Frånvaroanmälan och ledighetsansökan

Frånvaroanmälan

Om ditt barn inte kan komma till förskolan, skolan eller fritidshemmet en dag, exempelvis på grund av sjukdom måste du meddela skolan detta. Detta gör du som vårdnadshavare (eller myndig elev) via Vklass.

Frånvaroanmälan (via telefon/app/webb) – Vklass kunskapsbank

Rutiner för frånvaroanmälan

  • Frånvaro kan registreras för innevarande dag och för efterkommande dag. Varje frånvarodag måste rapporteras in.
  • Vi vill ha frånvaroanmälan senast kl 8.00 för den aktuella dagen så informationen hinner komma fram till berörda lärare.


Ledighetsansökan


Ledighetsansökan görs via Vklass.

Ledighetsansökan för vårdnadshavare – Vklass kunskapsbank


Ledighet utöver loven – en möjlighet men ingen rättighet

Om en elev behöver vara ledig under terminen måste elevens vårdnadshavare ansöka om det. Skolan gör en bedömning i varje enskilt fall. Nästan alla barn som bor i Sverige har skolplikt. Det innebär att eleverna ska delta i skolans verksamhet och inte har automatisk rätt till ledighet utöver loven. Däremot kan en elev få ledigt för så kallad enskild angelägenhet. Det kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Om det finns synnerliga skäl kan eleven få längre ledighet.

Rektor beslutar

Det är rektorn som beslutar om ledigheter utöver loven. Om det gäller kortare ledighet än tio dagar kan rektorn delegera rätten att besluta till exempelvis en lärare. När eleven söker ledigt gör skolan en samlad bedömning av elevens situation. Den som gör bedömningen väger in faktorer som ledighetens längd, elevens studiesituation, hur angelägen ledigheten är för eleven och elevens möjlighet att kompensera den förlorade undervisningen.

Ledighet vid nationella prov

Det finns inga särskilda regler kring ledighet vid nationella prov. Utgångspunkten är att eleverna ska delta i de nationella proven vid det ordinarie provtillfället. Skolans rektor behöver ta hänsyn till tidpunkten för de nationella proven när han eller hon beslutar om ledighet för en elev.

Om föräldrarna inte är överens

Lagstiftningen utgår ifrån att föräldrarna är överens och talar inte om hur man ska hantera situationer där vårdnadshavare är oense. Skolan ska fatta beslut utifrån syftet med ledigheten och förhålla sig neutral i vårdnadshavarnas konflikt. Det är inte nödvändigt att båda vårdnadshavarna samtycker om ledigheten men det är viktigt att båda får samma information från skolan.


Läs mer om Vklass: Digitala verktyg för vårdnadshavare

Läs mer om ledighet och skolplikt: Skolverket.se

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-01-04