Kris och säkerhet

 Målsättning med kommunens krisberedskapsarbete

Målen för Sveriges säkerhet har preciserats av Sveriges regering i den Nationella säkerhetsstrategin. Där framgår att målen för vår säkerhet och syftet med krisberedskapen är att värna befolkningens liv och hälsa, liksom samhällets funktionalitet, samt förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.  

Utgångspunkten för krisberedskapen är samhällets skyddsvärden, det som ska skyddas i samhället. Arbetet med samhällsskydd och beredskap ska bidra till såväl individens som samhällets och nationens säkerhet. De värden som ska skyddas utgår från mål formulerade av riksdagen och regeringen. Värdena är i grunden likvärdiga och utgångspunkten är därför att de inte ska viktas sinsemellan. Beroende på sammanhanget – under vilka omständigheter de utmanas – kommer de dock att behöva prioriteras på olika sätt. 

· Människors liv och hälsa – Fysisk och psykisk hälsa hos dem som drabbas direkt eller indirekt av en händelse. Omfattar alla människor som har Sverige som hemvist eller uppehåller sig i Sverige eller är svenska medborgare och uppehåller sig utomlands. Människor i andra länder som inte är svenska medborgare eller som inte har Sverige som hemvist omfattas i vissa fall. 

· Samhällets funktionalitet – Funktionalitet och kontinuitet i det som direkt eller indirekt starkt påverkar samhällsviktig verksamhet och därmed får konsekvenser för människor, företag och andra organisationer. 

· Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter – Människors tilltro till demokratin och rättsstaten samt förtroende för samhällets institutioner och det politiska beslutsfattandet, ledningsförmåga på olika nivåer, avsaknad av korruption och rättsövergrepp. 

· Miljö och ekonomiska värden – Miljön i form av mark, vatten och fysisk miljö, biologisk mångfald, värdefulla natur- och kulturmiljöer samt annat kulturarv i form av fast och lös egendom. Ekonomiska värden i form av privat och offentlig lös och fast egendom samt värdet av produktion av varor och tjänster. 

· Nationell suveränitet – Kontroll över nationens territorium och över de politiska beslutsprocesserna i landet samt säkrande av nationens försörjning med förnödenheter. Nationell suveränitet kan ses som en förutsättning för att kunna värna övriga värden.

För att uppnå ovanstående mål har kommunen följande arbetsgrupper:

  • Krisledningsorganisation.
  • RSA-grupp som arbetar med att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden. 
  • Kristöd (Tidigare benämt POSOM).
  • Lokala BRÅ

I Hedemora pågår ett ständigt förebyggande arbete för att du som medborgare eller besökare ska kunna känna dig trygg vid en eventuell kris. En god planering och krisberedskap hjälper till att skapa goda förutsättningar och förebygga eventuella konsekvenser vid en kris. Vi övar regelbundet, ibland på egen hand och ibland tillsammans med andra kommuner, räddningstjänst och/eller Länsstyrelsen.  

 

Sida uppdaterad 2019-11-06

 

Säkerhetschef

Per Torsell

0225-341 16

per.torsell@hedemora.se


Till kommunens växel: 0225-340 00

Vid akuta fel på kommunens anläggningar på annan tid än kontorstid ring 023-171 09.

Akuta problem på el, vatten, fjärrvärme ring 0225-349 00.