Cisterner

Lagring av brandfarliga vätskor - cisterner

I Sverige finns många olika slags cisterner. Det kan vara villacisterner eller gårdscisterner, så kallade farmartankar. Det kan även vara lösa behållare. De kan ligga ovan mark eller i mark, utomhus eller inomhus. Du som har en sådan cistern har ansvaret för att den inte påverkar miljön till exempel på grund av läckage.

För att förebygga och förhindra förorening av mark och vatten finns krav och regler att följa. Du som har en oljecistern ska se till att föreskrifterna följs och kommunens miljö- och byggförvaltning utövar tillsyn för hanteringen av cisterner. 

Ta del av naturvårdsverkets föreskrifter: Föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (naturvardsverket.se)
 

Anmälan och tillstånd

I god tid innan installation av cistern för brandfarlig vätska ska du göra en skriftlig anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Om cisternen rymmer mer än 10 kubikmeter krävs tillstånd . Om cisternen placeras utomhus och förses med tak kan bygglov krävas.
 

Kontroll

Du som äger en cistern för lagring av eldningsolja, dieselbrännolja eller spillolja är ansvarig för att hantering och kontroll sker på rätt sätt. Det finns olika typer av kontroller – installationskontroll och återkommande kontroll. Har en cistern skadats kan en revisionskontroll behöva göras.
  

Alla cisterner som innehåller mer än en kubikmeter brandfarliga vätskor ska kontrolleras vart 12:e eller 6:e år beroende på om cisternen är korrosionsskyddad eller inte. Kontrollen ska utföras av ackrediterat kontrollorgan. Lista på godkända besiktningsföretag hittar du på SWEDAC´s hemsida. Kontrollrapporten ska hållas tillgänglig av fastighetsägaren.
  

Om din cistern inte bedöms uppfylla kraven vid den återkommande kontrollen ska den åtgärdas innan fortsatt användning.

Särskilda krav inom skyddsområde för vattentäkt
Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska får inte ske utan anmälan till Miljö- och byggförvaltningen. Cisterner och övriga behållare för brandfarlig vätska ska ha sekundärt skydd, till exempel en invallning.
 

Cisterner som tas ur bruk

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Cisternen bör avlägsnas eller, om den är markförlagd, fyllas med sand. Påfyllnadsrör och avluftningsledning ska tas bort eller förseglas så att cisternen inte kan fyllas av misstag. Olje- och dieselrester i cisternen ska omhändertas som farligt avfall. Cistern som tas ur bruk ska anmälas till Miljö- och byggförvaltningen. Blankett finns att hämta i kommunens blankettarkiv och på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
 

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift ska betalas till staten när verksamhetsutövare inte följer bestämmelser som finns i miljöbalken. För cisternägare är miljösanktionsavgiften på mellan 1000 och 3000 kronor. Denna tas ut om anmälan om installation inte görs, om återkommande kontroll inte utförs inom angivet intervall eller om installations- eller revisionskontroll inte utförs.
 

Övrigt

Om du upptäcker att olja läckt ut i marken eller i byggnaden ska du snarast informera Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Innan sanering påbörjas ska du anmäla det till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.


Blanketter och information

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-08-17

Till kommunen växel: 0225-340 00