Kontakt

Maria Lundgren

Mångfaldsstrateg

E-post: maria.lundgren@hedemora.se

Telefon: 0225-341 55

Dela sidan på sociala medier

Jämställdhet

Ett jämställt och jämlikt Hedemora

Vi vill att Hedemora ska vara jämställt och jämlikt. Att arbeta med jämställdhet är först och främst en fråga om rättigheter, men det är också smart. Hedemora kommun har ett ansvar att uppnå lika goda resultat och erbjuda rätt kvalitet inom våra olika verksamheter för alla invånare oavsett kön. Hedemora som organisation har också ett ansvar för sina medarbetare när det gäller likvärdiga förutsättningar att genomföra sitt arbete, arbetsmiljö och arbetsvillkor. Att arbeta med jämställdhet är också smart då det skapar utveckling, ökad tillväxt och sysselsättning. Jämställdhet är både ett mål i sig och ett medel för att uppnå ett hållbart samhälle.

I Hedemora precis som i resten av samhället bemöts olika kvinnor, män, flickor och pojkar samt icke-binära på olika sätt – vilket skapar ojämställdhet och ojämlikhet. Vi gör ofta omedvetet skillnad och behöver därför arbeta med vårt bemötande för att motverka diskriminering, fördomar och föreställningar om stereotypa mönster. 

I Hedemora ska kön alltid analyseras men inte bara kön. Vi ska alltid analysera kön då det skär tvärs igenom alla grupper av människor då kvinnor och män inom olika grupper oftast har olika villkor. Men vi stannar inte där utan fortsätter analysen och kompletterar med ett jämlikhetsperspektiv. Jämlikhet kan ses som lika rättigheter och möjligheter oavsett vem man är.

I Hedemora finns det skillnader i behov, livsvillkor och hälsa mellan olika individer och grupper av flickor, pojkar, kvinnor och män samt icke-binära och skillnaderna ökar mellan olika individer och grupper såväl i Hedemora som i övriga landet.  Vi vill bryta den här utvecklingen och skapa ett jämställt och jämlikt samhälle för alla oavsett exempelvis kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder eller socioekonomi/klass och geografisk plats. En person kan påverkas av flera olika sociala kategorier som kan samverka och förstärka varandra beroende av tid och plats, vilket kallas intersektionalitet. Människors olikhet ska inte vara ett hinder för rättigheter, god hälsa, makt och resurser på likvärdiga villkor. Ett jämställt och jämlikt samhälle gynnar alla invånare.

Utgångspunkter

Hedemora kommuns jämställdhetsarbete sker med utgångspunkt i Agenda 2030 där det både är ett mål och ett medel. I Hedemora ska alla kvinnor, män och flickor, pojkar ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, vilket ligger i enlighet med Sverige övergripande jämställdhetspolitiska mål beslutade av riksdagen. Verksamheterna i Hedemora ska även bidra till de sex nationella delmålen: 

1) En jämn fördelning av makt och inflytande;  2) ekonomisk jämställdhet;  3) jämställd utbildning;  4) jämn fördelning av det obetalda hem- och  omsorgsarbetet;  5) jämställd hälsa och att  6) mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

En annan utgångspunkt för arbetet är Agenda 2010 och den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR), som Hedemora signerat år 2009.

Vi utgår från de två juridiska könen, kvinna/flicka eller man/pojke för att synliggöra ojämställdhet men är samtidigt medvetna om att alla inte definierar sig med sitt juridiska kön. Vill därför med riktade satsningar motverka förtryck och diskriminering mot icke-binära personer och transpersoner.

 

Jämställdhets och jämlikhetsintegrering

Strategin som används för att skapa ett jämställt samhälle i Hedemora såväl som i Sverige är jämställdhetsintegrering – vilket innebär att vi alla har ansvar för att skapa jämställdhet varje dag. Jämställdhetsintegreringen i Hedemora kompletteras med ett jämlikhetsperspektiv.

Jämställdhets och jämlikhetsperspektivet ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Makt och resurser ska fördelas likvärdigt. Det innebär att vi i Hedemora systematiskt ska synliggöra och analysera vilka konsekvenser våra verksamheter och beslut får för olika kvinnor respektive män, vilket inkluderar såväl nya som gamla invånare och människor i olika ålder (ett generationsperspektiv).

För mer information om prioriteringar för åren 2019 till 2022 läs i Hållbarhetsstrategin.

För övergripande frågor om jämställdhet kontakta:

Maria Högkvist

Mångfaldsstrateg

E-post: maria.hogkvist@hedemora.se

Telefon: 0225-341 55

Analysen ska ta hänsyn till att kvinnor och flickor, precis som män och pojkar, inte är homogena

grupper utan har olika identitet, behov, inflytande och livsvillkor. Analysen måste därför beakta

fler faktorer än kön, såsom ålder, geografisk hemvist, socioekonomisk status, könsidentitet och

könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, utbildningsnivå samt

trosuppfattningar och religion. För att vara fullständig måste analysen också kompletteras med en

bedömning av vilka maktförhållanden som råder för olika grupper i den aktuella kontexten.

 

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-08-26