Verksamhetsbrister i omsorgen

Kommunhuset_web.jpg

I arbetet med att se över och utveckla verksamheten inom Individ och familjeomsorgen i Hedemora kommun har mycket allvarliga verksamhetsbrister upptäckts. Bristerna gäller flera barn.

- Det handlar om tre delar, säger Marjo Savelius, sedan november ny förvaltningschef för Omsorgsförvaltningen. 

Det handlar om att kommunen inte har följt upp familjehemsplaceringar på ett korrekt sätt när det gäller åtta barn. Dessutom har brister i elva fall upptäckts när det gäller kontrollen av familjehem. Avvikelserapporteringen inom verksamheten har under en period inte heller hanterats korrekt.

- Det här är en effekt av att vi nu börjat systematiskt arbeta med en egenkontroll av verksamheten, och då framkommer tyvärr fler brister, säger Marjo Savelius.

Idag lämnar därför kommunen in tre Lex Sarahrapporter till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Rapporterna är ett första steg för att uppmärksamma IVO på de brister som hittats.  Kommunen har nu en månad på sig att utreda och redovisa vidtagna åtgärder.

Samtidigt fortsätter det omfattande utvecklings- och översynsarbetet inom kommunen. Omsorgsförvaltningen har fortfarande ett arbete framför sig när det gäller kontroll av verksamheten. En särskilt utsedd barn- och ungdomshandläggare arbetar sen en tid tillbaka med att se över samtliga barnärenden.

- Det vi upptäckt nu är mycket allvarligt, och vi kontrollerar nu alla våra placeringar.

Hur har det kunnat bli så här?

- Egenkontrollen har inte fungerat, säger Marjo Savelius.  Jag ser att det har brustit i den systematiska uppföljningen och kvalitetssäkringen, och att det har brustit i flera år.

Ett flertal åtgärder pågår nu för att förbättra situationen inom Barn och ungdomsenheten. Kvalitetsledning ses över, personalen utbildas och ansvaret utifrån både enhetschef och rollen som förste sekreterare förtydligas.

- Vi tar också in extra resurser inom Barn och ungdomsenheten, men också inom mottagningsfunktionen för att så snabbt som möjligt komma till rätta med dessa brister.

En kvalitetssamordnare kommer också att anställas för att se över hela Individ och familjeomsorgens verksamhet i syfte att komma till rätta med de verksamhetsbrister som finns här.

- Men, det vi upptäcker nu gör mig arg, ledsen och besviken. Det här är helt oacceptabelt.

Samtidigt inleds granskningen som genomförs av kommunens revisorer.

- Revisorernas granskning är mycket bra, menar Marjo Savelius. Den hjälper oss i vårt fortsatta arbete framåt. Vi kommer få god ordning på arbetet inom Barn- och ungdomsenheten och vi måste få arbetsro i att arbeta med såväl kvalitetsledning och medarbetarskap samt arbetsmiljö.

Samtidigt betonar förvaltningschefen åter att detta är ett resultat av att vi nu börjat systematisera och kontrollera vår egen verksamhet bättre.

- Det här visar att vårt arbete med att se över verksamheten fungerar, och vi kan nu rätta till felen och se till att missförhållanden inte får fortsätta.

Owe Ahlinder är nämndordförande för omsorgsnämnden.

- Det här är allvarliga uppgifter som vi tar emot med stort allvar och som gör mig mycket upprörd, säger han. Vår nya förvaltningschef gör nu ett mycket viktigt arbete med att vända på varje sten och höja kompetensen i verksamheten.

Förtydligande om vad som upptäckts:

Enligt lag ska ett barn som placerats i ett familjehem följas upp av socialsekreterare och därefter i myndighetsutskottet var sjätte månad. Så har i åtta fall inte skett. Barnen som inte fått sin placering omprövad har varit i olika former av placeringar olika länge.

IFO ska enligt lag utreda ett tilltänkt familjehem vid placering av barn. Därefter beslutar nämnden att barnet stadigvarande får vårdas i familjehemmet. Så har i elva fall inte skett.

Sedan i juli har ett flertal avvikelserapporteringar inkommit. Dessa hanterades under hösten inte enligt gällande rutiner. En avvikelserapportering är verksamhetens sätt att rapportera när något inte fungerar.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-02-03

Startsida