Bassäng- och strandbad

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har enligt Miljöbalken tillsyn av anläggningar som är upplåtna åt allmänheten eller som utnyttjas av många människor. Tillsynen omfattas av provtagning av badvattnet samt tillsyn av de sanitära förhållandena på badplatserna, till exempel städning av omklädningsrum och toaletter.
 

Anmälningsplikt

Om du planerar att starta, ändra eller bygga ut en verksamhet för bad som kommer att utnyttjas av många människor är du skyldig att dessförinnan anmäla detta till miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen. Anmälningsplikten gäller även om du flyttar din befintliga verksamhet från en lokal till en annan. Anmälningsplikten syftar till att vi som tillsynsmyndighet ska ges möjlighet att lämna råd, anvisningar och synpunkter innan en ny verksamhet startar. En handläggningsavgift tas ut för detta enligt en fastställd taxa.

Om du startar en verksamhet innan anmälan har gjorts, kan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden besluta om utdömande av en miljösanktionsavgift enligt miljöbalken. Miljösanktionsavgift är för närvarande på 3 000 kronor och ska betalas av näringsidkare som bedriver näringsverksamhet. Den som med avsikt eller av oaktsamhet inte gör anmälan om att driva verksamheten kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är skyldig att anmäla misstanke om brott till åklagarmyndigheten.
 

Bassängbad

Daglig kontroll av vattenkvaliteten och badets drift och funktion ska utföras av den som är verksamhetsutövare på bassängbadet. Tillsynsmyndigheten genomför tillsynsbesök och tar stickprover. Provtagningen består av ett bakteriologisk prov och även viss kemisk undersökning av badvattnet.

 

De finns tre steg i bedömningen: tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt.

  • Tjänligt innebär att det är fritt fram att bada.
  • Tjänligt med anmärkning innebär att kontrollen av badvattenkvaliteten ökar. Personer som är känsliga för infektioner bör undvika att bada.
  • Otjänligt innebär att det inte är lämpligt att bada. Vid otjänligt prov tas genast ett nytt prov. Om tre på varandra följande prov är otjänliga stängs badet tills man har konstaterat en förbättring av vattenkvaliteten.


Dålig vattenkvalitet i bassänger kan sprida smitta och få allvarliga hälsomässiga följder för de badande. De sjukdomar som kan spridas är främst urinvägsinfektion, svamp, virus och magsjuka, men även hudirritationer kan uppkomma.
 

Strandbad

I Hedemora finns det 13 kommunala strandbad. Dessa kontrolleras regelbundet av oss under badsäsongen som oftast sträcker sig från juni till augusti. Vid strandbaden tas prover tre gånger per säsong. Förutom provtagning i de kommunala baden tar vi även ibland prover vid badplatser som inte är kommunala. Tillsyn och provtagningen sker i enlighet med Miljöbalken, Naturvårdsverkets föreskrifter och EU:s badvattendirektiv. Prover tas för analys av bakterier. Vi mäter också vattentemperaturen och kollar om det ligger föroreningar eller alger på vattenytan. Proverna skickas för analys till ett ackrediterat laboratorium. Det är främst mängden bakterier i vattnet som avgör om det är lämpligt att bada eller inte.

Bedömningen av proverna bedöms på samma sätt som för bassängbad. Våra vattenprovresultat från kommunens badplatser hittar du på :https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten/kommuner-och-badplatser/kommuner/badplatser-i-hedemora-kommun.html


Algblomning

Om du ser gul/gröna skikt i vattnet eller att det ser ”trådigt” ut i vattnet kan det tyda på att det finns extra mycket alger i vattnet. Upptäcker du algblomning kan du kontakta oss på miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen. Vi har möjlighet att skicka algprov för analys och få svar på om algerna är av sådant slag att man inte bör bada.

Höga vattentemperaturer och mycket näring gynnar algerna. Om det blåser omblandas vattnet och gör att nya näringsämnen blir tillgängliga för algerna som framför allt lever nära vattenytan. Om en blåsig period följs av en lugn och varm period samlas alger på ytan. När dessa algsamlingar driver in mot stränderna kan situationen bli besvärlig eftersom det ofta är där badande, och då främst barn, uppehåller sig.

Det är vanligen blågröna alger som ställer till besvär, eftersom de kan vara giftiga. De avfallsprodukter som algen avger när den lever innehåller giftet men även bland döda alger kan giftet finnas kvar en tid innan det brutits ner.


Vid kraftig algblomning är det bra att tänka på följande

  • Låt inte barn bada
  • Låt inte hundar dricka av vattnet
  • Undvik det mest alginblandade vattnet, men vi rekommenderar att du inte badar alls. Även i klarare områden utanför algmassan kan ämnen som utsöndras från algerna finnas löst i vattnet. Du kan läsa mer om algblomning på naturvårdsverkets hemsida.

 

Mer information

Om algblomning hittar du på www.havochvatten.se

Blanketter och information

Folkhälsomyndigheten


: https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten/kommuner-och-badplatser/kommuner/badplatser-i-hedemora-kommun.html

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-12-04

Till kommunen växel: 0225-340 00