Undervisningsverksamhet

Verksamhet som omfattas av lagar och förordningar är till för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Det är den som driver verksamheten som har ansvaret för att lokalerna är anpassade till den verksamhet som ska bedrivas. Verksamhetsutövaren ska även planera och kontrollera så att olägenhet för människa och miljö inte uppkommer.

Miljö- och byggförvaltningen har enligt Miljöbalken särskild tillsyn över lokaler för undervisning : förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
 

Anmälningsplikt

Om du planerar att starta, ändra eller bygga ut en verksamhet för undervisning, är du skyldig att dessförinnan anmäla detta till miljö- och byggnämnden. Anmälningsplikten gäller även om du flyttar din befintliga verksamhet från en lokal till en annan. Anmälningsplikten är till för att vi som tillsynsmyndighet ska ges möjlighet att lämna råd, anvisningar och synpunkter innan en ny verksamhet startar. En handläggningsavgift tas ut för detta enligt en fastställd taxa. Om du startar en verksamhet som klassas som lokal för undervisning innan anmälan gjorts, kan bygg- och miljönämnden besluta om utdömande av en miljösanktionsavgift. Miljösanktionsavgiften är för närvarande på 3 000 kronor. Den som med avsikt eller av oaktsamhet inte gör anmälan om att driva verksamheten kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Miljö- och byggnämnden är skyldiga att anmäla misstanke om brott till åklagarmyndigheten.
 

Egenkontroll

Alla som driver förskolor, skolor, fritidshem eller liknande ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med egenkontrollen är att förebygga och förhindra att barnen utsätts för hälsorisker på grund av brister i verksamheten. Exempel på riskfaktorer är fukt, mögel, radon, brister i ventilationen, avfallshantering, kemikalier, otillräckliga städ- och hygienrutiner.
För vidare information se vägledningsmaterialet "Egenkontroll i förskolor, skolor och fritidshem ".
 

Lokalerna

Inomhustemperaturen bör vara 20-22°C och temperaturen vid golvet bör inte sjunka under 18°C. Det bör finnas tillfredsställande dagsljus i lokalerna. Alla rum bör vara ventilerade och koldioxidhalten i ett rum, vid normal användning bör inte stiga över 1 000 ppm. Ett utluftflöde på minst sju liter per sekund för varje person som beräknas uppehålla sig i lokalen samtidigt är ett grundkrav. Ljudnivån från installationer och buller från trafik inomhus bör inte överstiga 30 dB(A). Tänk på allergiker, förhindra och förebygg besvär!

Det ska finnas tillräckligt många toaletter för verksamheten och det ska finnas tvättställ med flytande tvål och engångshanddukar. Lokalerna och inredningen i dessa bör vara lättrengörbara. Hyllor och andra förvaringsskåp bör vara utformade så att saker kan förvaras täckta (till exempel med luckor). Orsaken till detta är bland annat för att minska ansamling av damm. Hyllor och skåp bör nå takhöjd.

Om du serverar eller säljer livsmedel kan det krävas särskilt godkännande eller tillstånd från oss. Ta kontakt med vår livsmedelsinspektör för att få veta mer.

På gårdar som hör till skolor och förskolor är det förbjudet att röka.

Mer information om vård och undervisningslokaler, finns att hämta på Socialstyrelsens hemsida


Blanketter och information

Socialstyrelsen
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-11-30

Hans Andersson
miljöinspektör
0225-340 85
e-post

Besök: Receptionen
           Hökargatan 6
           Hedemora