Upphävande av del av detaljplaner för 2083-P205, 2083-P206 och 2083-P193 (Gussarvsrondellen)


Antagande 2020-08-26

Trafikverket har beslutat att ta fram en vägplan för att möjliggöra byggande av en gång- och cykelväg mellan Gussarvsrondellen i Hedemora tätort och Hamre i Hedemora kommun. Enligt Väglagen (SFS 1971:948) 14 § får en vägplan inte upprättas i strid med gällande detaljplan.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 2020-08-26 § 38 behandlat planärendet och beslutat att anta detaljplanen för upphävande av del av detaljplanerna 2083-P205, 2083-P206 och 2083-P193.

Ett upphävande av gällande detaljplan reglerar inte framtida åtgärder utan lämnar till kommande vägplan att reglera vad som avses utvecklas inom det aktuella planområdet.

Om Ni vill fullfölja Er talan och överklaga miljö- och samhällsbyggnadsnämndens antagandebeslut skall Ni göra detta till mark- och miljödomstolen senast den 18 september 2020 (tre veckor efter kungörandet den 27 augusti 2020 av antagandebeslutet på kommunens anslagstavla). Se besvärshänvisningen


Besvärshänvisning

Planbeskrivning

Plankarta

Granskningsredogörelse

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-08-20
Skriv ut