Förteckning, Årsräkning/Sluträkning/Årsuppgift

Inom två månader från det att gode mannen eller förvaltaren fick sitt uppdrag ska han/hon lämna in en förteckning till överförmyndaren över huvudmannens tillgångar och skulder per förordnandedagen. Skyldigheten gäller bara vid "nya" ärenden och således inte vid byte av god man. 

Gode mannen och förvaltaren (ställföreträdaren) ska varje år före den 1 mars lämna in en årsräkning som innehåller en redovisning av huvudmannens löpande ekonomi. Förutom uppgift om tillgångar och skulder vid årets början (alt. förordnandets startdatum) och slut, ska årsräkningen även innehålla uppgifter om inkomster och utgifterunder året. Årsräkningen ska undertecknas på heder och samvete. Utgångspunkten för årsräkningen är värdena i den förteckning över den förvaltade egendomen som ställföreträdaren lämnade vif uppdragets början eller de utgående värderna i det föregående årets årsräkning. Av årsräkningen skall särskilt framgå hur mycket som har använts för den enskildes uppehälle eller nytta i övrigt. Om huvudmannen själv tagit hand om en del egendom, räcker det med att gode mannen redovisar vilken egendom det rör sig om. 

När uppdraget upphör ska ställföreträdaren inom en månad från det att uppdraget upphört lämna in en sluträkning med information enligt vad som gäller för årsräkning, se ovan, till överförmyndaren.

Till årsräkningen/sluträkningen ska även bifogas en redogörelse med uppgift om uppdragets omfattning under året m.m.

Om avtal ingåtts om sammanlevnad i oskiftat dödsbo, skall ställföreträdaren före den 1 mars varje år i en årsuppgift till överförmyndaren redogöra för förvaltningen av boet under föregående år. Av årsuppgift ska framgå boets behållna inkomst och dess sammanlagda tillgångar och skulder vid årets slut.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2015-07-02