Vem snöröjer gångbanorna?

Enligt lokala föreskrifter skall fastighetsinnehavaren inom detaljplanelagt område sköta gångbanorna genom att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken samt vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder för att motverka halka. Det finns kross att hämta  på parkeringen vid ishallen. Obs! ingen hämtning av sand/kross vid Lien. Vid ishallen får man hämta max tre hinkar, kan vara bra att ta med spade och ev. spett. Man får bara hämta om man ska sanda sin egen trottoar. Ta med hink!

Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet.

Fastighetsinnehavaren skall ta bort gräs och annan växtlighet samt sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet.

Åläggande om gångbanerenhållningen, renhållningslagen har ersatts av lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Se övergångsbestämmelser .

Tillsynsmyndighet är Hedemora kommuns Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning.