Modellkommuner – utvecklingsarbete för jämställd välfärd

Hedemora kommun har länge politiskt prioriterat jämställdhetsarbete och fortsätter att hålla i arbetet. Det var därför självklart att Hedemora skulle söka till Sveriges kommuner och regioners (SKR) projekt Modellkommuner. Detta för att fortsätta utvecklingsarbetet och även sprida det arbete som vi gjort hittills i Hedemora genom benchmarking till andra. Hedemora kommun deltog mellan åren 2017 till 2018 som adept med Eskilstuna som mentor och därefter mellan år 2018 till 2020 som mentor till Fagersta kommun.

Fokus för arbetet har varit att få till en tydlig struktur - därför är sedan 2018 hela kommunens styrmodell jämställdhets och jämlikhetsintegrerad och perspektivet finns som en röd tråd från politik till verksamheterna avseende mål, nyckeltal och uppföljning. All statistik är könsuppdelad och politiken har satt målvärden för nyckeltalen uppdelat på kön så att arbetet kan följas upp. 

I Hedemora vill vi uppnå lika goda resultat för invånarna oavsett vilka de är och vilken bakgrund de har. Därför berör jämställdhet och jämlikhet alla och måste vara en del av det vardagliga arbetet för att få effekt. Vi har senaste åren varit modiga och lyft och analyserat vilka jämställdhetsutmaningar vi har, så vi kan göra något åt dem. Att integrera perspektiven kan vara svårt och därför har medarbetare, chefer och politik utbildats och olika stöd har tagits fram under de senaste åren.

Välgrundad verksamhet - med goda resultat

Ett av stöden kallas "Välgrundad verksamhet” och följer den kommunala styrmodellen. Modellen bygger på beprövade metoder – men i ny form – och har redan börjat gett effekt genom mer jämställda och jämlika resultat. Alla enheter ska på sikt bli vad vi kallar välgrundade och arbeta för lika goda resultat för alla grupper av kvinnor, män, flickor, pojkar och icke-binära. För att lyckas med detta behövs en kulturförändring där såväl hållbar utveckling som jämställdhet ska vara en naturlig del av allt arbete.

Några goda resultat (även i jämförelse med andra) av ett systematiskt arbete med jämställdhet och jämlikhetsintegrering i Hedemora, under flera år, är följande:  

  • minskade löneskillnader mellan kvinnor och män i kommunen genom att frågan prioriterats och ett löpande förbättringsarbete ägt rum under många år,
  • fler av kommunens anställda kvinnor arbetar heltid istället för deltid som tidigare (genom ett framgångsrikt förändringsarbete inom många områden),
  • sjukfrånvaron sjunker för både kvinnor och män genom bl.a. chefsförtätning på ofta kvinnodominerade arbetsplatser,
  • bemötandet mellan medarbetare har förbättrats genom arbete med värdegrunden och diskrimineringsfrågor,
  • fler nyanlända kvinnor har inkluderats i olika insatser gällande studier, företagande och arbetsmarknad i kommunen vilket gett bättre studieresultat och fler i arbete (bl.a genom företagsskola/rådgivning, metodrum för praktisk språkinlärning och praktik),
  • fler tjejer kommer till kommunens fritidsgårdar genom riktade satsningar (egna kvällar för flickor, ny verksamhet efter att flickorna involverats)
  • kommunen har lika stor del pojk som flickdominerad idrottsverksamhet och aktivitetsbidrag till ungdomsföreningar går till lika många flickor som pojkar.
  • aktiviteter mot skojbråk har satts in i skolan för att öka tryggheten och studieresultaten för flickor och pojkar.

Vi tar med oss många viktiga erfarenheter från Modellkommuner och ser framemot att fortsätta arbeta för ett jämställt och jämlikt Hedemora tillsammans med alla chefer och medarbetare.

Mer information om arbetet finns i Resultatrapporten för Modellkommunsarbetet.

Läs mer om projekt Modellkommuner på SKL:s hemsida (länk, öppnas i nytt fönster)

Läs mer om SKL:s stöd till kommunernas jämställdhetsarbete (länk, öppnas i nytt fönster)

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-11-30

HR-konsult
Emelie Katajisalo
0225-341 51
emelie.katajisalo@hedemora.se