Kvalitetsredovisningar och uppföljning av verksamheter

Syfte
I kommunen sker kontinuerlig uppföljning av verksamheten på olika nivåer. Uppföljningen är en avstämning av verksamheten och dess arbete mot uppsatta mål och syftar till att:

 • - belysa hur kommunen lyckas i utförandet av sina uppdrag
 • - säkerställa att rutiner och processer fungerar
 • - skapa beslutsunderlag för utveckling och förbättring av verksamheten

 
Vad mäts?

Uppföljningen kan avse:

 • Strukturkvalitet
  De grundläggande förutsättningarna, som organisation, personal, kompetens. Denna mätning kan ingå i den interna kontrollen men mäts också genom exempelvis enkäter och medarbetarsamtal.

Processkvalitet
Hur verksamheten bedrivs eller genomförs vad gäller arbetssätt, bemötande och rutiner. Detta mäts exempelvis i den interna kontrollen samt i kvalitetsmätningar. En koncernomfattande kvalitetsmätning som kommunen deltar i är Kommunens Kvalitet i Korthet som genomförs årligen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Resultatkvalitet
Det konkreta utfallet eller resultatet. Ett exempel är årsbokslutet som är en sammanställning av ett verksamhetsår där både ekonomiska- och verksamhetsresultat mäts.

  

Förtroendevaldas ansvar

Vad gäller kommuners ansvar för uppföljning så regleras detta av kommunallagen.

Fullmäktige

 • - har möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten
 • - utformar information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i hur angelägenheterna utförs

Nämnderna

 • - säkerställer att verksamheten bedrivs enligt mål, riktlinjer och föreskrifter
 • - säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig
 • - säkerställer att uppföljningen bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt

 

Uppföljningsprocessen

Vid uppföljning som sker regelbundet finns naturligt resultat att jämföra med som visar på hur utvecklingen ser ut. Tydliga mål är en förutsättning för analys, vad vill man uppnå och hur lyckas man?

En generell uppföljningsprocess beskrivs nedan:

Image2.jpg
1 Analys av nuläge

En analys/fastställande av nuläget är en nödvändig utgångspunkt. Vad ska följas upp och varför? Hur ser det ut idag? Vilka nationella/regionala/lokala mål finns och hur ser eventuella andra krav ut? Analys av krav samt eventuell rangordning utifrån vilka som är mest kritiska.

 

2 Planering

Med hjälp av nulägesanalysen ska en planering göras. När ska uppföljningen genomföras? Hur lång tid har man i anspråk? Finns en deadline, exempelvis resultat som ska presenteras i ett årsbokslut eller liknande. Vilka verktyg behövs och vilka resurser? Hur ska informationen kommuniceras till berörda parter? Viktigt: Hur ska resultatet hanteras och vilka resurser finns för att hantera resultatet? Planering kan ske i olika nivåer.

 

3 Insamling av data

Det finns många olika metoder för insamling av data beroende på resurser och vad som ska följas upp. Ofta kan redan tillgänglig data som statistik och annan dokumentation vara användbart i en uppföljning. Detta kan kompletteras med ytterligare insamling och mätning, intervjuer och annat.

 

4 Bearbetning och analys av data

I analysen struktureras och granskas materialet, mönster och sammanhang träder fram. Analysen svarar på hur verksamheten lever upp till de krav som ställs. En viktig del är att identifiera utvecklingsområden. En utmaning är att låta analysen ta tid.

 

5 Sammanställning och presentation

Materialet ska sammanställas och presenteras för berörda parter. Det färdiga materialet utgör ett beslutsunderlag för politiker och tjänstemän.

 

6 Åtgärd

Om resultatet visar på brister eller möjligheter till utveckling/förbättring bör en åtgärdsplan upprättas. Beroende på nivå ska ett beslut om åtgärd fattas. En åtgärdsplan kan tas fram tillsammans med den eller de som genomfört uppföljningen av verksamheten.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2016-08-16
Skriv ut