När tas snöhögar/snövallar bort?

Bortforsling av snö sker när framkomligheten eller sikten blir nedsatt och snömängden gör att trafiksäkerheten inte är tillfredsställande. Det är förbjudet att anbringa snödepåer eller dylikt inom detaljplanelagt område där kommunen är huvudman för offentlig plats såsom gator och grönområden. Fastighetsägare hänvisas till Hamre Återvinningscentral för deponering av snömassor.