ሓድሽኣመለኻኽታምብጽጻሕናብቤ/ት (Tigrinja)

ኣብጽድያነቶምኣብመሰረታዊቤትትምህርቲ(ካብ1ክሳብ9) ዝኸዱተምሃሮምብጽጻሕናብቤትትምህርቲ/ናይኣውቶቡስካርድብዝምልከትሓድሽኣመለኻኽታክተኣታተውእዩ።እታሞግዚትኣብዌብሳይትናይንኡስ-ዞባኣብዘሎኢንተርነታዊኣገልግሎት-መንነት(ኤሌጊቲማሹን) ተጠቂማብምእታውተመልክት።-መንነትእንተዘይብላኣብናታባንክከይዳተውጽእ።

እዚነቶምድሮ(ኣብእዋን) ናይኣውቶቡስካርድወይመበጻጽሒ/ዘለዎምቈልዑእውንይምልከትእዩ።እዚሓድሽኣመለኻኽታነቶምኣብፍሉይቤትትምህርቲዝኸዱ(ሰርስኮላ) ወይኣብ2ደረጃ/ዝመሃሩኣይምልከቶምንእዩ።

ኲለንኣብዞባዳላርናዝርከባንኡሳንዞባታትናይኣውቶቡስካርድንምብጽጻሕናብቤ/ትብዝምልከትዕዮታተንኣድማዒንኽኸውንምስዳላትራፊክሓቢረንክሰርሓካብዝጅምራድሮነዊሕግዜገይሩ’ዩ።ገለካብ’ቶምዕላማታትናይ’ዞምሓደስቲለውጥታት፡ዝሓሸመደባትኣውቶቡስብምውጻእኣብልዕሊከባቢዝህሉሃሳዪጽልዋንምቕናስንወጻኢታትገንዘብንምቚጣብን’ዩ።

ከመይገይርኪከምተመልክቲዝብልሓበሬታእቲምምልካትቅድሚምጅማሩኣቐዲሙክወሃበኪእዩ።ካብሕጂጀሚሩሕቶታትምስዝህልወኪነታኣካያዲትጒዳያትምብጽጻሕቤ/ትብኢሜልገይርኪተወከስያ።

skolskjuts@hedemora.se

መሰጋግሮታት: www.hedemora.se/skolskjuts

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-03-01
Skriv ut