Strukturplan Hedemora

Bild1strukturplan_edited_edited.jpg

2018-02-28

Ett omfattande projekt pågår för att ta fram en grov struktur över Hedemora tätort, som utgör ett underlag för det fortsatta arbetet med kommunens planläggning.

Strukturplanen ska ligga till grund för hur och när vi ska genomföra planeringsarbete och olika utvecklingsprojekt som rör kommunen. Strukturplanen ska ge stöd i prioriteringar och åtgärder inom fysisk planering och infrastruktur. Strukturplanen ligger till grund för kommande detaljplaner och utgår ifrån Hedemoras Översiktsplan 2030 samt Fördjupade Översiktsplaner.

Strukturplanen omfattar främst Hedemora tätort och kommer i stora drag att visa vår befintliga fysiska struktur, bostäder, grönområden, flöden mm. Den kommer att visa på nya områden som berörs av olika utvecklingsprojekt och exploatering samt hur dessa bör kopplas samman med befintlig omgivning och skapa helhet. Strukturerna som kartläggs i centrala Hedemora kommer även att kunna appliceras på omkringliggande mindre tätorter, där den samverkande relationen mellan stad och mindre orter är relevant i all fortsatt planering och utveckling.

MEDBORGARDIALOG

En aktiv medborgardialog kommer att genomsyra hela arbetet med strukturplanen och under våren 2018 kommer en träpaviljong att uppföras centralt i Hedemora. Paviljongen aktiveras under projekttidens gång med relevant information och frågeställningar som berör hela projektarbetet med strukturplanen.

HÅLLBARHET OCH TILLGÄNGLIGHET

Hållbarhet och tillgänglighet är något som genomsyrar hela arbetet med strukturplanen.

All planeringen som görs i dag ska verka för en långsiktig hållbar utveckling. Varje del av strukturplanen belyser vikten av Hedemora som en hållbar kommun; socialt, ekonomiskt som ekologiskt.

Hedemora i dag är inte tillgängligt för alla, en viktig del av strukturplanen blir att kartlägga och se över hur vi över tid anpassar och hittar lösningar för ett mer tillgängligt Hedemora.

ETAPPINDELNING

Till strukturplanen kopplas en etappindelning för när olika utvecklingsprojekt, exploatering och planläggning kan genomföras.

2019

Projektarbetet beräknas stå klart första kvartalet 2019.

ETT LEVANDE DOKUMENT

Strukturplanen har ingen juridisk grund utan är ett levande dokument, en strategi och utgångspunkt för den fortsatta stadsutvecklingen och kan uppdateras över tid.

FÖR VEM

Dokumentet ska vara utformat och skrivet för alla i kommunen så som politiker, tjänstemän och medborgare, kommunens bolag, områdets markägare samt myndigheter som medverkar i planeringen.
_________________________________________________________________________

Ansvarig: Stadsarkitekt Jenni Wettemark 

Välkomna att skicka synpunkter märkta Strukturplan via e-post till:

miljoochbyggkontoret@hedemora.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post märkta Strukturplan sänds till:

Hedemora kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Box 201
776 28 Hedemora

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-02-28
Skriv ut

 

Ansvarig: Stadsarkitekt Jenni Wettemark 

Välkomna att skicka synpunkter märkta Strukturplan via e-post till:

miljoochbyggkontoret@hedemora.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post märkta Strukturplan sänds till:

Hedemora kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Box 201
776 28 Hedemora