Trafikverkets utbyggnad av Dalabanan

dubbelspår_dalabanan.jpg

Trafikverkets fortsätter sin utbyggnad av Dalabanan vilket innebär förlängning av dubbelspår vid Hedemora station och stängning av plankorsningen vid Sturegatan.

Mer information finns här: https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-dalarnas-lan/dalabanan-hedemora---kapacitetsforbattringar-och-hastighetshojning/

Som en del av utbyggnaden av Dalabanan justeras detaljplanen för järnvägsområdet för att tillåta breddning av spåren. Under samrådet för detaljplanen har flera synpunkter kommit in gällande stängningen av plankorsningen.

Inkomna synpunkter tar upp framkomligheten vid kraftigt regn eller olyckor då stängningen av plankorsningen innebär att underfarten vid Brunnsjövägen blir den enda centrala kopplingen mellan norra och södra sidan av järnvägen. Särskilt med avseende på utryckningsfordon. Kopplat till järnvägen har också lyfts oro för ökad bullerpåverkan med högre hastigheter för passerande tåg samt ökad risk för urspårning och spårspring.

Kommunen jobbar på att bättre underhålla brunnar och ledningar för dagvatten samt att öka sin beredskap vid kraftigt regn. Vid händelse av översvämning eller olycka vid Brunnsjögatan kan underfarten söderut vid väg 69 användas. Plankorsningen vid badstigen kan också öppnas tillfälligt och har rustats upp för att fungera som utryckningsväg vid behov.

I och med nya spår och nya växlar så räknar Trafikverket med minskat buller och högre säkerhet. När Trafikverket ska utföra åtgärder på järnvägen så krävs alltid att det tas fram enligt anläggningskrav för järnväg. Om det skulle finnas en ökad risk för urspårning skulle de inte få tillåtelse att göra åtgärderna.

 

Det har också lyfts synpunkter på otrygghet i den gångtunnel som finns vid stationen och ökad trafik på Västra Järnvägsgatan samt Brunnsjögatan.

För att öka tryggheten vid gång- och cykeltunneln vid stationen sänks den nuvarande stödmuren ut mot gatan vilket möjliggör större insyn i tunneln. Belysningen i området skall även förstärkas.

Enligt den trafikutredning som gjorts kommer stängningen av plankorsningen inte innebära kapacitetsproblem vid korsningarna i anslutning till viadukten längs Brunnsjövägen. Den planskilda korsningen används i begränsad omfattning idag och det bedöms inte bli någon markant ökning av trafik på Brunnsjövägen till följd av att plankorsningen stängs.

Det efterfrågas även hur kommunen ligger till med arbetet att planera för en ytterligare under- eller överfart som komplement till underfarten vid Brunnsjögatan.

Arbetet pågår och är högt prioriterat framöver. Projektet är del av ett större arbete med att se över trafikkopplingarna i hela centrala Hedemora och hur persontrafik och tung trafik kan ledas andra vägar för att avlasta Brunnsjögatan och Gussarvsgatan.

Det har också kommit in en fråga om handläggning av ärendet skett på ett demokratiskt sätt. Detta med hänvisning till att arbetena med breddning av järnvägen påbörjats innan detaljplaneprocessen är klar.

Utbyggnaden av Dalabanan har varit planerad sedan länge och är ett Riksintresse med betydelse för hela regionen. Stängningen av plankorsningen är en del av denna utbyggnad och sker oberoende av detaljplanen.

De avtal som träffats i samband med stängningen avser åtgärder som ska kompensera för den förlorade plankorsningen. Kommunen ställde krav på att säkerhets- och trygghetshöjande åtgärder skulle göras på de vägar där belastningen skulle öka i samband med stängningen.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-07-22

Startsida