Norra Moränget

 

Detaljplaner - på gång - Norra Moränget - ctl00_cph1_dcMain_po_1999_dc1999
Kartbild där Norra Moränget är utmarkerat.

Antagande


Underrättelse antagande av
detaljplan för Del av Hedemora 6:1 m.fl. Norra Moränget, Hedemora kommun

Kommunstyrelsens strategiutskott har 2022-05-23 behandlat planärendet och beslutat att anta detaljplanen för del av Hedemora 6:1 m.fl. Norra Moränget.

 

Anvisningar för att överklaga beslutet om antagande:

 • Den klagande måste, senast innan granskningstiden har gått ut, ha lämnat skriftliga synpunkter som kommunen inte tillgodosett i planen, och
 • beslutet måste angå den klagande och ha gått honom eller henne emot.
 • Överklagandet ska vara skriftligt
 • Kommunen sänder överklagandet till mark- och miljödomstolen under förutsättning att det har kommit in i rätt tid.
 • Det ska framgå vilket beslut överklagandet gäller. I detta fall: Antagande av detaljplan för del av Hedemora 6:1, Norra Moränget.  
 • Märk överklagan med diarienummer: 2011.0356.214
 • Överklagandet ska innehålla varför beslutet ska ändras och vilken ändring som önskas samt handlingar som stödjer den klagandes uppfattning.
 • Överklagandet ska förses med kontaktuppgifter som namn, adress och telefonnummer till den klagande.
 • Ett ombud kan överklaga beslutet men behöver då bifoga en fullmakt från den klagande.
 • Överklagandet ställs till mark- och miljödomstolen men skickas eller lämnas till kommunen: Hedemora kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Box 201, 776 28 Hedemora
 • e-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se

 

Sista dag för att överklaga beslutet och komma in med ett skriftligt överklagande är 2022-06-16.

Planhandlingar

Planhandlingarna finns att ta del av på: 


Planhandlingar:
Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Behovsbedömning

Granskningsutlåtande detaljplan

Utredningar:

Dagvattenutredning

Dagvattenutredning komplettering

Bullerutredning

Markteknisk utredning

Geoteknisk utredning

Trafikräkning

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-05-25