Förmyndare för barn

Föräldrar är normalt vårdnadshavare och därmed även förmyndare för sitt barn tills dess barnet fyllt 18 år. Som vårdnadshavare ansvarar man för sina barns personliga förhållanden och man ska se till att barnet får sitt behov av omvårdnad, trygghet och fostran tillgodosett. Såsom förmyndare ska man ta hand om barnets egendom och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter. Förmyndarna ska tillvarata barnets intressen och se till barnets bästa.

Det huvudsakliga ansvaret för att förvalta ett barns egendom ligger på föräldrarna/förmyndarna, dvs principen om en sk fri föräldraförvaltning. Förvaltningen av barns egendom står dock alltid under överförmyndarens allmänna tillsyn, vilket innebär att man som förmyndare ibland är skyldig att lämna upplysningar till överförmyndaren. Överförmyndarens tillsyn innebär att den ska se till att barnets tillgångar inte används på ett otillbörligt sätt. Grundregeln är att barnets tillgångar ska placeras tryggt och säkert samt ge skälig avkastning.

Förmyndare får själva förvalta sina barns tillgångar utan att behöva göra en redovisning till överförmyndaren så länge barns tillgångar understiger åtta prisbasbelopp (ett prisbasbelopp = 46 500 kr år 2019). Om ett barn har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp är förmyndarna skyldiga att omedelbart anmäla detta till överförmyndaren. Inom en månad efter det av värdet på en omyndigs tillgångar överstigit åtta prisbasbelopp skall föräldrarna ge in en förteckning till överförmyndaren. Förmyndarna ska därefter varje år lämna en redovisning över barnets tillgångar och skulder, sk kontrollerad förvaltning. Det gäller också om barnet mottagit tillgångar genom arv eller gåva och det föreskrivits att tillgångarna ska stå under särskild överförmyndarkontroll.

Om det är nödvändigt för att trygga barnets tillgångar, får överförmyndaren även besluta om skärpande föreskrifter.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-02-04