Så fungerar Hedemora kommun

Kommunerna ansvarar för en stor del av servicen i samhället. En del av servicen är kommunen skyldig enligt lag att erbjuda, som skola och vård, medan andra är frivillga som kultur och fritid. Hedemora kommun arbetar för att skapa ett tryggt och väl utvecklat samhälle med fungerande service som vatten, avlopp, fiber och vägar till förskolor, äldreboenden, fritidsaktiviteter och kultur. 

En kommun är en politiskt styrd organisation där förtroendevalda politiker beslutar vad som ska göras medan förvaltningar genomför besluten och bestämmer hur det ska göras. Politikerna är valda av folket, det vill säga i vårt fall av Hedemoras medborgare.

I Hedemora är det socialdemokraterna, centerpariet och vänsterpartiet som tillsammans har flest röster från folket och bildar en så kallad majoritet. Politiken har fyra nämnder som beslutar i olika frågor; kommunstyrelsen, bildningsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och omsorgsnämnden. Varje nämnd har en förvaltning till sin hjälp med anställda medarbetare, omsorgsnämnden har två förvaltningar.

Hedemora kommun har ca 1 370 anställda medarbetare (april 2022) och äger tre bolag; Hedemora Energi AB, Hedemorabostäder AB och Hedemora kommunfastigheter AB. Hedemora kommun äger, tillsammans med resten av Dalarnas 15 kommuner, det kommungemensamma besöksnäringsbolaget Visit Dalarna AB.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska församling och beslutar i alla ärenden och frågor av större vikt för kommunen och dess invånare. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, budget, skattesats, taxor och avgifter, organisation och arbetsformer. Kommunfullmäktige utser också ledamöter i kommunstyrelse och nämnder samt i kommunens bolag och förbund.

Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Nämnderna svarar för uppgifter som enligt olika lagar ligger på kommunerna. Viktiga sådana lagar är socialtjänstlagen, skollagen, plan- och bygglagen och miljöbalken. Därtill kommer frivilliga uppgifter till exempel inom fritids- och kulturområdet. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ansvarsfördelningen mellan nämnderna. Varje nämnd ansvarar sedan för att deras verksamheter bedrivs enligt de mål och riktlinjer och inom den budget som fullmäktige har bestämt.

För varje nämnd finns minst en förvaltning eller avdelning med kommunanställda/tjänstemän, som förbereder ärenden, genomför politikernas beslut och bedriver all den verksamhet som finns inom nämndens ansvarsområde.


Kommmunens organisationsschema

 

Kommunens organisationsschema
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-04-13