Vilka regler och normer finns?

Plan- och Bygglagen Boverket förhåller sig till Plan– och bygglagens definitioner av tillgänglig miljö. Förbättrad tillgänglighet handlar då främst om en förbättrad tillämpning av tillgänglighet. Från en social synpunkt ska den fysiska miljön vara anpassad för alla. Bestämmelserna om att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda ett bebyggelseområde bör inte enbart gälla inom områden med sammanhållen bebyggelse, utan generellt för all bebyggelse.

Krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga finns i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 8 kapitlet, paragraferna 1, 4, 7 och 9, samt i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, 3 kapitlet, paragraferna 4, 18 och 23. Tillämpningsföreskrifter till lagen och förordningen finns i Boverkets byggregler, BBR. De flesta reglerna finns i avsnitt 3 men det finns också regler i avsnitt 8 om säkerhet vid användning

När man anlägger allmänna platser eller områden för andra anläggningar än byggnader ska de göras tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Länk: Tillgänglighet på allmänna platser och områden för andra anläggningar - Boverket

Hinder finns både i byggnader och i utemiljön. De som ansvarar för att åtgärda hinder är både privata och offentliga aktörer och ansvaret kan omfatta enstaka lokaler eller en hel storstad. Det kan också vara att man har hand om den kommunala tillsynen