Plogvallar vid fastigheters infarter

Det är i de flesta fall kommunens skyldighet att ta bort den upplogade snövallen. Men det finns en viktig omständighet som också beaktas och som gynnar kommunen i egenskap av väghållare. Det är att borttagande av vallen inte anses som en prioriterande åtgärd utan detta får ske när det tidsmässigt är möjligt. Vallen behöver alltså inte tas bort i direkt anslutning till snöröjningen.


Innebörden i väghållarens åtagande misstolkas ofta och man tror att snövallen omedelbart måste undanforslas i direkt anslutning till snöröjningen, men detta kan dock ske först när lediga resurser finns tillgängliga. Åtgärder med högre prioritet utförs före. Hit hör t. ex. att snöröja gatunätet, halkbekämpa viktiga avsnitt, öppna för övergångsställen, passager, trappor samt att frilägga vid busshållplatser. Dessa prioriterade åtgärder tar i regel 1-3 arbetsdagar att utföra beroende av snömängden.