Varför gör kommunen tillgänglighetsinventeringar och trygghetsvandringar?

”Tillsyn är definierat i plan- och byggförordningen. Tillsyn innebär att byggnadsnämnden ska undersöka om en händelse eller ett resultat överensstämmer med en regel. Det är byggnadsnämnden som ansvarar för tillsynen av att reglerna följs.”

Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden ska genom sin tillsyn se till att de bygglov som beviljas uppförs enligt beviljat lov, att ingen åtgärd som behöver startbesked påbörjas innan startbesked utfärdats och att byggnader, tomter och allmänna platser hålls i vårdat skick.

Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden ska se till att det som byggs nytt kontrolleras så att den byggda miljön uppfyller samhällets krav men också att det som redan är byggt kontrolleras efter gällande regler. Till exempel genom att ha tillsyn över inom- och utomhusmiljöer i möjligaste mån är tillgängliga för alla.