävs att behandlingen måste göras för att fullgöra någon av nedanstående rättsliga grunder:

 • samtycke,
 • ett avtalsförhållande med dig,
 • en rättslig förpliktelse,
 • något av allmänt intresse,
 • myndighetsutövning,
 • skydd för intresse av grundläggande betydelse för den registrerade eller annan fysisk person,
 • ett berättigat intresse med intresseavvägning – Får inte användas som grund av offentliga myndigheter, men kan användas av kommunens bolag.

Samtycke kan användas om du inte är i beroendeställning till myndigheten/bolaget och du frivilligt har samtyckt till behandlingen. Du kan återkalla ditt samtycke när du vill genom att meddela myndigheten/bolaget detta.


Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för följande ändamål:

Nr på Tjänst, se föregående tabell. Anger vilken tjänst som berörs

Ändamål/Syfte med behandlingen

Rättslig grund för behandlingen – varför är behandlingen nödvändig

Automatiserat beslutsfattande/ profilering (J/N)

Eventuell mottagare av uppgifter

1

Möjliggör erforderlig myndighetsutövning

Myndighetsutövning

N

Motpart vid myndighetsutövning

2

Möjliggör erforderlig myndighetsutövning

Myndighetsutövning

N

Motpart vid myndighetsutövning

3

Arbetsmaterial som ligger till grund för myndighetsutövning

Myndighetsutövning

N

Arbetsmaterial

4

Avtalshantering

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

N

Motpart vid avtalstecknande

5

Vägföreningar
Ansökan om bidrag

Överenskommelse mellan Hedemora kommun och vägförening

N

Motpart vid bidragsutbetalning

6

Fakturahantering

Myndighetsutövning

N

Motpart vid myndighetsutövning

7

Möjliggör erforderlig myndighetsutövning

Myndighetsutövning

N

Motpart vid myndighetsutövning

8

Medborgardialog

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

N

Finns ingen utsedd mottagare

9

Kommunala utvecklings- och renoveringsprojekt

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

N

Leverantörer, konsulter

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden eventuella personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra myndigheter eller bolag, om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning, myndighetsbeslut eller om du frivilligt godkänt att vi gör det.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmänna handlingar, vilka vi är skyldiga att lämna ut på begäran. Detta framgår bland annat av grundlagen Tryckfrihetsförordningen. Om den allmänna handlingen kan omfattas av sekretess, genomförs före utlämnandet en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

 

Överföring till tredje land eller internationell organisation

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden överför normalt inte dina personuppgifter till internationell organisation eller länder utanför EU/EES. Om så skulle vara nödvändigt, vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå (EU-kommissionen har beslutat om vad adekvat skyddsnivå innebär) vid överföring eller delning av sådana utvalda tredje parter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Eftersom Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lyder under offentlighetsprincipen sparas registrerade personuppgifter hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och som finns i Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens dokumenthanteringsplan. Gallringsbesluten innehåller information om när Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får gallra (ta bort) allmänna handlingar som bland annat innehåller dina personuppgifter. Dina personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt med anledning av våra åtaganden gentemot dig, gallringsbesluten och gällande lagstiftning.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter (registerutdrag). Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig (rätten till registerutdrag). Kopian är gratis att begära. Undantag finns. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva art, får den personuppgiftsansvarige antingen
  • ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller
  • vägra att tillmötesgå begäran.

Din begäran ska innehålla sådana uppgifter om dig, t ex namn och personnummer, att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du kan därför behöva legitimera dig för att verifiera din identitet.

 • Rätt till rättelse. Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga, kan du begära att få dem rättade.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”) Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för, om du återkallar ett samtycke eller om personuppgifterna har behandlats olagligt. Vi kan inte radera dina uppgifter om de utgör eller inryms i allmänna handlingar, där det föreligger ett lagstadgat krav på lagring eller är nödvändiga för att vi ska kunna utföra arbetsuppgifter där vår behandling av dina personuppgifter genomförs med stöd av de rättsliga grunderna rättlig förpliktelse, myndighetsutövning eller allmänt intresse. Inte heller om de ska tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet. Om vi ej kan radera personuppgifterna på grund av lagstadgat krav på lagring, blockerar vi data som vi är skyldiga att spara, för att de inte ska kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.
 • Rätt till begränsning av behandling. Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

 

Du har rätt att krav att behandlingen begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

 • du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta,
 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av deras användning,
 • vi behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk,
 • du har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i dataskyddsförordningen 2016/679 i väntan på kontroll av huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få dina personuppgifter flyttade till annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning är att personuppgifterna behandlas med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig och det gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat. Rätten till dataportabilitet gäller därför inte om behandlingarna av dina personuppgifter genomförs med stöd av de lagliga grunderna myndighetsutövning eller allmänintresse.
 • Rätt till invändning av behandling. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter intresseavvägning. Om du invänder mot behandlingen får vi endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring.
 • Rätt till att motsätta sig automatiserad behandling. Du har rätt att motsätta dig ett beslut som enbart grundas på automatiserat beslutsfattande inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Undantag finns.
 • Rätt att återkalla samtycke. Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.
 • Klagomål. Om du är missnöjd med hur vi behandlar personuppgifter om dig, har du möjlighet att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Integritetsskyddsmyndighetenär tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, www.integritetsskyddsmyndigheten.se.

Begäran om att använda dina rättigheter enligt ovan skickas till kommunens kundtjänst genom e-tjänsten ”Begäran om att använda mina rättigheter” på kommunens hemsida www.hedemora.se. För mer information, kontakta kommunens kundtjänst: kommun@hedemora.se eller telefonnummer 0225-34 000.

Du kommer att få information om de åtgärder som vidtagits med anledning av din begäran senast en månad efter att vi har mottagit din densamma.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden värnar om din integritet. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder (t ex behörighetsbegränsningar) som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Uppdatering av denna information till registrerade

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gör löpande ändringar i denna information. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens hemsida www.hedemora.se .

Dataskyddsombud

I frågor som gäller behandlingen av dina personuppgifter och utövandet av dina rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige, har du möjlighet att kontakta kommunens dataskyddsombud.

Dataskyddsombud för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är Ann-Christine Östlund Bäckehag.

Kontaktuppgifter:

Ann-Christine Östlund Bäckehag
Hedemora kommun
Box 201
776 28  HEDEMORA

Tel. 0225-341 72

E-post: dataskyddsombud@hedemora.se

Hemsida: www.hedemora.se

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-02-02