Allmänhetens frågestund

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i kommunfullmäktige genom att skicka in sina frågor till kommunstyrelsen@hedemora.se eller via brev till Kommunstyrelseförvaltningen, Box 201, 776 28 Hedemora. Märk kuveret med "Allmänhetens frågestund".

Regler för Allmänhetens frågestund (antagna av kommunfullmäktige 2021-06-15)

Allmänheten i Hedemora kommun kan ställa frågor vid följande sammanträden och ärenden med kommunfullmäktige:

  • när fullmäktige behandlar ärendet om årsredovisningen.
  • när fullmäktige behandlar ärendet om budgeten.

I tillkännagivandet till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Allmänhetens frågestund hålls innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor från allmänheten får förekomma. Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.

Ordföranden bestämmer efter samråd med presidiet hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de förtroendevalda som behövs för att lämna upplysningar under den. Frågan ska ställas till ordföranden för den nämnd frågan hör till.

Kommunfullmäktiges ordförande har rätt att låta någon annan i nämndens presidie besvara frågan om särskild anledning finns, exempelvis vid sjukdom eller annan frånvaro/semester. Nämndsordföranden har möjlighet att ta hjälp från tjänstemannaorganisationen för besvarande om behov uppstår.

Allmänhetens frågestund bör inte överstiga totalt 30 minuter. Ordföranden har till uppgift att planera frågestunden så att denna tid hålls. Frågor som inte hinner besvaras under sammanträdet bör leda till att frågeställaren får ett skriftligt svar från nämndsordföranden. Frågorna besvaras i den ordning de inkommit till kommunstyrelsens kansli.

Såväl frågor som svar är tidsbegränsade. En fråga får inte vara mer omfattande än att den kan läsas upp på 2 minuter. Den som svarar disponerar 5 minuter. Frågeställaren har rätt till en (1) följdfråga om max 2 minuter med anledning av svaret och den som svarar på följdfrågan får 2 minuter till sitt svar. Debatt i fullmäktige får inte förekomma under frågestunden.

En fråga från allmänheten ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Den kan också mailas in till kommunstyrelsens officiella mailadress.

Frågan ska vara sådan till sin karaktär att den kan besvaras utan större utredning och vara en kommunal angelägenhet för kommunen. Frågan får inte vara av allmän karaktär utan ska behandla ett kommunalt förhållande som redovisas i budget eller årsredovisning. Inte heller individärenden eller ärenden som rör kommunens myndighetsutövning i enskilda ärenden kan bli föremål för frågestunden.

Frågan ska lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast onsdagen innan kommunfullmäktiges sammanträde klockan 12:00. Frågan uppläses av frågeställaren personligen vid kommunfullmäktiges sammanträde. Någon rätt att lägga förslag eller att få sin mening antecknad i protokollet finns inte för frågeställaren.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-06-17

Tfn: 0225-340 00
Tfn-tider: 8:00-12:00, 13:00-17:00
E-post: Kommun@hedemora.se
Öppet: 9:00-16:00

Besök: Receptionen
           Hökargatan 6
           Hedemora