Var läggs all bortforslad snö?

Det finns inga krav på tillstånd för att lägga upp snö, däremot kan man se denna tabell som en rekommendation. Den snö som läggs upp vid Brunnsjön kommer från villaområdena Solliden, Åhangen, Svedjan, ev Västkusten och Haggården.

Den mest trafikerade gatan på den sidan av järnvägen har en årsdygnsmedeltrafik av ca 3200 fordon vilket är en bra bit under den rekommenderade nivån i tabellen nedan.

Hedemora kommuns bedömning är att i första hand så ska man köra snö till ”snötippen” i Hamre, men vi förstår att det är problem med transport och flöde genom centrum.
Så en alternativ plats för snön från villaområdena är planen vid Brunnsjön.

Vår bedömning är att det finns inget formellt fel i upplägget. 

snomangd_3.png

Snö klassas som avfall i och med miljöbalkens definition: ”Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med” (Miljöbalken (MB) 15 kap. 1 §). Eftersom snö dels innehåller föroreningar i huvudsak från trafik och dels eftersom syftet med snöröjning är att göra sig av med snön klassas snö som avfall. 

Uppläggning av snö är (trots dess status som avfall) inte tillståndspliktigt då en snödeponi inte uppfyller de varaktighetskriterier som gäller för deponier (5 § Avfallsförordningen). Om snön däremot läggs upp på en ”anläggning” med exempelvis hårda ytor och rening av smältvattnet kan det falla in under tillstånds- eller anmälningsplikt enligt MB 9 kap. 6 eller 12 §. 

De föroreningar som förekommer i snö i städer är huvudsakligen suspenderat material och metaller som binder till det suspenderade materialet. Den enskilt viktigaste faktorn för hur förorenad snö är i en stad är hur många fordon som passerar snön varje dag. Ju fler fordon på vägen per dag desto mer föroreningar i snön. Mängden suspenderat material i snö kan gå från i stort sett ingenting till 0,5 -1 viktprocent beroende på hur tungt trafikerad vägen som snön ligger bredvid är. Reinosdotter m.fl. (2007) har tagit fram ett förslag, som Bohlin (2012) till viss del reviderade på grund av ny lagstiftning, på hur man bör hantera snö från vägar med olika mycket trafik.