Snöröjning - Hedemora centralort

Vi inhämtar dagligen rapporter och prognoser från SMHI om väderlek och nederbörd. Snöröjningen på våra öppningsgator, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser, torg och bostadsgator påbörjas då snödjupet är ca 8 cm.

Öppningsgatorna bör vara snöröjda före kl. 07.00 och parkeringsplatserna före kl. 9.00.

Vi prioriterar först centrumområdet och de centrala busshållplatserna samt de större gatorna, bl.a. Åsgatan, Gussarvsgatan, Brunnsjögatan, Bergslagsgatan, Åkargatan och Sätervägen. Därefter snöröjes det övriga vägnätet.

Gångbanor (trottoarer) som byggs om till gång- och cykelbanor snöröjs förtsättningsvis av kommunen. 

Vi underhåller idag

Gator och vägar

68,6 km, varav 13,3 km utgörs av s.k. öppningsgator (större gator)
Gång- och cykelvägar 8,8 km
Parkeringar och torg Ca 24 000 m2
Övergångsställen och trappor Ca 90 övergångsställen och 18 trappor


Snöröjning av gångbanor m.m.

Enligt lokala föreskrifter skall fastighetsinnehavaren inom detaljplanelagt område sköta gångbanorna genom att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken samt vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder för att motverka halka. Det finns kross att hämta  på parkeringen vid ishallen. Obs! ingen hämtning av sand/kross vid Lien. Vid ishallen får man hämta max tre hinkar, kan vara bra att ta med spade och ev. spett. Man får bara hämta om man ska sanda sin egen trottoar. Ta med hink!

Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet.

Fastighetsinnehavaren skall ta bort gräs och annan växtlighet samt sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet.

Åläggande om gångbanerenhållningen, renhållningslagen har ersatts av lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Se övergångsbestämmelser .

Tillsynsmyndighet är Hedemora kommuns Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning.

Halkbekämpning

Vid halkbekämpning skall i möjligaste mån makadam (krossat stenmaterial) användas på gator, gång- och cykelvägar och gångbanor. Vid isiga vägbanor kan i nödfall saltinblandat grus användas.

Vi strävar efter att minska saltanvändningen. 

Uppläggning av snöplogvallar på gångbanor under kortare tidsperioder

Kommunen har även möjlighet att nyttja gångbanor för uppläggning av snövallar. Istället för att lägga plogvallen på körbanan och få en smal körbana och en smal gångbana så kan kommunen ploga igen en gångbana för att skapa ett bredare utrymme där biltrafik och gångtrafik blandas, detta bedöms från fall till fall och gäller främst i villaområden. Ibland hänvisas då all gångtrafik till ena sidans gångbana som då skall hållas öppen för gående. Trafiksäkerheten får dock inte försämras för de gående. 

Plogvallar i infarter till fastigheter

Det är i de flesta fall kommunens skyldighet att ta bort den upplogade snövallen. Men det finns en viktig omständighet som också beaktas och som gynnar kommunen i egenskap av väghållare. Det är att borttagande av vallen inte anses som en prioriterande åtgärd utan detta får ske när det tidsmässigt är möjligt. Vallen behöver alltså inte tas bort i direkt anslutning till snöröjningen.


Innebörden i väghållarens åtagande misstolkas ofta och man tror att snövallen omedelbart måste undanforslas i direkt anslutning till snöröjningen, men detta kan dock ske först när lediga resurser finns tillgängliga. Åtgärder med högre prioritet utförs före. Hit hör t. ex. att snöröja gatunätet, halkbekämpa viktiga avsnitt, öppna för övergångsställen, passager, trappor samt att frilägga vid busshållplatser. Dessa prioriterade åtgärder tar i regel 1-3 arbetsdagar att utföra beroende av snömängden.

Bortforsling av snö

Bortforsling av snö sker när framkomligheten eller sikten blir nedsatt och snömängden gör att trafiksäkerheten inte är tillfredsställande. Det är förbjudet att anbringa snödepåer eller dylikt inom detaljplanelagt område där kommunen är huvudman för offentlig plats såsom gator och grönområden. Fastighetsägare hänvisas till Hamre Återvinningscentral för deponering av snömassor.

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-06-27