Kontakt

Maria Lundgren

Mångfaldsstrateg

E-post: maria.lundgren@hedemora.se

Telefon: 0225-341 55

Dela sidan på sociala medier

Jämställdhet

Jämställdhet – utmaningar och möjligheter.

Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor och möjligheter att själva forma sina liv och bidra till att påverka samhället. När någon behandlas sämre för att den är man eller kvinna är det diskriminering utifrån kön. Jämlikhet är ett vidare begrepp än jämställdhet och avser rättvisa förhållanden mellan individer och grupper i samhället. Jämlikhet är ett begrepp som rör alla människors lika värde. Trakasserier och diskriminering på grund av olikheter är därför inte accepterade.

Även om många framsteg har gjorts när det gäller jämställdhet i Sverige och Hedemora så kvarstår många utmaningar för ett jämställt samhälle. Jämställdhet är fortfarande en vision – inte en verklighet. 

Män dominerar fortfarande många av de viktigaste posterna i samhället. Arbetsmarknaden är i hög grad könsuppdelad och kvinnor har lägre lön än män i de flesta yrkesgrupper. En betydligt lägre andel kvinnor arbetar heltid jämfört med män. Även valen till gymnasieskolan är könsbundna och pojkar presterar sämre än flickor i skolan. Kvinnor tar ett betydligt större ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt tar ut huvuddelen av föräldraförsäkringen. Mäns våld mot kvinnor har inte minskat och det finns stora skillnader mellan kvinnor och män när det gäller hälsa. Kvinnor är mer sjukskrivna än män.

Detta är något som påverkar vardagen för kvinnor och flickor såväl som män och pojkar i Hedemora. Hedemora vill få ett slut på denna diskriminering. Män och pojkars roll spelar en avgörande roll i jämställdhetsarbetet.

För en fulländad jämställdhets-och mångfaldsanalys måste den även ta hänsyn till att kvinnor och flickor såväl som män och pojkar inte är enhetliga grupper utan har olika identiteter, behov och livsvillkor. Analysen behöver därför beakta fler faktorer än kön såsom, etnicitet, ålder, könsidentitet eller uttryck, sexuell orientering, funktionsvariationer smat trosuppfattning och religion. Det handlar om att alltid analysera kön men aldrig bara.

Hedemora kommuns jämställdhetsarbete

Hedemora kommun aktivt arbetar med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all kommunal verksamhet. Politiken har beslutat att all individbaserad statistik ska redovisas könsuppdelat och att jämställdhet är ett fokusområden. Vidare ska det finnas könskonsekvensbeskrivningar i våra tjänsteskrivelser när dessa berör kvinnor och män, flickor och pojkar. Varje år görs lönekartläggning och handlingsplaner. Dessutom har vi interna handlingsplaner för att motverka sexuella trakasserier och andra trakasserier samt våld i nära relationer.

Hedemora kommun är den enda kommunen i Dalarna som deltog i den hittills största satsningen på att skapa offentliga verksamheter av hög kvalitet för att uppnå jämställdhet (Program för Hållbar Jämställdhet (HÅJ)). Utvecklingsarbetet påbörjades 2010 och kallades JÄMT i Hedemora vilket nu är ett ständigt pågående arbete. Hedemora kommun är också en av få kommuner som har undertecknat den så kallade CEMR-deklarationen (Den Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå)och som har en handlingsplan för arbetet.

  • Ansvariga för att driva utvecklingsarbetet JÄMT i Hedemora är vi alla som arbetar i Hedemora kommun, samt förstås mångfaldsstrateg, kommunledning och politiker. Inom kommunen finns det ett Mångfaldsnätverk.

Analysen ska ta hänsyn till att kvinnor och flickor, precis som män och pojkar, inte är homogena

grupper utan har olika identitet, behov, inflytande och livsvillkor. Analysen måste därför beakta

fler faktorer än kön, såsom ålder, geografisk hemvist, socioekonomisk status, könsidentitet och

könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, utbildningsnivå samt

trosuppfattningar och religion. För att vara fullständig måste analysen också kompletteras med en

bedömning av vilka maktförhållanden som råder för olika grupper i den aktuella kontexten.

 

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-03-20