Projekt gröna öar

Hönsan 2019 - Gröna öar

gronaoar2152019.jpg

Under denna sommar har siktdjupet i Hönsan inte varit mindre än 3.5 meter.

De fingrenade vattenväxterna dominerar och är viktiga näringsfällor, vilket ger

klart förbättrad vattenkvalité. Är nu en klarvattensjö!

Tre profiskelänkar sattes med resultatet; 10 småmörtar, 2 abborrar och en gäddsnipa.

Fiskar och alger från Hönsan

 

Brunnsjön på den andra sidan av Badelundaåsen har nu ett siktdjup på 25 centimeter

på grund av stor mängd giftiga blågrönalger. Unikt för september månad.

 

 

Grona_oar_siktdjup.jpg

Hönsan 2018

Det har varit gott siktdjup hittills. Under vecka 24 var det hela 5.2 meter, samtidigt som det invasiva undervattensväxten Smal Vattenpest (Elodea nuttallii) frodas ymningt. Växer från ytan till botten så djupt som det finns sikt i vattnet och solljuset når ned. Gör stor nytta för vattenkvalitén då den upptar stora mängder fosfor och kväve ur vattenmassan. Den är nu nedbruten och sjunker snart till bottnen. Bör skördas flera gånger på en sommar så att inte växten förmultnar och tillför näringsämnen.

 

Siktkurvan har tagit en än mer brant kurva än tidigare år fram till vecka 24, där den senare antagit ett parallellt värde med de senaste årens siktdjup, under motsvarande veckor.

2018-08-08

Hönsan siktdjup vecka 32:

Aktuellt siktdjup är under denna vecka hela 3,5 meter i det 24 grader varma badvattnet. Uppmätt under det nya hopptornet. Det har inte sedan starten 2015 varit så stort siktdjup i augusti månad.

Honsan_diagram_v32.jpg


2018-07-06

Hönsan siktdjup vecka 27:
Det råder för närvarande 3 meter siktdjup, vilket tangerade fjolårets resultat för v 27. Klart vatten och ingen algblomning.

 

Algblomning förekommer i en del sjöar i vårt närområde. I Brunnsjön är det algblomning och siktdjupet är under metern, och i Viggsjön i Salatrakten var blomningen i full gång, endast 0,5 m sikt.

2018-07-04

En del alger har startat sin förökning i takt med sol och värme. Det råder bra siktdjup 3,5 meter, bästa hittills under vecka 26. Stor mängd djurplankton i senaste provomgången.

Beräkningar har gjorts av arean på Hönsans ursprungliga avrinningsområde som mäter 0,7 km², vilket motsvarar en avrinning på 9 liter i sekunden som medelvärde (år 1999 t.o.m. 2016). Volymen i Hönsan är 420 000 m³

Omsättningstiden/byta vatten i sjön tar 1,5 år således.

P.S. I Hamre där allt dagvatten avbördas från gator och torg rinner det endast 3 till 5 liter/ sekund under torrperioder. 


2018-06-07

Avbrottet i värmeböljan gjorde att vattentemperaturen sjönk från 23,1 grader till 18,5 pga att vinden har rört om lite i vattenmassan.Förra veckan var vattnet svagt grönfärgat men f.n. är det kanonklart och 4,2 meters siktdjup. Nu är siktdjupet fyra ggr bättre än år 2015.

Effekten av fiskdöden har visat sig och gett sjön en push i rätt riktning.  Bortforslingen av den döda mörten var viktig, då större mängd  näringsämnen avlägsnades från Hönsan, som annars hade försämrat vattenkvalitén.

OBS! Det är nu viktigt att beakta så att ingen olovligen sätter ut fisk i sjön. Får endast ske med tillstånd av länsstyrelsen.

En erfarenhet: Ett dussintal angelmört sattes av misstag ut i en sjö som inte innehöll mört tidigare, formligen exploderade redan efter två år med hundratusental små planktonätande fiskar som senare förändrade vattenkvalitén och siktdjupet drastiskt. Så dåligt siktdjup hade det aldrig varit tidigare.

Faktum: Mört beskattar djurplankton för hårt, som i sin tur äter växtplankton, balansen rubbas!

gronaoar116.jpg


2018-06-01

Siktdjupsmätningen i Hönsan startade något senare pga. den långa vinter. Syrgassituationen var även under fjolåret ansträngd. Då återstod en 1 meter vattenmassa som innehöll syrgas. Om förra vinter hade varat två veckor till hade fiskdöden inträffat då.

Efter denna vinters syrebrist så är stora mängder av fisken nu borta och det är ju en form av utfiskning i Hönsan.

 

Ger för de kommande åren en positiv effekt av vattenkvalitén, då de djurplanktonätande fiskarna är reducerade. Negativt är att även rovfisken gick åt.

Mörten kommer dock att återkomma så småningom.

Siktdjupet har från inläggningen av kornhalmskassetterna varit detsamma varje år, ca 1,8 meter.

 

Förbättringen av siktdjupet har accelererat för vart år och vattnet är f.n. riktigt klart, 3,9 meter.

grona_oar.jpg

 

 

Imagehonsan1.jpg

Det är tydligt att det är syrebrist i hela eller delar av vattenmassan denna vinter och det var snubblande nära förra vintern att detta skulle ske. Det är inte första gången som detta inträffar.Motsvarande har inte uppmärksammats pga att tjocka isar har täckt Hönsan och ingen har sett eller märkt fenomenet. När isen har smält på våren syns ingenting av detta.Fisken ligger på bottnen halvt nedbruten för att senare brytas ned totalt.

Det behöver inte vara så stor nackdel egentligen. Stora mängder djurplanktonätande fiskar slås ut och kan jämföras med en stor utfiskningsinsats.

 

Internbelastningen av fosfor och kväve minskar avsevärt om stora delar av bottenmuddrande vitfiskar avlägsnas.

Därmed bra förutsättningar för kommande säsong.

Hönsan 2017

2017-07-17

I takt med värmen som kommit har en del plankton och alger färgat Hönsans vatten i en grön nyans.

 

Siktdjupet är dock fortfarande 2,8 meter, vilket är bra så här mitt i sommaren.

siktdjupjuli.jpg

2017-06-30

Läs om projekt Hönsan i Hav och Vatten sidan 9

2017-06-27

Läs artikel i Fiskejournalen http://www.fiskejournalen.se/sjo-raddas-med-flytande-oar


2017-06-19

Siktdjup vecka 24

siktdjupv24.jpg

2017-06-12

20170504_102534_resized.jpg

I norra änden av Hönsan har det monterats och placerats ut öar i linje som ska fungera som upptagare av de näringsrika vatten som kommer in i Hönsan. I tidigare mätningar har det konstaterats att det kommer in mycket näringsämnen i den ändan av sjön så öarna kommer att göra stor nytta för att fånga in överskottet.

 

20170609_Honsan_10.jpg 20170609_Honsan_6.jpg

    


2017-06-07

Skrattmåsarnas bon håller på att sjunka under störande skrik och skrän. Samtliga kornhalmskassetter är stadigt på väg att kapsejsa och sjunka, likväl som i fjol. Det är klart att dessa måsfåglar utgör ett störningsmoment, men dessa individer är inte aktiva under hela sommaren som tur är.

Siktdjupet registrerades till 3,0 meter under vecka 23, vilket är över en meter bättre än fjolårets notering.

Det aktuella siktdjupet borgar för en bra start på algblomningssäsongens utveckling i Hönsan.

grona_oar.jpg

2017-05-30

Effekten av åtgärder i Hönsan har resulterat i en siktförbättring motsvarande hela 1,4 meter, på en vecka.

Diagrammet visar att det ökade siktdjupet har förstärkts för varje år, hittills.

siktdjup_grona_oar.jpg


Hönsan 2016

Hönsan rapport 2016 som pdf

Hönsans bekymmer med vattenkvaliteten består främst av

·         Närsaltsbelastningen, fosfor- och kvävetillskottet                                                                                      

       Vattenomsättningen är för långsam                                                                                                                  

       Syrgasbrist på senvintern och högsommartid         

       För mycket vitfisk och få rovfiskar                                                                                         

       Branta stränder med få ytor för vattenväxtlighet

       Avsaknad av fångdamm för inkommande ytvatten

Allt detta försöker man nu påverka genom projektet gröna öar och det är mycket lovande resultat så här långt i projektet.

 

Under 2016 har det utförts 4 provtagningar enligt programmet som är satt för år 2015 -2017. Ytterligare 2 stycken gröna öars sattes i sjön under året och nu finns det totalt 4 stycken öar i Hönsan. 

gronaoar1.jpg

Under de flytande öarna har rotfilten växt till sig meterdjupt under året.  De fina rottrådarna upptar effektivt näringsämnen från vattnet. Här gömmer sig djurplanktonorganismer för fisken.

gronaoar2.jpg

gronaoar3.jpg

Det har även satts ut kornhalmskasseter under 2016 med plan att även göra detsamma under 2017. Tanken är att 2017 ska vara sista året med kornhalmskassetter.

Analyser på algfloran påvisar en märkbar förändring till det bättre.

 • Totalvolymen i juniprovet var större 2016 än 2015

·         Dominerades av cyanobakterier 95,6 % i juni-16

·         Under augusti minskade cyanobakterierna till 12,3 %

·         Guld-, rekyl- och grönalgernas volym ökade starkt.

·         Antalet arter ökade med 64 % under år 2016

 

Hönsan status 2016

·         Närsaltsbelastningen av fosfor- och kväve kvarstår                            

·         Siktdjupsförbättring över 2 meter. Klart ytvatten

·         Syrgasbrist på senvintern och högsommar kvarstår

·         Helt förändrat växt- och djurplanktonsamhälle. Balans råder.

·         Halmkassetternas och öarnas funktion var avsevärt bättre 2016

 

Hönsan är badbar igen!


Åtgärdspaket 2017

·         Halmkassetter enl program

·         Fångdamm med pumpning av bottenvatten.

·         Zooplankton refuger.                                                                                                                  

·         Utfiskning av fiskebeståndet.

·         Ytterligare flytande öar.

 

·         Montering av fågelnät.

gronaoar4.jpg

 2016-10-03

Nu är kornhalmskassetterna upplockade och två nya öar är utplacerade i sjöns norra ände. Den gula svärdsliljan som planterades på öarna i somras har tagit sig fint.

Siktdjup_v_39.png


2016-09-07

Nu är algblomningarna i våra sjöar avslutade för denna sommar. Sen börjar det bli dags att avlägsna kornhalmskassetterna som har gjort stor nytta för vattenkvalitén.

Siktdjup_v_36.png


2016-08-22

Mätningar som gjordes under v 31 visade att siktdjupet var hela 2 meter bättre än 2015 och man kan utesluta algblomning. 

Honsan_siktdjup_v_31.png


2016-07-27

Nu är siktdjupet i Hönsan 3 gånger bättre än 2015.

Siktdjup_v_30.png


2016-07-22

Siktdjup_v_28.png2016-06-23

Aktuellt siktdjup (meter) i Hönsan. Jämfört med fjolåret är sikten 6 dm bättre i år. Under juni och augusti kommer fördelningen mellan både växt- och djurplankton att undersökas. Ju mer djurplankton ju bättre vattenkvalité. 

Siktdjup_Honsan.png


2016-04-27

Nu är årets kornhalmskassetter på plats! 

Kornhalmskassetter_2016.jpg
Kornhalmskassetter_2016_nr_1.jpgKornhalmskassetter_2016_nr_2.jpg

 • Bilder: Johan Backlin

  Anledningen till att kornhalmskassetter används är för att det är en effektiv metod för att minska algblommning och därmed öka siktdjupet.
  Det är inte helt klart vad som gör att kornhalm har effekt på alger med forskare har kommit fram till följande:
  * Att det bildas toxiska fenoler vid förmultningen och att ligninet vid höga halter av syre oxiderar till humussyra som vid solinstrålning bilder väteperoxid. Väteperoxid har negativ inverkan på alger.
 • * Att halmen medför en ökning av bakteriefloran, som inducerar en ökning av antal djurplankton, vilka konsumerar både bakterier och alger. Bakterierna konkurrerar även om närsalterna på algernas bekostnad.

  Tidsplan:
  I början av juni kommer ytterligare två gröna öar att läggas i och då i sjöns andra ände, riktning Tviksta.   

2016-03-31

På torsdagen den 17 mars redovisades resultaten från de åtgärder som sattes in under 2015 för att förbättra vattenkvalitén i Hönsan för de som bor runt sjön. Klicka på pdf filen för att läsa mer.

2015-09-22

På onsdag och torsdag kommer det att ske urfiskning (reduktionsfiske). Det är endast vitfisk som kommer att tas upp, Abborre och gädda släpps tillbaka i sjön. All fisk som tas upp kommer att köras till en biogasanläggning för omhändetagande.

2015-09-15

Idag plockas kornhalmskasetterna upp ur Hönsan.

2015-08-17

Provfiske har utförts under juli och fyra nät med olika maskstorlekar användes. Provfiskenät är specialkonstruerade för att fånga alla storlekar av fisk.

Resultatet visade att sjön innehåller minst 4000 kg fisk, som jämfört med andra sjöar i länet är ett extremt tätt bestånd och påverkar Hönsan negativt.

Under september kommer kornhalmskassetterna att tas upp tillsammans med linorna och därefter kommer det att göras ett reduktionsfiske för att ta bort en större del av fiskebeståndet. All rovfisk kommer att släppas tillbaka. Om man vill läsa om reduktionsfiske finns en pdf fil här.

Provfiske_honsan_1.jpgProvfiske_honsan_mindre_2.jpg

2015-07-09

Se en film och intervju med Johan Backlin från svt.se


2015-07-06

Idag sker det provfiske.


2015-06-18

Intervju med Johan Backlin om de gröna öarna. 


2015-06-16

Nu är öarna utlagda i Hönsan, båda ligger mot södra änden av Hönsan. Denna sommar kommer i första hand att handla om etablering för de växter som ska täcka öarna. Det sitter betesskydd runt öarna för att förhindra änder och gäss från att gå upp och beta bort växterna. Steg ett är genomförd med kornhalmskassetter och öar. Nu väntar provtagningar och uppföljningar för att kunna se vad som händer i sjön. Provfiske planeras och kommer att vara nästa del i projektet.

Oar_07.jpg

Oar_13.jpg

2015-06-12

Vi har fått bekräftad dag för iläggning av de gröna öarna, det kommer att ske måndagen den 15/6.

Honsan_morgonen.jpg

2015-06-05
Under slutet av vecka 24 fram till början av vecka 25 kommer de gröna öarna att läggas ut i Hönsan. Vi ser fram emot att få denna del av projektet sjösatt. 

Provfisket ska utföras under sommaren och utfallet från det kommer att påvisa hur fiskebeståndet ser ut, efter det kan man mer säkert säga vilken inriktning vi ska ha angående decimeringsfiske, utplantering gös etc. 

En första kontakt är tagen med Länsstyrelsen angående utplantering av Gös. Det är en process som kommer att pågå under sommaren, vi kan bara avvakta besked om inriktning på detta.

2015-05-26

Vi har fått besked om att de gröna öarna kommer att bli en aning försenade. Ny beräknad tidplan vi fått är i början på juni månad istället för maj. Lite längre fram i juni månad så kommer det även att utföras ett fiskeprov för att avgöra hur stor del andel vitfisk som finns i sjön. Utfallet på provfisket kommer att avgöra om det ska till ett decimeringsfiske under detta år. 

Vår entreprenör kommer att ta kontakt med länsstyrelsen angående eventuellt utsättning av gös under vecka 22.


2015-04-24

Idag påbörjades arbetet med att lägga i kornhalmskasetterna. Under maj månad kommer även de gröna öarna att läggas i.

Kornhalmskasetter_mindre_3.jpg

Kornhalmskasetter_mindre.jpg

2015-04-17

Sjön Hönsan är en av stadssjöarna i centrala Hedemora, ingår i Dalälvens huvudavrinningsområde. Den är liksom Munkbosjön och Matsbosjön en åsgropsjö längs Badelundaåsen. Sjön saknar naturligt in- och utlopp. 

De senaste åren har problem med algblomning varit ett återkommande problem. 

honsan.jpg

Årscykel

Våren:
På våren när isen smälter så är det samma temperatur i hela vattenmassan (5°) och färgen är klar trots att vattnet innehåller stora mängder näring. Fisken kan vistas i hela vattenmassan. 

Sommaren:
Algblomning börjar när solen belyser det näringsrika vattnet. Siktdjupet försämras och det blir mörkt under det ”lock” som algerna bildar vid ytan. Fisken kan vistas där så länge det finns syrgas kvar i bottenvattnet. Temperaturen vid ytan är mellan 14-15° medan bottentemperaturen fortfarande är 5°.
Under högsommaren blir vattnet grönfärgat och siktdjupet är minimalt. Eftersom bottenvattnet helt saknar syrgas vistas fisken nära ytan. Algblomningen tätnar och det kan bildas giftiga algarter. När syrgas saknas läcker det näringsämnen från bottnarna och svavelväte kan bildas, något som förvärrar situationen.
Temperaturen vid ytan ligger på 22-23° medan det inte har hänt särskilt mycket med temperaturen vid botten.

Hösten:
Under senhösten jämnar temperaturen ut sig i hela vattenmassan, 8°. Siktdjupet är dock fortfarande dåligt och vattnet ser grumligt ut. Fisken kan återigen vistas i hela vattenmassan. Algblomningen avstannar med det finns fortfarande mycket näring kvar i vattnet. Dött material från växter och djur faller ner på bottnen.

Vintern:
Vattnet klarnar successivt när vattnet kyls ner och det blir mörkare dagar utan solstrålning. Trots att vattnet är klart till färgen innehåller det fortfarande stora mängder näring. Fisken kan vistas i hela vattenmassan, isen lägger sig. Vattentemperaturen varierar från 1,5° vid ytan till 4° vid botten.
Under senvintern ligger isen och syrgasen förbrukas under det täta istäcket. Anledningen till det är fiskens andning och syreförbrukande nedbrytande växter. Fisken vistas tätt under isen där det finns lite syrgas kvar. I bottenvattnet är det helt tomt med syrgas. Vattentemperaturen är relativt oförändrad jämfört med i början på vintern.


Åtgärder

Åtgärdsplanen för att öka siktdjup och minska algblomning samt öka den biologiska mångfalden är att placera ut kornhalmskassetter och gröna öar, plantera zooplanktonrefuger, fiskekontroll/provfiska, löpande vattenanalyser.
Kornhalmskassetterna bidrar bla. annat till bildandet av ämnen som har en negativ inverkan på alger samt att halmen medför en ökning av bakteriefloran som inducerar en ökning av antalet djurplankton (konsumerar både bakterier och alger).
Gröna öar används vid vattenrening av våtmarker, fiskevård, grönare stadsmiljöer (parkdammar), biologisk mångfald och som zooplanktonrefuger.

Steg 1: Placera ut kornhalmskassetter- under april månad. Utplacering av dessa kassetter kommer att ske årligen 2015-2018. 


karta.jpg


Steg 2: Placera ut 2 st gröna öar med betesskydd (30m²)- under maj månad.


o.jpg

Andra aktiviteter som planeras genomföras är: båtförbud under perioden, stänga av luftpumpen, analys av zooplankton, genomgång av sjön för att hitta platser att stängsla in och plantera vattenväxter (produktionsplatser för zooplankton 2015 och under 2016, vid behov anlägga fler öar), provfiske sommaren 2015, ansökan gällande utsättning av gös 2015 samt beslut om eventuellt decimeringsfiske av vitfisk 2016.

Entreprenör som utför arbetet är:

JB Vilt & Naturvård, Johan Backlin

Allumite AB, Böril Jonsson

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-10-22