Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Välgrundad verksamhet

Välgrundad verksamhet är ett stöd för att jämställdhets- och jämlikhetsintegrera Hedemora kommuns verksamheter. Bakgrunden är att Hedemora kommun fattat beslut om att alla verksamheter ska arbeta jämställt och jämlikt genom att integrera dessa perspektiv i sitt ordinarie arbete. Det ligger väl i linje med den typ av arbete som visat sig ge bäst effekt, det vill säga att integrera perspektiven i vardagen snarare än att börja skapa massor av nytt. Det kan dock ändå kännas utmanande och svårt att komma igång med detta.

Hedemora kommun har därför genom projektet ”En väg in”, som är finansierat av EU:s asyl, migrations och integrationsfond (AMIF), tillsammans med jämlikhetsstiftelsen Make Equal tagit fram stödmaterialet ”Välgrundad verksamhet”. Verksamheter som vill inspireras av och använda materialet kan följa nedan steg för att genomföra processen. Genvägar är senvägar, nu kör vi!

 

1. Uppstart
Mål & syfte

 • Ökad kunskap om Välgrundat-processen och vad den innebär.
 • Utforma Välgrundat-processen utifrån verksamhetens förutsättningar. Det handlar dels om det praktiska (hur stor enheten är, hur årshjulet ser ut etc), dels utifrån enhetens uppdrag och typ av verksamhet (vilken målgrupp, vilka dess jämställdhets- och jämlikhetsutmaningar är samt vilka nyckeltal som gäller).
 • Identifiera arbetsgruppen som ska jobba med detta på enheten och ge kunskap om vad deras roll är. 

Före

Gör dessa moment före aktiviteten på detta steg.

 • Chefen utser nyckelperson(er) till arbetsgruppen
 • Chefen bokar in ett möte med nyckelpersonerna som ska ansvara för processen på enheten.Vi rekommenderar starkt att chefen är del av arbetsgruppen tillsammans med 1-2 andra personer beroende på hur stor enheten är. Dessa kan antingen anmäla sig frivilligt eller utses utifrån att de är nyckelpersoner på något sätt.
 • Se mål och budget för respektive år (se exempel från 2019 här).
 • Gå igenom de nyckeltal som gäller den egna enheten. Hedemora kommun använder en kortlek för att jobba med kommunens nyckeltal (se exempel här). Kontakta din förvaltningsledning för åtkomst till er kortlek med aktuella nyckeltal. 
 • Läs informationsbroschyren om Välgrundad verksamhet.

Under

Dessa moment gör ni under själva aktiviteten på detta steg.

 • Chefen och nyckelpersoner genomför ett uppstartsmöte för Välgrundat-processen där nedan moment genomförs.
 • Se fimen om ojämställdhetsutmaningar.
 • Se filmen om systematiskt förbättringsarbete.
 • Enheten ska jobba med samtliga nyckeltal som berör den, men inför träffen "Nu & framåt" kan arbetsgruppen välja ut vilka av nyckeltalen som ska prioriteras att arbeta med i helgrupp. Minst ett nyckeltal per styrperspektiv ska vara med.
 • Gör självskattningen.
 • Boka datum för träff “Nu & framåt” där ni ska ta fram aktivitetsplaner med resten av enheten. 

Efter

Gör dessa moment efter aktiviteten på detta steg.

 • Planera in arbetsprocessen med Välgrundat i er ordinarie verksamhetsplanering, t.ex. i ert årshjul eller liknande.
 • Maila mångfaldsstrategen er självskattning samt inplanerat datum för workshop.
2. Nu & framåt

Mål & syfte

 • Ta fram jämställdhets- och jämlikhetsintegrerade aktivitetsplaner för de nyckeltal som enheten ska jobba med enligt de politiska besluten. 
 • Involvera hela enheten och skapa delaktighet. 
 • Inventera och stärka kompetensen inom områden där det behövs. 

Före

Gör dessa moment före aktiviteten på detta steg.

 • Arbetsgruppen bokar in ett tillfälle för workshop med hela enheten. Workshopen görs med fördel i samband med ordinarie aktivitetsplansworkshop. Utgå från era förutsättningar när ni planerar datum, tidsomfattning och antal nyckeltal. 
 • Ta en kaffe eller lunch med din förvaltningschef/ avdelningschef för att kolla av strategisk inriktning och om det är någon prioritering eller liknande från hens sida som du ska ta med dig.
 • Förbered er aktivitetsplansworkshop med inspiration av instruktion/ körschema (finns på G: styrmodellen).
 • Gör research kring de nyckeltal ni valt ut. Vilka av dem kan kopplas till problem med ojämställdhet eller ojämlikhet? Vilka berör inkludering av nya svenskar? Ett tips kan vara att ta del av kommunens analysrapport där vissa av nyckeltalen analyseras. Ni kan även ta del av en rapport från 2018 kopplat till jämställdhetsutmaningar här.    
 • Fundera kring om det finns kunskapsluckor/behov av fortbildning i gruppen för att kunna ta fram jämställdhets- och jämlikhetsintegrerande aktivitetsplaner.          
 • Omvärldsbevaka goda exempel som ni kan inspireras av. Ett tips är att kolla in hemsidan www.jämställ.nu.
 • Om ni är på år 2 eller senare i denna process jämför ni er poäng i självskattningen jämfört med tidigare år. Hur ser utvecklingen ut?

Under

Dessa moment gör ni under själva aktiviteten på detta steg.

 • Påminn gruppen om ert uppdrag och er målgrupp. Vilka når ni? Vilka har ni svårt att nå?
 • Arbeta fram era aktivitetsplaner med jämställdhet och jämlikhet som aktiva perspektiv.
 • Genomför workshop kring aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen (underlag för detta finns på G:). 
 • Genomför den eventuella kompetensutveckling som ni identifierat behov av. Det kan t.ex. vara någon i personalgruppen som delar med sig av en spetskompetens eller att ni tittar på något av filmklipp. Det kan också handla om  att ta in en föreläsare eller processledare externt.

Efter

Gör dessa moment efter aktiviteten på detta steg.

 • Säkerställ att aktivitetsplanerna är tillräckligt konkreta och att ansvaret för genomförandet är tydligt fördelat.
 • Säkerställ att aktivitetsplanerna genomsyras av ett jämställdhets- och jämlikhetstänk. Ta hjälp av Välgrundat-matrisen.
 • Maila de färdiga planerna till kommunens mångfaldsstrateg för att få er Välgrundat-stämpel som bevis för att ni kvalitetssäkrats ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.
3. Aktiviteter på hemmaplan (omgång 1)

Mål & syfte

 • Att det man planerat i aktivitetsplanerna faktiskt ska hända.

Under

Dessa moment gör ni under själva aktiviteten på detta steg.

 • Sätt upp skylt som en påminnelse om att detta jobb ska göras.
 • Ha aktivitetsplanerna som stående punkt på era interna möten. Glöm inte att diskutera hur det går med jämställdhet och jämlikhet kopplat till dessa.
 • Nyckelpersoner och chef följer upp att de som ansvarar för olika aktiviteter gör det de ska och har de resurser som de behöver.
 • Ta hjälp av mångfaldsstrateg vid behov av stöd kring jämställdhets- och jämlikhetsintegreringen.
4. Delårsavstämning

Mål & syfte

 • Stämma av hur vi ligger till och om vi behöver fokusera extra inom något område.
 • Få en chans att styra om och styra upp sig om det inte går så bra. Fira framgångar!
 • Få in lägesrapport till kommunens delårsavstämning.

Före

Gör dessa moment före aktiviteten på detta steg.

 • Chef och nyckelpersoner följer upp de aktiviteter som har jämställdhets- och jämlikhetsintegrerats i aktivitetsplanerna.

Under

Dessa moment gör ni under själva aktiviteten på detta steg.

 • Gå igenom aktivitetplanerna och stäm av hur det går kopplat till jämställdhet och jämlikhet.
 • Fira framgångar, men deppa inte ihop av motgångar - ni har fortfarande möjlighet att arbeta er runt dem!
 • Fundera kring om det redan nu finns saker ni lyckats med och som ni kan "skryta" om och dela med er av till andra. 

Efter

Gör dessa moment efter aktiviteten på detta steg.

 • Dokumentera ert arbete genom de frågor till delårsrapport som mångfaldsstrategen skickar till er. Ni hittar dem också på G:.
 • Informera politiken om ert arbete.  
 • Dela med er av framgångar internt via intranätet eller externt till kommuninvånare. Ska något lyftas till kommunens årsredovisning? Se exempel från 2018 här.
5. Aktiviteter på hemmaplan (omgång 2)

Mål & syfte

 • Att det man planerat i aktivitetsplanerna faktiskt ska hända.

Under

Dessa moment gör ni under själva aktiviteten på detta steg.

 • Ha aktivitetsplanerna som stående punkt på era interna möten. Glöm inte att diskutera hur det går med jämställdhet och jämlikhet kopplat till dessa.
 • Nyckelpersoner och chef följer upp att de som ansvarar för olika aktiviteter gör det de ska och har de resurser som de behöver.
 • Ta hjälp av mångfaldsstrateg vid behov av stöd kring jämställdhets- och jämlikhetsintegreringen.
 • Introducera eventuella nyanställda till aktivitetsplanerna och hur ni jobbar med dem.
6. Uppföljning

Sista steget handlar om att följa upp och utvärdera arbetet inför att ett nytt år tar vid. 

Mål & syfte

 • Utvärdering och uppföljning av det arbete som gjorts.
 • Inspiration och erfarenhetsutbyte med andra.
 • Nystart inför det fortsatta arbetet.

Före

Gör dessa moment före aktiviteten på detta steg.

 • Genomför en uppföljning av arbetet internt på er enhet. Ett tips är att utgå från frågorna: Vad har gjorts? Vad har gått bra? Vad har gått mindre bra? Vilka är de viktigaste lärdomarna? Vilka framgångar ska vi fira? Vilka tips har vi till andra (och till oss själva inför nästa år)?
 • Lyft goda exempel till mångfaldsstrategen och kommunikationsavdelningen.
 • Genomför självskattningen igen för att se hur ni utvecklats under året.

Under

Dessa moment gör ni under själva aktiviteten på detta steg.

 • Alla enheter som genomför arbetet samlas och delar erfarenheter, tips och utmaningar med varandra. Det kan exempelvis ske i form av en resultatkonferens för erfarenhetsutbyte och för att fira framgång. 

Efter

Gör dessa moment efter aktiviteten på detta steg.

 • Dags att dra igång ett nytt års arbete! Starta processen med att identifiera det nya årets nyckeltal, de utmaningar kopplat till jämställdhet och jämlikhet ni har samt ta fram aktivitetsplaner för hur ni ska jobba med dem. 
Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-06-04