Industriplan Långshyttan

Detaljplan för del av fastigheten Born 1:6, Pilbacken, Långshyttan, Hedemora kommun.


Syftet med detaljplanen

Efterfrågan på industrimark är stor i Långshyttan och därför detaljplaneras nu mer mark för industri. Detaljplanen syftar till att möjliggöra fortsatt utveckling av verksamheter och service i Långshyttan. Marken som planeras ligger dolt inne i ett skogsområde i nordöstra delen av Långshyttan och nås via Hinshyttevägen.

Samrådstid 11 juli 2022 till 12 aug 2022

Ett samrådsförslag till detaljplan har upprättats för del av fastigheten Born 1:6 i Långshyttan, Hedemora kommun. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska ha inkommit skriftligt till Hedemorakommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 776 28 Hedemora eller miljoochbyggkontoret@hedemora.se, senast den 12 aug 2022. Den som inte har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Planhandlingar


Planbeskrivning
Plankarta
Utredning betydande miljöpåverkan
Underrättelse

Planhandlingarna finns även att ta del av på:

  • Stadsbiblioteket i Hedemora
  • Kommunhusets entré, Hökargatan 6, Hedemora

 
Upplysningar lämnas av planarkitekt Olle Söderström

e-post: olle.soderstrom@hedemora.se

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-07-15