Krav att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas

Plan- och bygglagen

I plan- och bygglagen, PBL, anges att alla enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska avhjälpas. Kravet gäller om det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa hindren.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 2, 12 §§

Länk:

Enkelt avhjälpta hinder - PBL kunskapsbanken - Boverket

Trafikverket

Trafikverkets regler för vägar och gators utformning, VGU.

VGU är obligatoriskt vid projektering av statliga vägar och används vid både nybyggnad och större ombyggnader. Regelverket används också av de flesta kommuner.

Reglerna uppdateras kontinuerligt och den nya VGU gäller från och med 1 januari 2021.

Länk:

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/Utformning-av-vagar-och-gator/vagar-och-gators-utformning-vgu/