Hållbar utveckling

Männikskor med olika ursprung, form och ålder, en illustration.


·         Vägen in - regional strategi för integration i Dalarna

o   Vägen till arbete,

o   Vägen till språk och utbildning,

o   Vägen till en god och jämlik hälsa,

o   Vägen till bostad

o   Vägen till social sammanhållning och delaktighet

·         Övergripande policy för jämställdhet och mångfald.

·         Handlingsplan för CEMR-deklarationen (Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå 2011-2016).

·         Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Hedemora koncernen (2014-2016) (utifrån diskrimineringslagen).

Hedemora vill vara en välkomnande och hållbar kommun. Det är vår vision, och innebär ett tankesätt som genomsyrar hela vår verksamhet. Vi jobbar extra med fyra fokusområden: jämlik hälsa, inkludering, jämställdhet och miljö.

 
Läs mer om varje fokusområde i underrubrikerna.

I Hedemora kommun har vi valt att fokusera på våra utmaningar. Det betyder att vi i vårt mål och budgetarbete fokuserar på de områden där vi idag har ett sämre resultat, eller där vi ser att vi kan göra tydliga förbättringar.
 
För oss är det självklart att fokusera på de områden där vi bör och kan bli bättre, och använda målarbetet som en tydlig drivkraft för att pusha oss själva till att ständigt bli bättre. 
 
Vi önskar oss alla en framtid där vi lever ett gott liv tillsammans och där de stora hållbarhets utmaningarna är lösta. För att nå dit behövs en helhetssyn på samhällets utveckling.

Hållbarhetsstrategi - för tydliga mål

Kommunfullmäktige har antagit en Hållbarhetsstrategi för Hedemora kommun med prioriteringar för år 2019–2022. Syftet med strategin är att skapa en gemensam bild av vad hållbarhet är inom ramen för kommunens uppdrag och att tydliggöra kommunens ambitioner inom hållbar utvecklig.
 
I Hedemora kommun vill vi skapa en hållbar samhällsutveckling genom kreativa idéer och långsiktig planering. Vi ska alltid tänka på hållbarhet i vår vardag och göra hållbara val. Hållbarhetsarbetet är en process som vi skapar tillsammans varje dag i Hedemora.
 
Arbetet har pågått under många år i syfte att föra utvecklingen mot ett hållbart samhälle. De fyra fokusområdena är: jämlik hälsa, jämställdhet, inkludering och miljö.
 
För mer information se Hållbarhetsstrategin 

Agenda 2030

Som en del i att förverkliga en social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling har FN antagit 17 globala utvecklingsmål och 169 delmål. Det kallas Agenda 2030 eller de Globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 syftar till att bland annat avskaffa fattigdom, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet, säkerställa god och jämlik hälsa samt bekämpa klimatförändringen.
 
De globala målen omfattar alla världens länder och de lokala offentliga aktörerna är avgörande för genomförandet. Agenda 2030 och internationella konventioner om mänskliga rättigheter ska därför respekteras, skyddas, uppfyllas och främjas lokalt i Hedemora. Målen utgör grunden för kommunens hållbarhetsarbete. Hedemora kommun har kopplat samtliga mål och nyckeltal i Mål och budget till de 17 globala utvecklingsmålen. 
 
17 globala mål för hållbar utveckling

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-09-23
Skriv ut

Angela Poroli
Hållbarhetsstrateg
E-post: angela.poroli@hedemora.se
Telefon: 0225-341 99