Samverkan mellan olika aktörer

För att uppnå en fungerande samverkan behöver vi förenas i en gemensam målbild, att främja sysselsättning. Vi måste våga pröva nya sätt för att nå resultat. För att kunna förändra situationen för alla människorna i våra målgrupper måste vi också våga förändra vårt sätt att arbeta och hur vi organiserar vårt arbete. För att lyckas med detta krävs att det finns förändringskompetens och kunskap att tänka inkluderande utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Arbetet har redan börjat med att skapa en Hedemoramodell. I modellen betonas vikten av samarbete och samsyn mellan olika aktörer i kommunen såsom vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödet samt näringslivet.

Alla som varit med om en förändring, liten eller stor, i en organisation, vet att det kan vara svårt. Om organisationen är stor och komplex tenderar svårigheter och problem att öka än mer. Om ytterligare organisationer, myndigheter och andra intressenter är inblandade och ska integrera arbetssätt, metoder och synsätt ökar komplexiteten. Många, för att inte säga de flesta, är nöjda och trygga i sina revir och trivs med att göra saker som man alltid har gjort. Det är djupt mänskligt och ingenting konstigt i det. Att arbeta på ett nytt sätt kan för många verka hotfullt, likaså att riva ner staket och börja försöka samarbeta över invanda gränser. Att ändra sitt arbetssätt och sin organisation brukar ta tid och kraft och för att underlätta i denna resa är det viktigt med förändringskommunikation från nuläge till ett nytt önskat läge.

 

Aktörer

Näringslivet

I förhållandet till näringslivet skall förtroendeskapande möten initieras för att skapa förutsättningar för en samverkan kring utvecklande av modellen. Det ansvaret kommer att delegeras på projektledaren och projektmedarbetaren där de är beroende av det gemensamma förhållningssätt som upprättats i kommunens egen organisation.

Arbetsplatser

I de möten som sker är det av yttersta vikt att arbetsgivarna får klarhet i Hedemoramodellens funktion. Den kanske allra viktigaste arenan för projektet är den enskilda arbetsplatsen. Det är här möjligheten till praktik finns och det också här som jobben finns. Här gäller det att skapa förtroende hos arbetsgivare och personal. Här har det tidigare brustit i vissa delar och det är nödvändigt att åter bygga upp förtroendet på arbetsplatserna och hos arbetsgivarna. Det är viktigt att de praktikanter som slussas ut har den kompetens och kunskap som krävs för ett meningsfullt och ömsesidigt utbyte på arbetsplatsen. 

Vuxenutbildning

Rektorer och lärare på vuxenutbildningen spelar en central roll i projektet. Det är här deltagarna börjar sin resa i Hedemoramodellen. Deltagarna börjar med orienteringskurser för att sedan välja skräddarsydda utbildningar med möjligheter till praktik och vid behov ökad språkundervisning.

Förvaltningar inom Hedemora Kommun

Socialförvaltningen bidrar med information och kunskap om individer som kan passa som deltagare i projektet.

Bildningsförvaltningen stöttar rektorer och lärare att utveckla undervisningen så att fler individer får kunskaper och erfarenheter att lyckas med studier och hitta en meningsfull sysselsättning på arbetsmarknaden.  

Politiker

Politikerna i Hedemora Kommun utvärderar och bedömer projektet för att besluta om en långsiktig och hållbar strategi för en ökad sysselsättning och ett inkluderande Hedemora.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-07-27