Året i korthet 2020

Årsredovisningen är en viktig del av kommunens arbete för att följa upp hur årets verksamhet och budget har fungerat. Det är ett viktigt verktyg för kommunens politiker men också en möjlighet för invånarna att få insyn i vad kommunens pengar används till. 

Årets ekonomi

Årets resultat blev +35 miljoner kronor. Om man räknar in de kommunägda bolagen blir resultatet +38 miljoner kronor. Det är ett resultat som är högre än väntat och beror delvis på statliga bidrag till följd av coronapandemin, delvis på det arbete som gjorts i verksamheterna med att minska kostnaderna efter kommunens underskott 2018 och 2019. 

- Vi har gått från ett underskott 2019 på -4 miljoner till ett överskott 2020 på +35 miljoner. En del kan förklaras med extra stöd på grund av Coronan, men en stor anledning till förbättringen är vårat effektiviseringsprogram för åren 2020-2022 som togs fram 2019. Arbetet fortsätter och jag tror vi kommer se fortsatt positiv utveckling, säger Stefan Norberg (S) kommunalråd


Framtid

Befolkningen i Sverige och Hedemora blir äldre. Det innebär att skatteintäkterna minskar samtidigt som kommunens kostnader kommer öka. För att lyckas hålla en hög servicenivå till en lägre kostnad måste kommunen därför jobba med att förändra sina arbetssätt. Genom bland annat automatiserade arbetsprocesser, digitala hjälpmedel, och ökad samverkan inom kommunen och med andra kommuner kan vi möta framtidens utmaningar.

Hedemora kommuns vision och strategiska plan har diskuterats på en 2 dagars konferens i Tällberg där ledande politiker, näringslivsföreträdare och tjänstepersoner deltog. Flera olika tankar och idéer bollades och tanken är att fortsätta med dialogarbetet så snart pandemin klarar detta.

- Förvaltningarna har fått uppdrag att se över samarbetsmöjligheterna med de kommunala bolagen gällande stödfunktioner såsom IT, ekonomi, kommunikation och marknadsföring samt personal. Arbete är pågående och flera olika delar kommer att utvecklas så att medborgarna kan se förvaltningar och bolag som effektiviserar och samarbetar för deras bästa, säger Annika Strand, kommundirektör

Så användes dina skattepengar

Hur mycket av etthundra kronor i betald skatt går till olika verksamheter? 

Vård och omsorg: 42 kr

Pedagogisk verksamhet: 42 kr

Samhälle och Miljö  (Infrastruktur, skydd, näringsliv): 7 kr

Kultur & Fritid: 4 kr

Särskilt riktade insatser (flyktingmottagande och arbetsmarknadsinsatser): 3 kr

Politisk verksamhet: 2 kr

Etthundrakronorssedel med markeringar för hur mycket pengar som går till olika verksamheter för etthundra kronor i betald skatt.

Byggande

Det är stor efterfrågan på bostäder framför allt i centrala Hedemora vilket innebär att fortsatta satsningar på bostadsbyggande måste göras. Närmast i planen ligger Kv. Laxen (f.d. Bullerbyn) på Odalvägen där det planeras för 16 lägenheter.

Beslut har tagits om att ta fram en ny detaljplan på Brunnsjöberget i anslutning till Västkusten. Där kommer det planeras för ca. 40 villatomter. Nyheten har tagits emot väldigt positivt och många förfrågningar har redan kommit in.

Under året har inflyttning skett i Kv. Abborren på Landsgatan, där två byggnader byggts om till tolv tillgängliga moderna lägenheter för äldre.

Äldrelägenhet i Kvarteret Abboren

Företagarhjälpen 

Vi har gjort en mycket uppskattad insats under pandemin genom vår satsning på Företagarehjälpen, ett projekt som genomförts som ett samarbete mellan näringslivsbolaget och Hedemora handlingskraft.

Stadssjön

Stadsjöns naturreservat är i det närmaste färdigställt och tillgängliggjord för Hedemorabor och besökare. Det har blivit ett populärt besöksmål för många som vill njuta av natur och fågelskådning.

Naturreservatet har genom kommunens åtgärder under senare år blivit ett uppskattat friluftsområde. Både kommuninnevånare och långväga besökare har upptäckt Stadssjön.

Vision och mål - Året i korthet 2020 - ctl00_cph1_dcMain_po_1269_dc1269

Stora jämställdhetspriset

Hedemora har haft ett målinriktat arbete för ett jämställt Hedemora länge. Att en liten kommun har ett sånt fokus är ovanligt, men ingen slump. Kommunen har från både politiskt håll och i förvaltningarna sett hur jämställdhetsperspektivet utvecklat och förbättrat verksamheten. Och gett invånarna i Hedemora en bättre plats att bo på.

- Det är viktigt att jämställdhetsperspektivet ingår i den ordinarie verksamheten, och inte hamnar vid sidan av, säger Annika Strand, kommundirektör, Hedemora kommun.

Ökad trygghet

Gångtunneln vid järnvägsstationen har varit utpekad som en otrygg plats av Hedemorabor och det har gjorts flera insatser och förbättringar. 

  • På ytan intill tunneln har skapas en grönyta med både marktäckande och klättrande vegetation.
  • Speglar i okrossbart material har monteras för att öka sikt och trygghetskänsla.
  • Belysningen av området på båda sidor om tunneln har förbättras med högre stolpar som belyser området bättre än nuvarande belysning.
  • Ett konstverk har gjorts i tunneln för att minska klottret

Grafittimålning i gångtunneln vid järnvägsstationen. Konstnär Benny Halldin


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-03-26
Skriv ut