Miljö

Sveriges miljömål är den miljömässiga delen av de globala hållbarhetsmålen. Miljömålen består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat.

Generationsmålet

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

- Riksdagens definition av miljömålet.

Mer om generationsmålet

Generationsmålet innebär att dagens behov ska tillgodoses utan att kommande generationers handlingsfrihet försämras. För att nå dit, behövs en ekonomiskt hållbar politik. Resurser behöver frigöras till miljövänliga och klimatsmarta investeringar och till åtgärder som underlättar för människor att leva mer hållbart.  

På regional nivå har länsstyrelsen rollen att samordna arbetet med miljömålen. Arbetet sker  tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. 

Kommunens miljömålsarbete

Kommunen har en viktig roll att kontinuerligt arbeta för att uppnå miljömålen på lokal nivå i verksamheter, förvaltningar och kommunala bolag. Det handlar bland annat om inköp av varor och tjänster, hur vi tar hand om våra byggnader, om energi och transporter, vatten och avfall. 

Utgångspunkten för kommunens miljöarbete är Agenda 2030, nationella-, regionala- och lokala mål och planer. 

I kommunens Hållbarhetsstrategi 2019-2022 beskrivs de globala och nationella miljömålen samt Sveriges ekokommuners hållbarhetsprinciper. Utifrån dessa har kommunen gjort relevanta prioriteringar i kommunens hållbarhetsstrategi.

Hedemora är en ekokommun

Hedemora kommun är sedan 1998 medlem i Sveriges Ekokommuner, som verkar för strategiskt hållbar utveckling. Med hjälp av ett antal nyckeltal kan man följa och jämföra miljöutvecklingen i ekokommunerna. 

För att mäta och jämföra miljöutvecklingen inom nätverket följs ett antal nyckeltal. Ett av dem är Certifierade skolor och förskolor. Förskolor och skolor i Hedemora kommun är generellt bra på att jobba med hållbarhet och kommunen ligger i topp tre bland de ekokommuner som har högst andel certifierade verksamheter. Ystad och Gävle ligger före av de 101 ekokommunerna. 

Läs mer: Hållbar utveckling på Smedby skola

Läs mer: Sveriges ekokommuner

Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen

Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen 

Länsstyrelserna gör varje år en regional årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål, med bedömningar och redovisning av miljötillstånd och miljöarbetet i länen.

Den regionala årliga uppföljningen är underlag till den nationella uppföljningen som lämnas till regeringen av Naturvårdsverket. Det är också en kunskapskälla om miljöarbetet och miljötillståndet i länen.

Länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen

Fakta och statistik om de nationella miljömålen

 
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-12-01