Välgrundad verksamhet - ett arbetssätt

Välgrundad verksamhet är ett stöd för att jämställdhets- och jämlikhetsintegrera kommunens verksamheter. I Hedemora kommun ska alla verksamheter arbeta jämställt och jämlikt genom att integrera dessa perspektiv i sitt ordinarie arbete. Att integrera perspektiven i vardagen snarare än att börja skapa massor av nytt ger bättre effekt. Det kan dock ändå kännas utmanande och svårt att komma igång.

Hedemora kommun har därför genom projektet ”En väg in”, som är finansierat av EU:s asyl, migrations och integrationsfond (AMIF), tillsammans med jämlikhetsstiftelsen Make Equal tagit fram stödmaterialet ”Välgrundad verksamhet”.

Vi vill att hela samhället ska bli jämställt och delar gärna med oss av våra verktyg. Inspireras och använd materialet nedan. Nu kör vi!


amifeu-01.png

VALGRUNDAD_VERKSAMHET_me-logga-01.jpg

Uppstartssteget handlar om att sätta samman arbetsgruppen som ska jobba med Välgrundat-processen på enheten samt att starta upp arbetet i den gruppen. Huvudaktiviteten är ett uppstartsmöte med nya arbetsgruppen. Målsättningen med steget är att öka kunskapen om Välgrundat-processen samt att planera processen så att den passar verksamhetens förutsättningar. 

Före

Gör dessa moment före uppstartsmötet. 

 • Chefen utser nyckelperson(er) till arbetsgruppen. Vi rekommenderar starkt att chefen är del av arbetsgruppen tillsammans med 1-2 andra personer beroende på hur stor enheten är. Dessa kan antingen anmäla sig frivilligt eller utses utifrån att de är nyckelpersoner.
 • Chefen bokar in ett uppstartsmöte med den nya arbetsgruppen.
 • Arbetsgruppen läser inför mötet igenom mål och budget för aktuellt år (se exempel från 2019 här) för att se vilka prioringar som gäller för enhetens arbete det kommande året.
 • Gå även igenom de nyckeltal som gäller den egna enheten. Hedemora kommun använder en kortlek för att jobba med kommunens nyckeltal (se exempel här). Kontakta din förvaltningsledning för åtkomst till er kortlek med aktuella nyckeltal. 
 • Läs informationsbroschyren om Välgrundad verksamhet.

Under

Dessa moment gör ni på själva uppstartsmötet.

 • Arbetsgruppen genomför ett uppstartsmöte för Välgrundat-processen där nedan moment genomförs.
 • Se fimen om ojämställdhetsutmaningar.
 • Se filmen om systematiskt förbättringsarbete.
 • Diskutera vilka förutsättningar ni har på er enhet. Det handlar dels om det praktiska (hur stor enheten är, hur årshjulet ser ut etc), dels enhetens uppdrag och typ av verksamhet (vilken målgrupp, vilka dess jämställdhets- och jämlikhetsutmaningar är samt vilka nyckeltal som gäller). Arbetet har störst chans att bli framgångsrikt och effektfullt om det utformas för att passa just er och den typ av verksamhet som ni bedriver. 
 • Enheten ska jobba med samtliga nyckeltal som berör den, men inför träffen "Nu & framåt" kan arbetsgruppen välja ut vilka av nyckeltalen som ska prioriteras att arbeta med i helgrupp. Minst ett nyckeltal per styrperspektiv ska vara med.
 • Gör självskattningen.
 • Boka datum för träffen “Nu & framåt”, där ni ska ta fram aktivitetsplaner med resten av enheten, och planera upplägg och arbetsfördelning inför träffen. 

Efter

Gör dessa moment efter uppstartsmötet.

 • Planera in arbetsprocessen med Välgrundat i er ordinarie verksamhetsplanering, t.ex. i ert årshjul eller liknande.
 • Maila mångfaldsstrategen er ifyllda självskattning samt inplanerat datum för workshop.

Steget "Nu & framåt" är en workshop med alla medarbetare på enheten där det kommande arbetet planeras. På så sätt involveras hela enheten och delaktigheten i gruppen kan öka. Målsättningen är att ta fram jämställdhets- och jämlikhetsintegrerade aktivitetsplaner för de nyckeltal som enheten ska jobba med enligt styrmodellen. Det är också ett bra tillfälle att stärka arbetsgruppens kompetens inom områden där det behövs. 

Före

Gör dessa moment före aktiviteten på detta steg.

 • Arbetsgruppen bokar in ett tillfälle för workshop med hela enheten. Workshopen görs med fördel i samband med ordinarie aktivitetsplansworkshop. Utgå från era förutsättningar när ni planerar datum, tidsomfattning och antal nyckeltal. 
 • Ta en kaffe eller lunch med din förvaltningschef/ avdelningschef för att kolla av strategisk inriktning och om det är någon prioritering eller liknande från hens sida som du ska ta med dig.
 • Förbered er aktivitetsplansworkshop med inspiration av instruktion/ körschema (finns på G: styrmodellen).
 • Gör research kring de nyckeltal ni valt ut. Vilka av dem kan kopplas till problem med ojämställdhet eller ojämlikhet? Vilka berör inkludering av nya svenskar? Ett tips kan vara att ta del av kommunens analysrapport där vissa av nyckeltalen analyseras. Ni kan även ta del av en rapport från 2018 kopplat till jämställdhetsutmaningar här.    
 • Fundera kring om det finns kunskapsluckor/behov av fortbildning i gruppen för att kunna ta fram jämställdhets- och jämlikhetsintegrerande aktivitetsplaner.          
 • Omvärldsbevaka goda exempel som ni kan inspireras av. Ett tips är att kolla in hemsidan www.jämställ.nu och tipsbanken makeequal.se/tipsbanken/.
 • Om ni är på år 2 eller senare i denna process jämför ni er poäng i självskattningen jämfört med tidigare år. Hur ser utvecklingen ut?

Under

Dessa moment gör ni under själva aktiviteten på detta steg.

 • Påminn gruppen om ert uppdrag och er målgrupp. Vilka når ni? Vilka har ni svårt att nå?
 • För att skapa samsyn i gruppen kring vad som gör det viktigt att just ni arbetar med jämställdhet, jämlikhet och inkludering kan ni testa att göra övningen "Varför?". 
 • Arbeta fram era aktivitetsplaner med jämställdhet och jämlikhet som aktiva perspektiv.
 • Genomför workshop kring aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen (underlag för detta finns på G:). 
 • Genomför den eventuella kompetensutveckling som ni identifierat behov av. Det kan t.ex. vara någon i personalgruppen som delar med sig av en spetskompetens eller att ni tittar på något filmklipp. Det kan också handla om att ta in en extern föreläsare eller kommunens strateg. För grundläggande kompetenspåfyllnad om jämlikhetsarbete kan ni med fördel se webbföreläsningen in-inne-ut som Make Equal tagit fram. 

Efter

Gör dessa moment efter aktiviteten på detta steg.

 • Säkerställ att aktivitetsplanerna är tillräckligt konkreta och att ansvaret för genomförandet är tydligt fördelat.
 • Säkerställ att aktivitetsplanerna genomsyras av ett jämställdhets- och jämlikhetstänk. Ta hjälp av Välgrundat-matrisen.
 • Maila de färdiga planerna till kommunens mångfaldsstrateg för att få er Välgrundat-stämpel som bevis för att ni kvalitetssäkrats ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

För att det man har planerat i aktivitetsplanerna faktiskt ska hända handlar det ju efter workshopen att komma igång med arbetet på hemmaplan. Det kan vara svårt när vardagen och alla "måsten" tränger sig på. Som stöd för att lyckas kan ni genomföra nedan moment:

 • Sätt upp skylt som en påminnelse om att detta jobb ska göras.
 • Ha aktivitetsplanerna som stående punkt på era interna möten. Glöm inte att diskutera hur det går med jämställdhet och jämlikhet kopplat till dessa.
 • Nyckelpersoner och chef följer upp att de som ansvarar för olika aktiviteter gör det de ska och har de resurser som de behöver.
 • Ta hjälp av mångfaldsstrategen vid behov av stöd kring jämställdhets- och jämlikhetsintegreringen.

Delårsavstämningen handlar om att stanna upp och stämma av hur arbetet gått hittills. På så sätt kan man göra eventuella justeringar framåt för att lyckas komma i mål. Visar det sig att vi inte kommit lika långt som vi tänkt oss eller att arbetet gått i en riktning som inte blivit bra ger delårsavstämningen en chans att styra om och styra upp sig om det inte går så bra. Fira framgångar!

Före

Gör dessa moment före ni ses i grupp för att genomföra delårsavstämningen.

 • Chef och nyckelpersoner följer upp de aktiviteter som har jämställdhets- och jämlikhetsintegrerats i aktivitetsplanerna.

Under

Dessa moment gör ni under delårsavstämningen.

 • Gå igenom aktivitetplanerna och stäm av hur det går kopplat till jämställdhet och jämlikhet.
 • Fira framgångar, men deppa inte ihop av motgångar - ni har fortfarande möjlighet att arbeta er runt dem!
 • Fundera kring om det redan nu finns saker ni lyckats med och som ni kan "skryta" om och dela med er av till andra. 

Efter

Gör dessa moment efter ni har genomfört delårsavstämningen.

 • Dokumentera ert arbete genom att svara på de extra frågor till delårsrapporten som mångfaldsstrategen skickar till er. Ni hittar dem också på G:.
 • Informera politiken om ert arbete.  
 • Dela med er av framgångar internt via intranätet eller externt till kommuninvånare. Ska något lyftas till kommunens årsredovisning? Se exempel från 2018 här.

För att det man har planerat i aktivitetsplanerna faktiskt ska hända handlar det ju även fortsatt om att hålla arbetet på hemmaplan levande. Som stöd för att lyckas kan ni genomföra nedan moment:

 • Ha aktivitetsplanerna som stående punkt på era interna möten. Glöm inte att diskutera hur det går med jämställdhet och jämlikhet kopplat till dessa.
 • Nyckelpersoner och chef följer upp att de som ansvarar för olika aktiviteter gör det de ska och har de resurser som de behöver.
 • Ta hjälp av mångfaldsstrateg vid behov av stöd kring jämställdhets- och jämlikhetsintegreringen.
 • Introducera eventuella nyanställda till aktivitetsplanerna och hur ni jobbar med dem.

Sista steget handlar om att följa upp och utvärdera arbetet inför att ett nytt år tar vid. För att få bästa möjliga nystart handlar det dels om att blicka tillbaka och utvärdera det arbete som skett hittills. Dels om att träffa andra enheter som gör liknande resor för inspiration och erfarenhetsutbyte. 

Före

Gör dessa moment före konferensen.

 • Genomför en uppföljning av arbetet internt på er enhet. Ett tips är att utgå från frågorna: Vad har gjorts? Vad har gått bra? Vad har gått mindre bra? Vilka är de viktigaste lärdomarna? Vilka framgångar ska vi fira? Vilka tips har vi till andra (och till oss själva inför nästa år)?
 • Lyft goda exempel till mångfaldsstrategen och kommunikationsavdelningen.
 • Genomför självskattningen igen för att se hur ni utvecklats under året.

Under

Detta händer under konferensen.

 • Alla enheter som genomför arbetet samlas och delar erfarenheter, tips och utmaningar med varandra. Det kan exempelvis ske i form av en resultatkonferens för erfarenhetsutbyte och för att fira framgång. 

Efter

Efter konferensen ska nedan göras.

 • Dags att dra igång ett nytt års arbete! Starta processen med att identifiera det nya årets nyckeltal, de utmaningar kopplat till jämställdhet och jämlikhet ni har samt ta fram aktivitetsplaner för hur ni ska jobba med dem. 
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-12-01

HR-konsult
Emelie Katajisalo
0225-341 51
emelie.katajisalo@hedemora.se