Stängning av plankorsning

Detaljplan för Järnvägsområdet samt kv. Hammaren och Mejseln{A92), Centrala Hedemora, Hedemora Kommun


Granskningstid 11 juli 2022 till 5 aug 2022

Ett förslag till detaljplan för Jämvägsområdet samt kv. Hammaren och Mejseln (A92) i Hedemora har tagits fram för granskning. Planförslaget är i linje med gällande översiktsplan samt fördjupad översiktsplan för Hedemora stad med omland.
Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Samrådsredogörelsen är en sammanställning av de synpunkter som kom in under samrådet 19 april 2022 - 6 maj 2022 samt de åtgärder eller ställningstaganden som kommunen tagit.

Detaljplanens syfte

Syftet med ändringen av planen är att möjliggöra utökning av jämvägsområdet för att kunna förlänga ett av jämvägsspåren och byta spårväxel. Spårförlängningen innebär att längre tåg, upp till 750 meter, kan rymmas på station vilket möjliggör fler tågmöten och tätare trafik. I och med förlängningen av spåret behöver plankorsningen vid Sturegatan stängas.

Planhandlingar

Underrättelse granskning

Planbeskrivning

Plankarta ändring

Samrådsredogörelse

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Planhandlingama finns att ta del av på:

Stadsbiblioteket i Hedemora

Kommunhusets entre, Hökargatan 6, Hedemora

 

Eventuella synpunkter på planförslaget ska ha inkommit skriftligt till Hedemora kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 776 28 Hedemora eller miljoochbyggkontoret@hedemora.se, senast den 5 aug 2022. Den som inte har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 

Upplysningar lämnas av planarkitekt Olle Söderström,

e-post: olle.soderstrom@hedemora.se

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-09-21