Tillgänglig utomhusmiljö

Hedemoras utomhusmiljö ska vara tillgänglig för alla. Det innebär att en person som till exempel har nedsatt syn eller hörsel eller har svårt att gå också ska kunna ta sig runt i staden. Det ska bland annat vara enkelt att komma fram med barnvagn, rullstol eller rollator.

Ett viktigt förbättringsarbete

I Hedemora pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete med att göra staden tillgänglig för alla människor. Det innebär att tillgänglighetsaspekten genomsyrar all planering av förändringsarbete i stadsmiljön och även vid en del underhållsarbeten. Att satsa på tillgänglighet är dessutom ett krav enligt plan- och bygglagen.

Tillgänglighet handlar bland annat om hur en verk­samhet, plats eller lokal är anpassad för personer med olika funktionsvariationer.

Anmäl hinder

Du kan hjälpa oss att identifiera hinder genom att anmäla i verktyget nedan. Det använder vi för att få en överblick över sådant som behöver åtgärdas i den offentliga utomhusmiljön. Du kan beskriva hindret, peka ut platsen på en karta och även bifoga en bild om du vill.

Det ska vara enkelt att hjälpa oss att göra utomhusmiljön tillgängligare för alla.


Varför gör kommunen tillgänglighetsinventeringar och trygghetsvandringar?

”Tillsyn är definierat i plan- och byggförordningen. Tillsyn innebär att byggnadsnämnden ska undersöka om en händelse eller ett resultat överensstämmer med en regel. Det är byggnadsnämnden som ansvarar för tillsynen av att reglerna följs.”

Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden ska genom sin tillsyn se till att de bygglov som beviljas uppförs enligt beviljat lov, att ingen åtgärd som behöver startbesked påbörjas innan startbesked utfärdats och att byggnader, tomter och allmänna platser hålls i vårdat skick.

Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden ska se till att det som byggs nytt kontrolleras så att den byggda miljön uppfyller samhällets krav men också att det som redan är byggt kontrolleras efter gällande regler. Till exempel genom att ha tillsyn över inom- och utomhusmiljöer i möjligaste mån är tillgängliga för alla.

Vilka regler och normer finns?

Plan- och Bygglagen Boverket förhåller sig till Plan– och bygglagens definitioner av tillgänglig miljö. Förbättrad tillgänglighet handlar då främst om en förbättrad tillämpning av tillgänglighet. Från en social synpunkt ska den fysiska miljön vara anpassad för alla. Bestämmelserna om att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda ett bebyggelseområde bör inte enbart gälla inom områden med sammanhållen bebyggelse, utan generellt för all bebyggelse.

Krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 8 kapitlet, paragraferna 1, 4, 7 och 9, samt i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, 3 kapitlet, paragraferna 4, 18 och 23. Tillämpningsföreskrifter till lagen och förordningen finns i Boverkets byggregler, BBR. De flesta reglerna finns i avsnitt 3 men det finns också regler i avsnitt 8 om säkerhet vid användning

När man anlägger allmänna platser eller områden för andra anläggningar än byggnader ska de göras tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Länk: Tillgänglighet på allmänna platser och områden för andra anläggningar - Boverket

Hinder finns både i byggnader och i utemiljön. De som ansvarar för att åtgärda hinder är både privata och offentliga aktörer och ansvaret kan omfatta enstaka lokaler eller en hel storstad. Det kan också vara att man har hand om den kommunala tillsynen

Krav att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas

Plan- och bygglagen

I plan- och bygglagen, PBL, anges att alla enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska avhjälpas. Kravet gäller om det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa hindren.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 2, 12 §§

Länk:

Enkelt avhjälpta hinder - PBL kunskapsbanken - Boverket

Trafikverket

Trafikverkets regler för vägar och gators utformning, VGU.

VGU är obligatoriskt vid projektering av statliga vägar och används vid både nybyggnad och större ombyggnader. Regelverket används också av de flesta kommuner.

Reglerna uppdateras kontinuerligt och den nya VGU gäller från och med 1 januari 2021.

Länk:

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/Utformning-av-vagar-och-gator/vagar-och-gators-utformning-vgu/

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-12-03